Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Karol WRÓBEL"

Kaskadowy regulator prędkości silnika indukcyjnego w układzie dwumasowym z wykorzystaniem algorytmów predykcyjnych ze skończonym i nieskończonym zbiorem rozwiązań DOI:10.15199/48.2016.05.17

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono kaskadowy regulator prędkości silnika indukcyjnego w układzie dwumasowym z wykorzystaniem algorytmów predykcyjnych. Nadrzędny regulator prędkości jest regulatorem z nieskończonym zbiorem rozwiązań. Podporządkowany regulator momentu realizuje natomiast algorytm ze skończonym zbiorem rozwiązań. Abstract. The paper presents a cascade speed controller of induction motor in dual mass system using prediction algorithms. Overriding speed controller is a controller with an infinite set of solutions. Subordinated torque controller using the algorithm with a finite set of solutions. (The cascade speed controller of induction motor in dual mass system using prediction algorithms with a finite and infinite set of solutions). Słowa kluczowe: sterowanie predykcyjne, układ dwumasowy, skończony zbiór rozwiązań, nieskończony zbiór rozwiązań Keywords: predictive control, two mass system, finite set of solutions, infinite set of solutions Wstęp Silniki indukcyjne od lat stanowią podstawowy rodzaj napędu elektrycznego w różnych gałęziach przemysłu, miedzy innymi ze względu na stosunkowo prostą budowę, dużą niezawodność i odporność na trudne warunki eksploatacji. Od napędów zautomatyzowanych wymaga się nie tylko możliwości regulacji prędkości w stanach ustalonych, ale także odpowiedniej dynamiki w stanach przejściowych. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest zrealizowanie dokładnego sterowania momentu silnika [1]. W wielu przypadkach należy również uwzględnić skończoną sztywność wału łączącego silnik z maszyną roboczą. Problem ten pojawia się głównie w układach o dużej dynamice wymuszania momentu elektromagnetycznego. Niezbędne jest wówczas ograniczenie amplitudy momentu skrętnego oraz tłumienie drgań skrętnych [2]. W tak złożonych układach napędowych konieczne jest zastosowanie zaawansowanych struktur sterowania, takich jak sterowanie oparte na sieciach neuronowych [3], układy neuro-rozmyte [4], [5], ślizgowe [6] lub pre[...]

Predykcyjne układy regulacji prędkości silnika indukcyjnego ze skończonym zbiorem rozwiązań - badania porównawcze DOI:10.15199/48.2017.02.56

Czytaj za darmo! »

W prezentowanej pracy przedstawiono porównanie predykcyjnych układów regulacji ze skończonym zbiorem rozwiązań z krótkim i długim horyzontem predykcji zastosowanych do sterowania prędkością silnika indukcyjnego. Dodatkowo przedstawiono modyfikację algorytmu polegającą na wprowadzeniu dwóch stref regulacji (regulacji zgrubnej i doregulowania) oraz wprowadzeniu elementu całkującego błąd. Współczynniki wagowe zastosowanej w regulatorze funkcji celu dobierane były przy użyciu algorytmów genetycznych. Abstract. The article presents comparison of finite set predictive control system with short and long horizon used to induction motor speed control. In addition, modification of the algorithm consisting in introduction of two regulation areas (for coarse adjustment and regulation in the area of steady state) and introduction of component that integrates an error is presented. Weighting factors used in the controller’s cost function are selected using genetic algorithm. (Predictive speed control with finite control set of induction motor - comparison study). Słowa kluczowe: sterowanie predykcyjne, regulacja prędkości, skończony zbiór rozwiązań, długi horyzont predykcji. Keywords: predictive control, speed control, finite control set, long horizon. Wstęp Predykcyjne algorytmy sterowania rozwijane są od wielu lat. Ich działanie oparte jest na przewidywaniu przyszłego zachowania obiektu i na tej podstawie wyboru optymalnej strategii sterowania. W pracach [1], [2] wymienione są zalety tego typu algorytmów takie jak: intuicyjność, elastyczność, mnogość możliwych zastosowań, łatwe uwzględnienie nieliniowości i ograniczeń, możliwość rozwiązania problemów wielowymiarowych. Jako wadę wymienia się dużą złożoność obliczeniową sterowania predykcyjnego. Jednakże ciągły rozwój układów mikroprocesorowych skutkujący stałym zwiększaniem wydajności obliczeniowej pozwala stosować sterowanie predykcyjne w coraz to nowych aplikacjach [3]. Umożliwia to równ[...]

Predykcyjne sterowanie prędkością napędu z silnikiem indukcyjnym - wybrane aspekty sterowania z algorytmem ze skończonym zbiorem rozwiązań DOI:10.15199/48.2018.05.28

Czytaj za darmo! »

Maszyna indukcyjna była popularna w szeregu zastosowań, od których nie wymagano dokładnej regulacji np. napędy pomp, pił czy wentylatorów. Ze względu na skończoność sztywność charakterystyki mechanicznej nie znalazła zastosowania w napędach precyzyjnych, gdzie tradycyjnie wykorzystywano silniki obcowzbudne prądu stałego. Nowe możliwości techniczne, związane m.in. z rozwojem energoelektroniki i układów mikroprocesorowych, doprowadziły do powstania szeregu algorytmów sterowania przekształtnikowymi układami napędowymi z silnikami indukcyjnymi. W przypadku układów, od których wymaga się uzyskania bardzo dobrych właściwości dynamicznych powszechnie stosuje się tzw. sterowanie polowozorientowane, zapewniające kontrolę zmiennych stanu napędu w stanach statycznych i dynamicznych. Jednak jak podkreślają autorzy [1], [2] algorytm ten posiada wiele wad, a większość niedoskonałości algorytmu FOC wynika z użycia liniowych regulatorów prądu. W napędzie z silnikiem indukcyjnym powszechnie stosowane są także różne warianty algorytmu bezpośredniej regulacji momentu DTC [1], [3]. Nowoczesne algorytmy DTC, dzięki ograniczeniu wad pierwotnego podejścia (np. odkształcenia strumienia i prądu przy małych prędkościach) w zasadzie prowadzą do uzyskania podobnych właściwości jak w przypadku struktury FOC. Obie metody pomimo pewnych niedoskonałości, uważane są obecnie za standardowy algorytm sterowania maszyną indukcyjną. Wiele ośrodków poszukuje jednak nowych rozwiązań pozwalających wyeliminować, bądź zredukować wady klasycznych metod sterowania. Wśród nowych rozwiązań wyróżnić można m.in. metody wykorzystujące sztuczną inteligencję - w tym regulatory neuronowe [4], rozmyte [5], czy też regulatory ślizgowe [6] oraz predykcyjne [7], [8], [9]. Sterowanie predykcyjne Sterowanie predykcyjne jest jedną z zaawansowanych technik regulacji, w której wyznaczenie sterowania odbywa się na podstawie minimalizacji określonej funkcji celu [10]. W sterowaniu [...]

Wykorzystanie sterowania predykcyjnego z modelem w przestrzeni stanu w napędzie indukcyjnym z połączeniem sprężystym DOI:10.12915/pe.2014.11.48

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono bezkaskadową strukturę sterowania prędkością indukcyjnego napędu dwumasowego, bazującą na układzie polowo zorientowanym i wykorzystującym regulator predykcyjny. Zaprezentowano model matematyczny rozpatrywanego napędu, strategię sterowania oraz wyniki badań symulacyjnych. Abstract. The paper presents the structure cascadeless speed control of induction drive with elastic coupling, based on the method of field-oriented and predictive controller. Presented a mathematical model of the drive in question, the control strategy and simulation results. (Application of the model predictive control MPC to induction drive with elastic coupling). Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, napęd z połączeniem sprężystym, sterowanie predykcyjne z modelem w przestrzeni stanu Keywords: induction motor, drive with elastic coupling, model predictive control MPC doi:10.12915/pe.2014.09.48 Wstęp W zdecydowanej większości przypadków podstawową strukturą sterowania, która umożliwia wprowadzanie ograniczeń zmiennych stanu, jest struktura kaskadowa. W takich układach wprowadza się ograniczenia sygnału wyjściowego na poszczególnych stopniach regulacji. Ma ona szczególne zastosowanie w układach napędowych [1]. Wraz z rozwojem nowoczesnych metod sterowania silniki indukcyjne przeszły od prostych zastosowań do układów napędowych, w których żąda się od nich wysokiej dynamiki i precyzji sterowania. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu coraz bardziej zaawansowanych technik regulacji: od metod polowo-zorientowanych [2], poprzez metody bezpośredniego sterowania momentem [3], czy metody bazujące na zaawansowanych technikach regulacji, takich jak: sterowanie predykcyjne [4], czy sterowanie ślizgowe [5]. Można również wykorzystać kombinacje metod polowo zorientowanych i predykcyjnych [6]. Wykorzystanie tych zaawansowanych technik sterowania przyczyniło się do ujawnienia skończonej sztywności sprzęgieł i wałów napędowych w nowych grupach napędów [[...]

Wielowarstwowy miękko przełączalny predykcyjny regulator prędkości napędu dwumasowego o zmiennych parametrach DOI:10.12915/pe.2014.12.02

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy odporny na zmianę mechanicznej stałej czasowej maszyny roboczej predykcyjny regulator prędkości z miękko przełączanym sterowaniem. Proponowana struktura sterowania bazuje na predykcyjnym regulatorze obliczanym off-line dla różnych wartości nieznanego parametru, następnie w zależności od estymaty tego parametru następuje miękkie przełączanie pomiędzy poszczególnymi prawami sterowania MPC. We wstępie omówiono problematykę sterowania napędami z połączeniem sprężystym i zmiennym momentem bezwładności. W kolejnych rozdziałach przedstawiono model napędu i proponowaną strukturę sterowania. Rozważania teoretyczne zostały poparte badaniami symulacyjnymi. Abstract. The paper presents a new robust predictive speed controller with soft-switched controls. The proposed control structure is based on the predictive controller off-line calculated (based on mpQP) for different values of the unknown parameter. Then, depending on the parameter estimates soft switching approach follows between the MPC control laws. A preliminary point discusses the problems of motion control of the drive with elastic coupling and variable parameters. In the following chapters presents a model of the drive and the proposed control structure. Theoretical considerations are supported by simulation studies.(Multilayer soft switchable predictive speed controller for the drive with elastic coupling and variable dynamics). Słowa kluczowe: sterowanie odporne, sterowanie predykcyjne, napęd dwumasowy, napęd o zmiennej dynamice Keywords: robust control, predictive control, two-mass drive system, drive with variable dynamics doi:10.12915/pe.2014.12.02 Wstęp Problem sterowania napędami o zmiennym momencie bezwładności jest zagadnieniem szeroko rozpatrywanym w literaturze [1]-[6]. Zagadnienie to cieszy się szczególnym zainteresowaniem ze względu na wiele praktycznych napędów w jakich jest ono rozpatrywane. Można tu wyróżnić napędy przewijakowe [1], napędy r[...]

Metody ograniczania złożoności obliczeniowej regulatorów predykcyjnych w napędach z silnikami indukcyjnymi DOI:10.15199/48.2015.02.42

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie metod ograniczania złożoności obliczeniowej regulatorów predykcyjnych w napędach z silnikami indukcyjnymi, w tym metodę redukcji liczby regionów oraz metodę wykorzystującą binarne drzewa poszukiwań. Zaprezentowano model matematyczny rozpatrywanego napędu, strategię sterowania oraz wyniki badań eksperymentalnych Abstract. The article presents a comparison of methods of reducing the computational complexity of predictive controller drives with induction motors, including the method for reducing the number of regions and the method of using a binary search tree. Presented a mathematical model of the drive in question, the control strategy and the results of experimental studies. (Methods of reducing the computational complexity of predictive controller drives with induction motors). Słowa kluczowe: : silnik indukcyjny, sterowanie predykcyjne, redukcja złożoności obliczeniowej, drzewa binarne Keywords: induction motor, model predictive control MPC, reducing the computational complexity, binary tree Wstęp Napędy z silnikami indukcyjnymi stosowane były dawniej głównie do układów pracujących ze stałą prędkością lub w układach nie wymagających dużej precyzji sterowania. Obecnie dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod sterowania, są one stosowane wszędzie tam gdzie wymaga się wysokiej jakości regulacji. Do zalet napędów z silnikami indukcyjnymi zaliczyć można: stosunkowo prostą konstrukcję, niezawodność, bardzo dobre właściwości statyczne i dynamiczne (dzięki zaawansowanym metodom sterowania). Wadą tych układów jest m.in. brak dostępności pomiarowej niektórych zmiennych stanu. Wśród tradycyjnych metod sterowania prędkością silników indukcyjnych najpopularniejszą jest metoda U/f [1]. Do zaawansowanych metod sterowania zaliczyć należy: strategie wektorowe (w tym: polowo zorientowane [1], czy multiskalarne [2]), bezpośredniej regulacji momentu [3], metody wykorzystujące zaawansowane techniki regulacji (sz[...]

 Strona 1