Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Skubis"

Cytotoksyczność poliwęglanu napełnianego haloizytem, montmorylonitem i pochodną rodaminy B DOI:10.15199/62.2017.10.23


  W ostatnich latach nastąpił znaczący rozwój materiałów polimerowych. Do grupy cieszącej się szczególnym zainteresowaniem należą nanokompozyty polimerowe, zbudowane z matrycy polimerowej i rozmieszczonych w niej napełniaczy1). Zaprezentowano nowoczesne materiały oparte na poliwęglanie napełnionym różnymi substancjami organicznymi i mineralnymi, takimi jak montmorylonit, haloizyt i pochodna rodaminy B - RTF (chlorek [9-(2-karboksyfenylo)-6-(bisfenyloamino) ksanten-3-ylideno]-bisfenylazaniowy). Napełniacze te zastosowane w tworzywach polimerowych usprawniają ich właściwości mechaniczne, ale również często generują lepszą biozgodność materiałów, umożliwiając tym samym hodowlę komórek, w tym również komórek macierzystych na uzyskanych tworzywach. Procedura ta ma istotne znaczenie przy produkcji tak zwanych żywych rusztowań stosowanych do uzupełnienia ubytków tkankowych i narządowych. Wytypowane napełniacze (haloizyt i montmorylonit) należą do grupy glinokrzemianów. Haloizyt jest minerałem o budowie warstwowo-rurkowej, stanowiącym uwodnioną fazę kaolinitową o symetrii jednoskośnej. Jego struktura została również opisana w układzie heksagonalnym1, 2). Charakteryzuje się on dużą powierzchnią właściwą (60,9 m2/g), porowatością (pojemność 0,19 cm3/g, średnia średnica porów 122,3 Å) oraz jonowymiennością3). Dotychczasowe badania skupiały się głównie na jego wykorzystaniu jako nośnika leków oraz chemicznego inhibitora poprawiającego dostarczanie leku do miejsca docelowego4, 5). Jego dodatek do materiałów polimerowych może też poprawiać adhezję komórek, co zwiększyłoby efektywność wzrostu komórek na rusztowaniach6). Podobne nadzieje wiąże się z montmorylonitem7). Minerał ten ma strukturę płytkową, składa się z trzech wzajemnie połączonych warstw, pomiędzy którymi znajdują się kationy metali, przeważnie sodu, potasu i wapnia8). Taka budowa sprawia, że jest on hydrofilowy. W celu zapew- Aleksandra Skubisa, Bartosz Sikoraa, Klaudia Kubikb[...]

 Strona 1