Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Żaklina OSSOWSKA"

Czy wykonawca powinien się samooczyszczać, jak nie czuje się winnym? DOI:

Czytaj za darmo! »

Przepis art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Regulacja ta oznacza, że jeżeli zamawiający w SIWZ lub Ogłoszeniu wprowadzi do podstaw wykluczenia fakultatywną przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp, to obowiązany jest wykluczyć każdego wykonawcę, względem którego ta przesłanka ziściła się. Wyjątkiem od tej zasady jest wykonawca, który dokonał skutecznego self-cleaning’u. W wyniku niestabilnej sytuacji gospodarczej zapoczątkowanej kryzysem finansowym w 2008 r., sytuacja ekonomiczna i finansowa wielu przedsiębiorcó[...]

 Strona 1