Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Vitaliy Malisevych"

Symulacja związku właściwości cieplnych i energii gazu ziemnego w pomiarach jego przepływu DOI:10.15199/62.2017.10.6


  Uwzględnianie rzeczywistych właściwości energetycznych gazu ziemnego w rozliczeniach opartych na wskazaniach przepływomierzy i gazomierzy stało się ostatnio zagadnieniem aktualnym zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce1-3). Dotyczy to w szczególności sieci zasilanych z wielu różnych źródeł gazu. W Polsce, gdzie dominuje jeden dostawca, mierzy się wartość opałową gazu ziemnego w sieci co określony przedział czasu (np. 1 miesiąc) i jej wartość uwzględnienia się w rozliczeniach, przeliczając2) objętość dostarczonego gazu wg wskazań gazomierza w m3 na jednostki energii gazu w kWh.Dwaj autorzy z Uniwersytetu Technicznego w Ivano-Frankivsku na Ukrainie proponują rozwiązać ten problem poprzez budowę układu pomiarowego zawierającego przepływomierz z korekcją zależną od właściwości termofizycznych gazu ziemnego, realizowaną za pomocą specjalnego przetwornika termoanemometrycznego4). Przy pomiarze objętości i przepływu gazu ziemnego przyrząd taki umożliwi także wyznaczanie metodą pośrednią wartości opałowej gazu i będzie zliczał na bieżąco energię w kWh dostarczonego gazu. Zasada pracy proponowanego układu pomiarowego Na rys. 1 przedstawiono zasadę konstrukcji układu pomiarowego gazomierza z przepływomierzem wykorzystującym różnicę ciśnień. W rurociągu 1 z gazem ziemnym jako mierzonym medium 2 umieszczona jest rurka spiętrzająca 3 (Pitota lub Prandla) z przewodami impulsowymi odprowadzającymi ciśnienie całkowite 4 i statyczne 5 do przetwornika pomiarowego różnicy ciśnień 9 oraz czujnik termiczny 8. Czujnik 8 jest dołączony do przetwornika temperatury 10 i współpracującego z nim układu cyfrowego 12 do obliczania przewodności cieplnej mierzonego medium. Układ 11 oblicza zużycie przepływającego gazu ziemnego na podstawie bieżącej informacji o jego prędkości mierzonej przetwornikiem różnicy ciśnień 9. Zliczanie to można by przeprowadzać z uwzględnieniem wartości opałowej gazu ziemnego wyznaczonej na podstawie przewodności cieplnej, a obliczanej[...]

Termoanemometryczna metoda pomiaru wartości energetycznej gazu ziemnego DOI:10.15199/62.2017.11.5


  Na Ukrainie, podobnie jak to obowiązuje w Polsce od 1 sierpnia 2014 r., wprowadza się jednolity system rozliczania dostaw gazu ziemnego, który uwzględnia jego kaloryczność i jest zharmonizowany z normą europejską1)1a. Zamierzeniu temu służy obowiązująca od 2011 r. norma ukraińska4). Reguluje ona sposób i procedurę obliczania płatności handlowych za energię dostarczanego gazu ziemnego. Rozliczanie w jednostkach energii przyczynia się zarówno do lepszego zbilansowania systemu dystrybucji gazu, jak i bardziej oszczędnego nim gospodarowania. Potwierdzeniem znaczenia tego problemu jest też wprowadzenie na Ukrainie międzynarodowej normy5) dotyczącej funkcjonowania stacji pomiarowych gazu ziemnego. Przewiduje się wyposażenie ich w środki pomiaru wartości opałowej (ciepła spalania) i energii gazu ziemnego. Zakres wdrożenia obowiązujących na Ukrainie przepisów1, 4, 5) jest jeszcze niewystarczający, przede wszystkim z braku środków technicznych o prostej konstrukcji służących do wyznaczania w praktyce ciepła spalania gazu ziemnego bezpośrednio u jego odbiorców. Dlatego też rozliczenia za gaz ziemny z konsumentami nadal dokonuje się wg zużytej jego objętości. Urządzenia pomiarowe używane obecnie w praktyce mierzą tylko objętość gazu ziemnego. Wartość tę sprowadza się do warunków znormalizowanych (obecnie 293,15 K i 101,325 kPa). Stopniowo i na Ukrainie wprowadzi się przeliczanie tej objętości gazu na jednostki energii wg ciepła spalania mierzonego okresowo dla określonego obszaru rozliczeniowego sieci gazowej. Analiza i doskonalenie pracy istniejących urządzeń do pomiaru wartości energetycznej gazu ziemnego oraz rozwój nowych metod do szybkiej kontroli jej zmian stanowi pilne zadanie badawcze. Otworzy to nowe możliwości bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych gazu ziemnego i osiągnięcia wyższej efektywności ekonomicznej przez przedsiębiorstwa gospodarcze oraz umożliwi bardziej rzetelne rozliczanie odbiorców domowych. An[...]

 Strona 1