Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Przybylska"

Kwas ferulowy. Właściwości, oznaczanie i zastosowanie w przemyśle kosmetycznym DOI:10.15199/62.2017.10.7


  Wzrastające zainteresowanie związkami bioaktywnymi jest związane z możliwością wykorzystania ich w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Dotyczy to również takich gałęzi medycyny, jak dietetyka, dermatologia oraz medycyna estetyczna (rys. 1). Substancje bioaktywne należą do podstawowych składników odżywczych lub nieodżywczych występujących naturalnie w surowcu roślinnym i mogą one wzmacniać, osłabiać lub modyfikować funkcje fizjologiczne i metaboliczne organizmu1). Substancje te występują w roślinach w niewielkich ilościach, a spośród nich znaczną grupę stanowią związki fenolowe, do których należą m.in. kwasy fenolowe, flawonoidy i taniny. Wśród kwasów fenolowych jednym z najistotniejszych, mającym podstawowe znaczenie jest kwas ferulowy2).Kwas ferulowy (rys. 1) jest organicznym związkiem chemicznym, będącym pochodną kwasu cynamonowego. Należy on do grupy kwasów fenolowych. Właściwości chemiczne kwasu ferulowego przedstawiono w tabeli 1. Wykazuje on działanie przeciwutleniające, wynikające ze zdolności do tworzenia stabilnych rodników fenoksylowych w pozycji para (rys. 2). Dezaktywacja wolnych rodników następuje poprzez przekazanie elektronów przyłączanych przez wolne rodniki5). Cechą charakterystyczną jest możliwość pełnienia roli donorów atomów wodoru, redukując poprzez to działanie wolnych rodników6). W rezultacie wolny kwas ferulowy będący przeciwutleniaczem pierwotnym może chronić przed procesami autooksydacji, co następuje poprzez 96/10(2017) 2071 Dr Danuta KURASIAK-POPOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 2077. Prof. dr hab. Juliusz PERKOWSKI w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest profesorem w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalność - technologia żywności i żywienia człowieka. wyłapywanie wolnych rodników. Obok tej cechy kwas ferulowy wraz z pocho[...]

ODPORNOŚĆ NA PODSTAWCZAKI I PLEŚNIE DREWNA, PŁYT WIÓROWYCH I SKLEJEK ZABEZPIECZONYCH MIESZANINAMI CIECZY JONOWYCH Z POCHODNYMI 1,2,4-TRIAZOLU


  Przedstawiono wyniki badań aktywności biobójczej opracowanych mieszanin cieczy jonowej z tebukonazolem lub tebukonazolem i propikonazolem w stosunku do grzybów niszczących drewno oraz ocenę ich przydatności do zabezpieczania lignocelulozowych materiałów technicznych. Wartości grzybobójcze wyznaczone na drewnie sosny Pinus sylvestris L. wobec Coniophora puteana dla mieszanin azotanu(V) didecylodimetyloamoniowego z propikonazolem i/lub tebukonazolem wynosiły poniżej 0,73 kg m-3, natomiast dla chlorowodorku tebukonazolu- prekursora cieczy jonowej- poniżej 0,19 kg m-3. Badania na drewnie sosny potwierdzają silne działanie przeciwpleśniowe opracowanych mieszanin, już przy naniesieniu 15 g na m2 powierzchni. Celem badań było również poznanie skuteczności badanych preparatów do zabezpieczania płyt wiórowych i sklejek liściastych przeciwko podstawczakom i pleśniom. Stwierdzono, że uzyskane wodoodporne sklejki bukowe z dodatkiem 4,5 kg m-3 azotanu(V) didecylo-dimetyloamoniowego z tebukonazolem są w pełni odporne na podstawczaki rozkładające drewno, natomiast praktycznie odporne na grzyby pleśniowe w przypadku zabezpieczenia fornirów zewnętrznych utoksycznioną błoną żywicy MUF. Wyniki badań odporności płyt wiórowych wykazały, że zastosowanie tej mieszaniny lub chlorowodorku tebukonazolu, wprowadzonych do klejowej żywicy Melkol 410 w ilości 3,0 kg m-3 płyt umożliwiło uzyskanie płyt całkowicie zabezpieczonych na rozkład powodowany przez grzyby wyższe i pleśnie. Słowa kluczowe: ciecze jonowe, tebukonazol, propikonazol, drewno, płyty wiórowe, sklejki, wartość grzybobójcza, podstawczaki, pleśnie Resistance to basidiomycetes and mould fungi of wood, particleboard and plywood protected with mixtures of ionic liquids and 1,2,4-triazole derivatives Abstract The results of research on biocidal activity of the developed mixtures of ionic liquid and tebuconazole or tebuconazole and propiconazole against wood-destroying fungi and the assessment of their suit[...]

 Strona 1