Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Radziejowska"

Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych DOI:10.15199/33.2016.06.55


  W artykule autorzy rozpatrują jeden z podstawowych aspektów budownictwa zrównoważonego dotyczący socjalnych właściwości użytkowych budynku. Korzystając z zaleceń normy PN-EN 16309+A1:2014-12, określono obszar cech budynkówmieszkalnych, charakteryzujących aspekty socjalne. Cechy te uszeregowanowsześć tzw. grupwymagań: dostępność, adaptowalność, komfort i zdrowie, wpływ sąsiedztwa, utrzymanie, bezpieczeństwo i ochrona. Autorzy przedstawiają metodę oceny socjalnychwłaściwości budynków, co pozwoli dokonywać porównań socjalnychwłaściwości użytkowychwróżnych budynkachmieszkalnych. Metoda tawymaga dokonania, często złożonych, ustaleń bazowych, którewnormach są określanewsposób ogólny.Konieczne jest opracowanie pewnych wskaźników wyrażających przyjęte kryteria oceny poszczególnych grupwymagań. Podane są elementy proponowanej metody: algorytmy kodowania przetwarzające wartości mianowane do niemianowanych oraz sposoby integracji ocen wyrażonych za pomocą miar jakościowych. Słowa kluczowe: budownictwo zrównoważone, aspekt socjalny (społeczny), algorytmy, kodowanie.Sektor budowlany jest ważny w gospodarkach wielu krajów. W UE budownictwo generuje ok. 10% PKB i zatrudnia 7% siły roboczej. Niestety sektor budowlany przy obecnie stosowanych technologiach realizacji zadań budowlanych i sposobie ich eksploatacji stanowi istotne zagrożenie dla środowiska - zużywa ponad 40% wytwarzanej energii i ok. 50%masy przetwarzanych materiałów [1]. Wskazuje to, jak ważnemiejsce zajmuje budownictwo w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Zrównoważone budownictwo zostało wskazane przez Komisję Europejską w Inicjatywie rynków pionierskich dla Europy jako jeden z sześciu rynków o potencjale innowacyjnym, sprzyjającymkonkurencyjności i tworzeniu nowych miejsc pracy w europejskiej gospodarce. Rozwój współczesnego budownictwa powinien cechować wprowadzanie innowacyjnych technologii i nowoczesnych rozwiązań, które będą łączyły korzystne efekty ekono[...]

Model oceny adaptacyjności - podstawowej kategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego DOI:10.15199/33.2017.08.37


  Budownictwo zrównoważone rozpatrywane jest w trzech głównych aspektach: ekologicznym, ekonomicznymi społecznym (socjalnym) [1]. Wśród podstawowych norm opracowanych przez Komitet Techniczny CEN/TC 350 "Zrównoważone budownictwo" (Sustainability of construction Works) [2, 8] dotyczących aspektu socjalnego zrównoważonego rozwoju jest PN-EN 16309+A1:2014-12 [9]. Wyróżniono w niej sześć kategorii, na podstawie których dokonuje się oceny socjalnych właściwości użytkowych budynków: K1 - dostępność; K2 - adaptacyjność; K3 - zdrowie i komfort; K4 - wpływ na sąsiedztwo; K5 - utrzymanie i konserwacja; K6 - bezpieczeństwo i ochrona. Wartykule przedstawiono model oceny adaptacyjności, który umożliwi przeprowadzenie porównania z obiektem referencyjnym, a także pomiędzy różnymi budynkami. Należy podkreślić, że w [9] nie określono zasad sposobu oceny wartości progowych oraz wag dla poszczególnych wskaźników charakteryzujących kategorie. W artykule na podstawie badań eksperckich oraz ankietowych przeprowadzonych wśród użytkowników mieszkań, ustalono parametry ilościowe i jakościowe rozpatrywanych wskaźników oceny [5] oraz wymagania i skalę ocen poszczególnych kryteriów charakteryzujących kategorię adaptacyjność. Charakterystyka kategorii K2 - adaptacyjność Adaptacyjność obiektu oznacza przystosowanie budynku/ /mieszkania do zmieniających się warunków przekształcającego się środowiska, w którym żyjemy. Zmiany te związane są z następującymi czynnikami: zmieniającymi się normami i przepisami; potrzebami użytkowników; postępemtechnicznymoraz wymaganiami funkcjonalnymi [10].Wcelu uszczegółowienia zakresu rozpatrywanej kategorii adaptacyjnośćwprowadzono trzy subkategorie: K21 - zdolność dostosowania budynku do wymagań użytkowników; K22 - przystosowalność budynku do zmian infrastruktury technicznej; K23 - możliwość dostosowania budynku do zmian sposobu użytkowania. Poszczególne subkategorie są oceniane przez kryteria. Podział i określenia przyjęty[...]

Weryfikacja metody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2018.10.31


  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [6] poziomhałasu w budynkumieszkalnym powinien umożliwiać pracę, odpoczynek i sen mieszkańcom w zadowalających warunkach i nie może stanowić zagrożenia dla ich zdrowia. Subiektywność oceny tych pojęć spowodowała opracowanie wielu norm, na podstawie których wyznacza się izolacyjność akustyczną przegród budowlanych. Dźwięki w budynkach mogą być propagowane zarówno drogą powietrzną, jak i materiałową. Drogą powietrzną przenoszony jest hałas bytowy (wewnętrzny) oraz zewnętrzny. Natomiast dźwięki materiałowe wywołane są przez uderzenia w przegrody budowlane, wynikające m.in. z pracy urządzeń (np. drgania) lub przez kroki. Celem badań była weryfikacja opracowanej przez nasmetody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego, którą opisano w artykule pt. Propozycja oceny komfortu akustycznego - jednej z subkategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa [5]. W prezentowanym artykule omówiono badania izolacyjności akustycznej in situ przegród pomiędzy mieszkaniami przeprowadzone wg obowiązujących norm. Następnie dokonaliśmy oceny izolacyjności wg zaprojektowanej metody i określiliśmy klasę, do której należy budynek.Weryfikacji metody dokonano na podstawie porównania wyników oceny z wynikami uzyskanymi z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników mieszkań w analizowanym budynku. Charakterystyka obiektu poddawanego ocenie Jest to budynek mieszkalny zlokalizowany na osiedlu mieszkaniowym "Pod Fortem" w Krakowie, wykonany w technologii mieszanej: stropy międzykondygnacyjne, ściany piwnic i słupy na poszczególnych kondygnacjach - żelbetowe; ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, a zewnętrzne trójwarstwowe.Wymiary obiektu wynoszą: 53,10 x 15,45 x 10,60 m3. Budynek jest trzyklatkowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z trzynastomamiejscami postojowymi znajdującymi się w garażu podziemnym i taką samą liczbą komórek lokatorskich. Na potrzeby bad[...]

 Strona 1