Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Brochocka"

Zmiany przewodnictwa elektrycznego materiałów polimerowych na skutek działania par substancji organicznych. Cz. I


  Użytkownicy pochłaniaczy par organicznych potrzebują bezpiecznych warunków pracy oraz utrzymania właściwości adsorpcyjnych pochłaniaczy na wymagającym poziomie. Do tego potrzebna jest sygnalizacja stopnia ich zużycia. W tym celu można wykorzystać detektory kompozytów polimerowych zawierających substancje o wysokim przewodnictwie elektrycznym, tworzące w matrycy polimerowej ścieżki przewodzenia, reagujące silnie na zmiany właściwości fizykochemiczne matrycy pod wpływem par substancji organicznych. Wśród polimerów przewodzących na szczególną uwagę zasługują polianilina i polipyrol. Znalazły one szerokie zastosowanie do konstrukcji sensorów jako warstwy w postaci filmu i folii o grubości <300 nm [1, 2, 3,]. Sensory do par organicznych takich substancji jak: ksylen, benzen opisują prace [4, 5], w których zasada działania sensora polega na pomiarze przewodnictw[...]

Zmiany przewodnictwa elektrycznego materiałów polimerowych na skutek działania par substancji organicznych. Cz. II


  Na rysunku 2. przedstawiono trend zmian rezystancji w zależności od stężenia par cykloheksanu dla kompozytu oznaczonego schematycznie PANIC+PMB+PP w warunkach różnej temperatury.Na rysunku 3. przedstawiono trend zmian rezystancji kompozytu oznaczonego schematycznie PANIC+POW+PP w zależności od stężenia par cykloheksanu w warunkach różnej temperatury.Na rysunkach 4. i 5. przedstawiono trend zmian rezystancji dla kompozytu oznaczonego schematycznie PANIC+EVA+PP w zależności od stężenia par cykloheksanu w warunkach różnej temperatury.Rys. 4. Wykres obrazujący trend zmian rezystancji w zależności od stężenia cykloheksanu dla kompozytu PANIC+EVA+PP w postaci zależności  (różnica w wartościach rezystancji dla kolejnych pomiarów) od stężenia par cykloheksanu dla temperatury 21,9 °C Rys. 5. Wykres obrazujący trend zmian rezystancji w zależności od stężenia cykloheksanu dla kompozytu PANIC+EVA+PP w postaci zależności  (różnica w wartościach rezystancji dla kolejnych pomiarów) od stężenia par cykloheksanu dla temperatury 35,2 °C Na rysunkach 6. i 7. przedstawiono trend zmian rezystancji w zależności od stężenia par acetonu dla kompozytu oznaczonego schematycznie PANIC+PMB+PP w warunkach różnych temperatur. Rys. 6. Wykres obrazujący trend zmian rezystancj[...]

Opracowanie metody wprowadzania modyfikatorów w postaci superabsorbentów do technologii melt-blown DOI:


  Development of method introduction of modifiers in the form of superabsorbent to the melt-blown technology The paper presents the way of introducing a modifier in the form of superabsorbent directly to the zone were polymer fibers were being produced in the melt-blowing process. Variants of non-woven polypropylene with different quantative fraction of the superabsorbents were developed. They were subjected to tests for the penetration against of the sodium chloride particles, the air flow resistance and water sorption capacity. A filtering material of high filtration efficiency in time and good water sorption capacity was obtained. Wprowadzenie W obecnym stanie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza powietrza i wody, skuteczna filtracja staje się coraz bardziej istotna. Potrzebne są wysokiej jakości materiały filtracyjne w branżach stosujących tak zwane czyste technologie. Wymagania dotyczące opracowania i oceny tych mediów są coraz bardziej rygorystyczne. Pojawiają się również coraz częstsze oczekiwania użytkowników dotyczące niezawodności stosowania środków ochrony indywidualnej wykonanych na bazie materiałów filtracyjnych. Inne cele skupiają się na możliwości wytworzenia interaktywnego materiału filtracyjnego, a inne na uzyskaniu długiego czasu ochronnego działania, co może mieć wpływ również na wydajność energetyczną użytkownika. Obecnie w ośrodkach naukowych prowadzone są liczne badania pokazujące możliwości zastosowania włókninowych struktur tekstylnych jako wzmocnienie w złożonych aplikacjach. W zależności od rodzaju składu ilościowego i jakościowego surowca, budowy morfologicznej, właściwości fizyko-chemicznych modyfikatorów, hydrofilowości i hydrofobowości jak i technik modyfikacji struktury materiałów włókniny kompozytowe znajdują coraz to szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłowych takich, jak: budownictwo, medycyna, transport, przemysł samochodowy i włókienniczy itp. [1-4]. Jako materiały filt[...]

Method for introducing liquid modifiers into melt-blown nonwovens during their production Metoda wprowadzania modyfikatorów w postaci roztworów do włóknin pneumotermicznych podczas procesu ich wytwarzania DOI:10.15199/62.2017.4.41


  Polycarbonate and polypropylene nonwovens were produced by melt-blown extrusion in presence of alc. soln. of rosin (concn. 0,1-5,0%). The efficiency of filtration was established by measuring the no. of particles not blocked by the filtering nonwovens. The highest filtration efficiency showed the polypropylene nonwovens (0,1% rosin concentration). Przedstawiono innowacyjną metodę wprowadzania modyfikatorów w postaci roztworów do włóknin filtracyjnych otrzymywanych w procesie pneumotermicznego formowania runa. Opisane rozwiązanie polega na zaimplementowaniu do kanału głowicy włóknotwórczej urządzenia umożliwiającego wprowadzenie płynnych modyfikatorów (roztworów) bezpośrednio w strugę plastycznego polimeru podczas tworzenia włókien elementarnych. Wykazano, że zastosowana modyfikacja miała wpływ na morfologię elementarnych włókien polimerowych w zakresie ich grubości. Zbadano właściwości filtracyjne włóknin z PP i PC wobec nanoaerozoli w zależności od stężenia roztworów kalafonii. Uzyskano materiał filtracyjny bez aktywacji elektrostatycznej charakteryzujący się początkową penetracją wobec nanoaerozoli na wysokim poziomie. Światowy rynek tekstyliów stawia nowe wyzwania przed przemysłem polimerowych materiałów włókninowych, powodując konieczność poszukiwania nowych technologii, projektowania struktur wyrobów o niekonwencjonalnych właściwościach i zastosowaniach. Ten obszar technologii dysponuje znaczącym potencjałem wytwórczym, silnym zapleczem naukowym oraz doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną i produkcyjną. Biorąc pod uwagę zalety technologii włókninowych oraz dane statystyczne, należy podkreślić, że zapotrzebowanie rynku na specjalistyczne wyroby włókninowe będzie wciąż rosło, co potwierdzają prace prowadzone w projektach krajowych i europejskich1, 2). Według trendów związanych z rozwojem tekstyliów, włókniny będą stosowane do produkcji wyrobów medycznych, higienicznych, filtracyjnych, rolnych i budow[...]

Ocena zmian właściwości ochronnych włóknin filtrująco-pochłaniających wobec aerozoli i par substancji organicznych

Czytaj za darmo! »

Do oczyszczania powietrza ze szkodliwych aerozoli wykorzystywany jest powszechnie filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego, natomiast do oczyszczania powietrza z gazów i par substancji chemicznych - sprzęt pochłaniający. Powyższe typy sprzętu różnią się zasadniczo podstawowym materiałem konstrukcyjnym, zapewniającym w pierwszym z wymienionych przypadków, zatrzymywanie cząstek aerozoli na włóknach materiału filtracyjnego, podczas, gdy w drugim z wymienionych przypadków, granule węgla aktywnego zapewniają adsorpcję szkodliwych substancji chemicznych. Podczas użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego może wystąpić sytuacja, gdy zanieczyszczenie powietrza stanowi mieszanina szkodliwych aerozoli i par substancji chemicznych. W takim wypadku konieczne jest zastosowanie sprz[...]

Właściwości filtracyjne włóknin melt-blown otrzymywanych z poliwęglanu


  Filtration properties melt blown nonwovens produced from polycarbonate The development of new technologies and often associated with this phenomenon is the emergence of new threats, determine the improvement protective fukctions of measures to the protection of the human environment. The article presents the results of research related to improving the efficiency of filter materials used for the construction of respiratory protective devices. The aim of this study was to examine the possibility of using the technology, melt blown electret nonwovens polycarbonate (PC) as an alternative to currently used polypropylene (PP). From the viewpoint of the properties of nonwovens used in the protection of the respiratory protective devices characterized by valuable PC properties, such as high temperature resistance, good electrical insulating properties, biological inertness, and ease of recycling. For nonwoven with PC (opion 2) obtained lower values of aerosol penetration model (higher filtration efficiency) than for nonwoven PP. Studies have shown that PC can be used to produce nonwoven melt blown filtration method, intended for the construction of respiratory protective devices. Wprowadzenie Rozwój technik wytwarzania materiałów tekstylnych stosowanych do produkcji wyrobów przeznaczonych do ochrony przed zagrożeniami jest w wielu przypadkach determinowany pojawieniem się nowych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla człowieka w środowisku pracy. Między innymi zjawisko to dotyczy zagrożeń związanych ze stosowaniem lub wytwarzaniem nanocząstek w procesach produkcyjnych. W szczególności dotyczy to takich gałęzi przemysłu jak: metalurgiczny (pyły i dymy spawalnicze, pyły powstające na skutek precyzyjnego cięcia i szlifowania), przemysł elektroniczny (nanorurki węglowe), drukarstwo, przemysł chemiczny oraz papierniczy (nanocząstki TiO2, samooczyszczające się powierzchnie, SiO2 - Ag). Można się spodziewać w przyszłości, że liczba pr[...]

Filtering half masks for respiratory protection against nanoparticles-containing aerosols Półmaski filtrujące do ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki DOI:10.12916/przemchem.2014.93


  Two filtering half masks with perlite-modified polypropylene and polycarbonate nonwoven layers were constructed and studied for penetration of NaCl and paraffin oil mist nanoparticles-containing aerosols. The half masks were more efficient than conventional half masks without perlite- modified nonwoven layers. Przedstawiono wyniki badań półmasek filtrujących wytworzonych na bazie opracowanych materiałów filtracyjnych z polipropylenu i poliwęglanu zawierających modyfikator w postaci perlitu. Wytworzone półmaski filtrujące poddano badaniom w zakresie penetracji aerozoli testowych (chlorek sodu i mgła oleju parafinowego) oraz oporu oddychania (w fazie wdechu i wydechu) wg standardowej metodyki badań przedstawionej w normach przedmiotowych oraz niestandardowej metodyki badań dotyczącej penetracji wobec nanoaerozoli chlorku sodu. Stwierdzono, że zarówno półmaska na bazie polipropylenu z modyfikatorem, jak i półmaska na bazie poliwęglanu z modyfikatorem zapewniają dwukrotnie wyższą ochronę niż standardowe półmaski filtrujące zawierające materiały filtrujące stosowane do produkcji półmasek filtrujących o najwyższej, trzeciej klasie ochronnej. Rozwój technik wytwarzania materiałów tekstylnych stosowanych do produkcji wyrobów przeznaczonych do ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci pyłów, dymów i mgieł jest w wielu przypadkach determinowany pojawieniem się nowych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla człowieka w środowisku pracy. Dotyczy to m.in. zagrożeń związanych ze stosowaniem lub wytwarzaniem nanocząstek w procesach produkcyjnych. Nanotechnologia otwiera całkiem nowe możliwości uzyskania lepszych materiałów z przeznaczeniem do zastosowań w przemyśle i ochronie zdrowia. Nadal jednak istnieje zbyt mało danych dotyczących skutków zdrowotnych wywołanych nanocząstkami czy też nanomateriałami. Do grupy tzw. nanomateriałów można zaliczyć wszystkie struktury fizyczne, których co najmniej jeden wymiar mieści się[...]

Biodegradowalny sprzęt ochrony układu oddechowego


  One of highly effective filtering nonwovens of melt-blown type is an equipment designed to be used as a respiratory equipment protecting against inhaling hazardous industrial aerosols. Such equipment is often designed as disposable and as a result the cost of its utilization is a heavy burden for the employers. Due to that fact the numerous research works are undertaken to create production possibilities for nonwovens, which would include biodegradable polymers. This work presents results of research connected with applying a polylactic acid (PLA) for production of melt-blown electret nonwovens as a base in creating and filtering half-masks. The results of research on agreement with standards harmonized with the 89/686/EWG directive, indicate that the equipment fulfills the requirements as far as the highest efficiency of protection is concerned. However, due to occurrence of non-biodegradable construction elements (i.e. exhalation valve, nose clamp, head harness), further technological research in this field is necessary. Wprowadzenie Znaczne zanieczyszczenie środowiska wszelkimi aerozolami powoduje konieczność stosowania skutecznych systemów oczyszczania powietrza. Główne zagrożenie stanowią pyły o średnicy aerodynamicznej poniżej 1 μm, które najlepiej penetrują przez materiały filtracyjne i najtrudniej są usuwane z układu oddechowego [1]. Współczesne materiały do oczyszczania powietrza z cząstek szkodliwych aerozoli powinny łączyć wysoką skuteczność filtracji z niewielkim spadkiem ciśnienia powietrza na przegrodzie filtracyjnej. Podstawowym surowcem do produkcji tych materiałów jest obecnie polipropylen. Wymagania związane z ochroną środowiska, stosunkowo drogie metody recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz konieczność ich segregacji na jednorodne polimery zmieniły nieco obraz tworzyw sztucznych jako podstawowych materiałów do produkcji materiałów filtracyjnych [2, 3]. Ponadto ze względu na zagrożenia dla środowis[...]

BIODEGRADOWALNE WŁÓKNINY MELT BLOWN DO ZASTOSOWAŃ W INDYWIDUALNEJ OCHRONIE UKŁADU ODDECHOWEGO


  Celem pracy badawczej było opracowanie założeń technologicznych do produkcji biodegradowalnych włóknin wytwarzanych metodą melt blown do zastosowań w konstrukcji środków ochrony układu oddechowego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem polimerów produkowanych w skali przemysłowej, takich jak: polilaktyd typ PLA 6202 D i PLA 6751 D i Bionolle 3001, z grupy biodegradowalnych poliestrów alifatycznych oraz biodegradowalnych kopoliestrów alifatyczno- aromatycznych, wytworzonych doświadczalnie w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh). Wytworzone włókniny z polimerów biodegradowalnych poddano ocenie pod względem właściwości filtracyjnych, tj. wskaźnik penetracji metodą mgły oleju parafinowego i oporu przepływu powietrza. Stwierdzono, że w przypadku polimerów biodegradowalnych, których temperatura topnienia znacznie odbiega od temperatury topnienia polipropylenu (PP) nie udało się, bez znacznych modyfikacji linii technologicznej melt blown w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB), uzyskać zadowalających efektów z punktu widzenia właściwości filtracyjnych. Warunki technologiczne otrzymywania włóknin biodegradowalnych w technologii melt blown określono dla polimerów biodegradowalnych charakteryzujących się temperaturą topnienia powyżej 160oC i wskaźnikiem płynięcia MFI210 o C ≥ 15 g/10 min. Biorąc pod uwagę wyniki oceny właściwości filtracyjnych wytypowano włókninę biodegradowalną do konstrukcji sprzętu ochrony układu oddechowego (filtrów i półmasek filtrujących). Słowa kluczowe: Polimery biodegradowalne, technologia melt blown, włókniny filtracyjne, ochrona układu oddechowego. Biodegradable melt blown non-wovens to be used in personal respiratory system protection. Abstract The aim of the work was to work out technological assumption for production of biodegradable non-wovens produced with the use of melt-blown method, to be applied in construction of respiratory protective devic[...]

Nanofillers-containing polymer composite filters Filtracyjne kompozyty polimerowe z dodatkiem nanonapełniaczy DOI:10.15199/62.2015.2.12


  Polypropylene was filled with octaisobutylsilsesquioxane (10% by mass) and used for prodn. of melt-blown nonwovens applied then as filter materials (optionally after corona discharge treatment) for sepn. of NaCl nanoaerosol and paraffin oil mist. The addn. of filler resulted in a substantial decrease in penetration of particles trough nonwovens. Przedstawiono wyniki prac zmierzających do opracowania nanokompozytu polimerowego przeznaczonego do zastosowania w filtrującym sprzęcie ochrony układu oddechowego. Opisane rozwiązanie opiera się na połączeniu dwóch metod poprawy właściwości filtracyjnych włóknin polimerowych. Polega ono na zastosowaniu aktywacji elektrostatycznej włóknin za pomocą wyładowań koronowych oraz na wprowadzeniu do matrycy polimerowej dodatków w postaci nanonapełniaczy z grupy poliedrycznych silseskwioksanów (POSS). Opracowany sposób modyfikacji pozwala na uzyskanie bardzo skutecznych materiałów filtracyjnych o wzbogaconych właściwościach ochronnych w jednym procesie technologicznym podczas formowania włókien polimerowych. Zbadano właściwości filtracyjne kompozytów polimerowych wobec aerozoli standardowych i nanoaerozoli w zależności od składu i parametrów aktywacji kompozytu. Uzyskano trwały efekt elektretu i wielokrotną poprawę skuteczności filtracji nanocząstek chlorku sodu względem włóknin niemodyfikowanych. Omówiono również wpływ dodatku POSS na strukturę morfologiczną włókniny. W celu zapewnienia dużej skuteczności filtracji włóknin wytwarzanych metodą pneumotermicznego formowania runa (melt-blown) standardowo stosowane są techniki inicjujące lub wzmacniające siły elektrostatycznego przyciągania pomiędzy włóknem elementarnym a cząstką aerozolu wychwytywaną ze strumienia przepływającego powietrza1, 2). Wiele metod aktywacji szeroko opisano w literaturze3), m.in. elektroprzędzenie polegające na wytwarzaniu ultracienkich włókien z roztworu z zastosowaniem pola elektrycznego4), ładowanie z wykorzys[...]

 Strona 1  Następna strona »