Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Ratajczak"

Zmiany w warunkach technicznych dla budynków

Czytaj za darmo! »

6 lat po rozpoczęciu obowiązywania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i 4 lata po niewielkiej, jakkolwiek dość kontrowersyjnej ich nowelizacji, należy spodziewać się wejścia w życie zmian w tym rozporządzeniu, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pożarowego budynków. Tek[...]

Uwagi do artykułu "Nowelizacja warunków technicznych"

Czytaj za darmo! »

Jako autor artykułu "Zmiany w warunkach technicznych dla budynków", poświęconego przygotowywanym modyfikacjom przepisów techniczno-budowlanych, zamieszczonego w "Materiałach Budowlanych" nr 7/2008, nie mogłem nie zareagować na nieścisłości, jakie znalazły się w artykule "Nowelizacja warunków technicznych", dotyczącymdokładnie tych samych zagadnień, zamieszczonym w numerze 7/2009. 1. Omawiane w drugim z wymienionych artykułów rozporządzenie Ministra Infrastruktury datowane jest nie 12 czerwca, lecz 12marca 2009 r. i weszło w życie nie 12 czerwca, lecz 8 lipca br., natomiast opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nr 56 pod pozycją 461, a nie 961. 2.Wczęści wstępnej artykułu stwierdzono, że z dwóch zasadniczych powodów nowe rozporządzenie nie poprawiło w istotnymstopniu[...]

Społeczny projekt nowelizacji warunków technicznych dotyczących budynków


  Przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki, są powszechnie krytykowane, jako nieodpowiadającewspółczesnympotrzebom, zwłaszczawzakresie bezpieczeństwa pożarowego.Dodatkowo nie sąwpełni zgodne z obowiązującymod 1 lipca 2013 r. unijnymrozporządzeniem nr 305/2011. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki przygotowało w związku z tym i przekazało do ministerstwa społeczny projekt nowelizacji wymienionego rozporządzenia. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, omówione w artykule, uwzględniają przede wszystkim inną niż stosowana dotychczas formułę bezpieczeństwa pożarowego, wynikającą z rozporządzenia nr 305/2011, zgodnie z którą wymagane jest określanie czasu zachowania nośności konstrukcji budynku w warunkach pożaru, a obowiązek zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi w razie pożaru ma alternatywę wpostaci zapewnienia ludziomwarunkówdo przetrwania pożaruwewnątrz budynku.Wymagania uzależnionowprojekcie od powszechnie stosowanego w innych państwach kryterium w postaci wysokości posadzki najwyżej położonej kondygnacji nad poziomem drogi pożarowej, zamiast przyjmowanej dotychczas wysokości najwyższego stropu budynku.Woparciu o wieloletnie doświadczenia krajowe i zagraniczne złagodzono niektóre wymagania dotyczące odległości pomiędzy budynkami, co powinno zmniejszyć koszty realizacji inwestycji. Zracjonalizowano również wiele wymagań dotyczących projektowania budynków. Słowa kluczowe: budynki, bezpieczeństwo pożarowe, warunki techniczne, przepisy.Przepisy rozporządzenia [1], opracowane przed kilkunastu laty, są powszechnie krytykowane jako nieodpowiadającewspółczesnympotrzebom, zwłaszczawzakresie bezpieczeństwa pożarowego. Są teź nie w pełni zgodne z obowiązującymi od 1 lipca 2013 r. przepisami aktu prawnego wyższej rangi,mającego rangę ustawy państwczłonkowskichUnii Europejskiej, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [2]. W związku z tym Stowarzyszenie Nowoczesne [...]

Nowe wytyczne SITP dotyczące ocieplenia elewacji budynków DOI:


  Wytyczne "Ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe" (WP- -03:2018) opracował zespół powołany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP), uwzględniając uwagi i wnioski z konsultacji instytucji, organizacji i ekspertów, zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym, na czele z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Wytyczne SITP, których przedmiotem są elewacje z ociepleniem, zawierają szczegółowe rozwiązania służące ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania się pożaru po elewacji budynku z kondygnacji, na której powstał pożar, na inne kondygnacje i dach.Wskazują one minimalne środki niezbędne do realizacji tego celu, o najmniejszym możliwym wpływie na koszt ocieplenia. Należy zaznaczyć, że zastosowanie rozwiązań zawartych w Wytycznych nie zwalnia z obowiązku uzyskania odpowiedniej klasyfikacji w zakresie rozprzestrzeniania ognia od strony zewnętrznej ściany, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT). Przywołana w WT metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia zgodnie z PN-B-02867:2013-06 została przedstawiona w Załączniku do Wytycznych SITP na tle podobnych badań wykonywanych w innych krajach. Należy zwrócić uwagę, że próbka poddawana normowemu badaniu, mająca postać niewielkiego wycinka ściany, nie zawiera wielu detali, które występują na elewacjach, w tym okien (otworów). Ponadto laboratoryjne warunki wykonania próbki do badań istotnie różnią się od tych na budowie, co nie pozostaje bez wpływu na zachowanie rzeczywistego ocieplenia w czasie pożaru. Ocieplenia ETICS w Polsce W Polsce wykonuje się rocznie ok. 40 mln m2 ociepleń ścian w technologii ETICS, co czyni nasz kraj jednym z liderów rynku europejskiego.Mnogość systemów ociepleń powoduje duże zróżnicowanie rozwiązań pod względem technologiczno- materiałowym. W Polsce wydano prz[...]

 Strona 1