Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Józef Jaworski"

Porównanie paliwowych i emisyjnych właściwości drewna poużytkowego i paliw z odpadów DOI:10.15199/62.2017.10.19


  Cywilizacja, zmieniająca się moda, wzrost dobrobytu oraz narastający konsumpcjonizm przyczyniają się do generowania coraz to większych ilości odpadów. Rocznie w Polsce powstaje ok. 12 Tg odpadów komunalnych1), które w świetle rozporządzenia2) nie powinny trafiać na składowiska, gdyż charakteryzują się kalorycznością powyżej 6 MJ/kg suchej masy (s.m.) i zawartością ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m. Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami poszukuje się więc możliwych do realizacji sposobów ich zagospodarowania, które byłyby uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie. Hierarchia w pierwszej kolejności zobowiązuje do zapobiegania i minimalizacji odpadów, a następnie recyklingu. Jednak w przypadku strumienia odpadów zmieszanych nie zawsze jest to możliwe do spełnienia. Dlatego potrzebne są rozwiązania pozwalające na zwiększenie wykorzystania paliw z odpadów oraz na poprawę ich jakości. Chodzi przede wszystkim o frakcję palną, w skład której wchodzą głównie papier, tektura, tworzywa sztuczne, drewno oraz tekstylia. Paliwo powinno być tak skomponowane, aby jego właściwości odpowiadały wymaganiom potencjalnych odbiorców1, 3). Dotychczas odpady były kierowane do cementowni lub spalarni. Nowymi odbiorcami paliw mogłyby stać się zmodernizowane lub nowo powstałe elektrownie oraz elektrociepłownie. W Polsce w dalszym ciągu paliwa z odpadów mają status odpadów o kodzie 19 12 10, dlatego podczas spalania lub współspalania obowiązują przepisy takie jak dla odpadów, a nie paliw. Do korzyści płynących ze stosowania paliw z odpadów zalicza się niższą cenę ciepła oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Paliwa z odpadów stanowią zatem alternatywę dla uszczuplających się zasobów paliw konwencjonalnych4-8). Przedstawiono analizę właściwości paliwowych i emisyjnych wybran[...]

 Strona 1