Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Gostomska-Welter"

Wymagania wobec kabli i przewodów elektrycznych DOI:


  Głos przeciwników unijnych regulacji jest bardzo wyraźnie słyszalny. Zarzuca się, że Wspólnota Europejska może być przeregulowana, co wpływa negatywnie na jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Zapomina się, że głównym celem wprowadzania rozporządzeń Unii Europejskiej jest swobodny przepływ towarów oraz większe bezpieczeństwo i lepsza ochrona zdrowia. Artykuł opisuje regulacje unijne, jakim podlegają kable i przewody elektryczne. Zawarto je w kilku dyrektywach i rozporządzeniach. DYREKTYWA 2001/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 grudnia 2001 r. o ogólnym bezpieczeństwie wyrobu. Wprowadzona w Polsce Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 229, poz. 2275). Dyrektywa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich produktów wprowadzanych na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stosuje się ją w odniesieniu do wszystkich produktów, łączenie z produktem w kontekście świadczenia usług. Dyrektywę stosuje się w przypadku braku przepisów szczególnych ustawodawstwa Wspólnoty, regulujących bezpieczeństwo danych produktów, np. wtedy, kiedy wyrób nie podlega dyrektywom Nowego Podejścia lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach znaku CE. DYREKTYWA 2011/65/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2013, poz. 547). Dyrektywa RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances), a dokładnie dyrektywa RoHS 2 [1], określa zasady dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE). Dyrektywa określa zasady dotyczące ograniczenia stosowania sub[...]

 Strona 1