Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Piotr PRYSTUPIUK"

Wirtualny przyrząd pomiarowy do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych układów drgających zgrzewarek ultradźwiękowych

Czytaj za darmo! »

Elementem wykonawczym zgrzewarki ultradźwiękowej jest zespół drgający składający się z przetwornika piezoceramicznego, falowodu (wzmacniacza) oraz tzw. sonotrody, czyli właściwego elementu zgrzewającego (narzędzia). Układ drgający ma rezonans szeregowy oraz równoległy i jest zasilany z generatora ultradźwiękowego, generującego falę sinusoidalną o ustalonej częstotliwości. Wartość mocy czynne[...]

Autonomiczne urządzenie zabezpieczające, zasilane z prądów pomiarowych

Czytaj za darmo! »

Wrozdzielniach energetycznych średniego i niskiego napięcia zachodzi potrzeba zastosowania zestawu zabezpieczeń przed sytuacjami awaryjnymi. Nowoczesnym sposobem realizacji takich zabezpieczeń jest zastosowanie zintegrowanego, mikroprocesorowego urządzenia elektronicznego monitorującego krytyczne parametry chronionego bloku zasilającego i podejmującego na tej podstawie decyzję o wyłączeniu zasilania bloku odpływowego. Podstawowym zestawem są zabezpieczenia nadprądowe w każdej fazie oraz zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Zabezpieczenie nadprądowe powinno mieć dwa poziomy ochrony. Po pierwsze, zabezpieczać przed zwarciami międzyfazowymi wynikłymi z uszkodzenia odbiorników prądu lub instalacji przesyłowej. Takie zwarcia charakteryzują się przepływem prądu o wartości wielokrotnie w[...]

Zastosowanie procesorów sygnałowych w urządzeniach EAZ zasilanych z prądów operacyjnych

Czytaj za darmo! »

Asortyment urządzeń EAZ (Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej) dostępny obecnie na rynku jest bardzo szeroki. Ich funkcjonalność jest dostosowana do wymagań stawianych przez zabezpieczane obiekty oraz indywidualnych preferencji użytkowników. Rozwój technologii elektronicznych, szczególnie mikroprocesorowych stwarza coraz to nowe możliwości implementowania dodatkowych funkcji do urządzeń zabezpieczeniowych. Możliwości te padając na podatny grunt oczekiwań użytkowników stwarzają potrzebę opracowywania nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Wśród aktualnie stosowanych można wyróżnić: - urządzenia analogowe wyposażone jedynie w podstawowe funkcje zabezpieczające, - zabezpieczenia mikroprocesorowe oferujące większą różnorodność algorytmów zabezpieczających, rejestrację zd[...]

Kalibracja modułów pomiarowych urządzeń EAZ DOI:

Czytaj za darmo! »

Ogólna klasyfikacja błędów pomiarowych występujących w urządzeniach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ Zadaniem układu pomiarowego stosowanego w urządzeniach automatyki zabezpieczeniowej EAZ jest przekształcenie analogowych sygnałów wejściowych na wielkości pomiarowe celem dostarczenia ich do pozostałych modułów oprogramowania. Są to:  dane kryterialne do algorytmów zabezpieczeń,  spróbkowane przebiegi do rejestratora,  dane pomiarowe do modułu parametrów pracy obiektu  dane pomiarowe do modułu interfejsu użytkownika - wyprowadzone na wyświetlacz lub transmitowane do systemu nadrzędnego. Jako układ pomiarowy (rys.1) traktowane jest połączenie układu elektronicznego z algorytmami pomiarowymi. Podstawowy tor pomiarowy zbudowany jest z:  układów dopasowujących w skład których wchodzą: przekładniki prądowe, napięciowe, konwertery prądowonapięciowe, układy dopasowujące poziomy napięć - ich zadaniem jest zmiana rodzaju sygnału na napięciowy o amplitudzie dostosowanej do wejść przetwornika A/C,  filtrów antyaliasingowych, przetwornika A/C zintegrowanego z multiplekserem,  oprogramowania pomiarowego realizującego algorytmy DSP przez procesor sygnałowy DSP. Pomiary obarczone są błędami, które mają różne źródła. Można je podzielić na dwie kategorie:  sprzętowe - związane z właściwościami elementów torów pomiarowych,  programowe - wynikające z algorytmów programowych. Na rysunku 2. przedstawiono diagram najc[...]

Kontrola i sterowanie i cewek załączających stosowanych w wyłącznikach średniego napięcia


  Zbiór obiektów i urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej nazywamy systemem elektroenergetycznym. Energia elektryczna aby trafić do odbiorcy musi być przesłana liniami przesyłowymi - napowietrznymi lub kablowymi. Występuje cały system przetwarzania energii, polegający na podwyższeniu napięcia do przesyłu, jak i powtórnym jego obniżeniu do wykorzystania przez odbiorcę. Jak wiadomo sieci elektroenergetyczne mają rozgałęzienia w formie drzewa i nie można się obyć bez odłączania niektórych jej odcinków, co wynika ze stanu ich pracy lub też sytuacji awaryjnych. W przemyśle zwykle występują sieci średniego i niskiego napięcia. Do odłączania niektórych odgałęzień lub elementów sieci SN stosuje się wyłączniki SN z możliwością wyłączania prądu w próżni lub w atmosferze ochronnej SF6. Wyłączniki takie są załączane i wyłączane za pomocą cewek sterujących. Cewki te podczas przeprowadzenia operacji łączeniowych pobierają dosyć dużo mocy do około 300 W [2]. Energia wydzielona podczas procesu łączeniowego zależy od czasu pobudzenia cewki. Czas ten zwykle nie przekracza 100 ms, lecz w sytuacjach awaryjnych lub po dłuższym czasie eksploatacji cewki te mogą ulegać przegrzaniu i uszkodzeniu. W wyłącznikach zwykle stosuje się jedną cewkę załączającą i dwie lub trzy cewki wyłączające. Zwielokrotnianie ilości cewek wyłączających zwiększa prawdopodobieństwo wyłączenia wyłącznika SN nawet w sytuacjach awaryjnych, ale nie gwarantuje wyłączenia. Aby znać stan aktualny cewek sterujących wyłącznika należy stosować stałą diagnozę ich stanu. W artykule przedstawiona jest metodyka pomiarowa polegająca na wczesnym ostrzeganiu o uszkodzeniu cewki i zagrożeniu niewyłączeniem wyłącznika w sytuacji awaryjnej oraz podane są przykładowe rozwiązania techniczne układów pomiarowych ciągłości obwodów cewek sterującyc[...]

Układy wejściowe dwustanowe odporne na zaburzenia elektromagnetyczne o częstotliwości sieciowej przeznaczone do zastosowania w automatyce przemysłowej


  Dwustanowy układ wejściowy stanowi integralną część automatyki przemysłowej zastosowanej do kontroli i sterowania procesami przemysłowymi. Integralną część tej automatyki stanowi elektroenergetyczna automatyka zabezpieczająca EAZ będąca na wyposażeniu rozdzielnic elektroenergetycznych. Urządzenia wchodzące w skład tej automatyki pracują w środowisku przemysłowym, dlatego od nich wymaga się wysokiej niezawodności podczas wykonywania zadań w całym okresie eksploatacji, jak i stabilnej pracy niezależnej od środowiska zewnętrznego. Również ważnymi parametrami są wybiórczość i czułość działania zabezpieczeń i automatyk pozwalająca na selektywne wyłączanie odcinków linii lub obiektów elektroenergetycznych. Od automatyki tej wymagane jest również bezpieczeństwo personelu obsługującego. To narzuca na konstrukcję spełnienie wymogów zarówno funkcjonalnych, jak i normatywnych, a również przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej dla tego typu urządzeń. W górnictwie dołowym, jako przestrzeni zagrożonych wybuchem istotne jest również iskrobezpieczeństwo obwodów pomiarowych i kontrolnych. Dzięki swej uniwersalnej budowie urządzenia te mogą realizować wybrane przez użytkownika funkcje w zakresie zabezpieczeń, sygnalizacji, automatyk i pomiarów jak i współpracować w systemie automatyk z innymi urządzeniami będącymi na wyposażeniu rozdzielni. Urządzenia EAZ znalazły swoje zastosowanie w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie, czy też w wykonaniach specjalnych aparatury rozdzielczej. Przykładem zastosowania takich wejść dwustanowych jest urządzenie MUPASZ 710 przeznaczone jest do pracy w charakterze wielofunkcyjnego sterownika polowego do zastosowania w rozdzielnicach elektroenergetycznych, i integruje w sobie funkcje: pomiarów, zabezpieczeń i automatyk, rejestratora zdarzeń, rejestratora zakłóceń i analizatora jakości energii. Ze względu na duży poziom zaburzeń elektromagnetycznych, często [...]

Uniwersalny izolowany zasilacz AC /DC DOI:10.15199/ELE-2014-061


  W dzisiejszym przemyśle elektroenergetycznym liczą się sterowniki zabezpieczeniowe których wspólną cechą są niewielkie wymiary i wysoka wytrzymałość na zaburzenia elektromagnetyczne - w szczególności na impulsowe zakłócenia udarowe SURGE i szybkozmienne zakłócenia impulsowe BURST. Przedstawiony w poniższym artykule uniwersalny układ izolowanego zasilacza jest kompromisem pomiędzy niewielkimi gabarytami, niewygórowaną ceną, a odpornością na zaburzenia EMC i wysoką sprawnością. Zaprezentowany na schemacie z rys. 1 zasilacz jest układem o topologii flyback. Rozwiązania tego rodzaju są rozwiązaniami stosowanymi z reguły w aplikacjach wymagających izolacji galwanicznej i wysokiej sprawności. Od rozwiązań klasycznych (transformatorowych) różnią się przede wszystkim zdecydowanie mniejszymi gabarytami zastosowanego transformatora impulsowego i wagą całego rozwiązania. Podstawową wadą konstrukcji tego typu jest duża ilość elementów niezbędnych do zbudowania zasilacza, stosunkowo duża złożoność układu, a także właściwy dobór parametrów zastosowanego transformatora impulsowego. W trakcie konstrukcji zasilacza zdecydowano się na możliwie duże ograniczenie elementów konstrukcyjnych - w związku z tym zastosowano układ scalony sterownika przetwornicy wraz z wbudowanym kluczem - DPA422. Tego typu układy scalone pozwalają z reguły na znaczne zmniejszenie ilości elementów po stronie pierwotnej zasilacza i jednoczesne ograniczenie kosztów rozwiązania - z reguły jednak sprawność takiego obwodu maleje ze względu na zintegrowany klucz przetwornicy. W zastosowanym sterowniku rezystancja włączonego klucza RDSon jest na poziomie nie wyższym niż 4,6 Ω, co skutku[...]

Układy pomiarowe w urządzeniach towarzyszących DOI:10.15199/ELE-2014-064


  Podstawowym wymaganiem stawianym urządzeniom pracującym w przestrzeniach zagrożonych wybuchem jest iskrobezpieczeństwo. Jest ono definiowane jako rodzaj zabezpieczenia przeciwwybuchowego polegającego na ograniczeniu energii elektrycznej w obwodach mających kontakt z atmosferą wybuchową do poziomu poniżej energii zapłonu - zarówno w wyniku iskrzenia jak i nagrzewania się. Urządzenia towarzyszące należą do grupy takich urządzeń, które zawierają zarówno obwody iskrobezpieczne jak i nieiskrobezpieczne. Musi być ono skonstruowane w taki sposób, aby obwody, w których energia nie jest ograniczona nie mogły oddziaływać niekorzystnie na obwody o ograniczonej energii. Urządzenia towarzyszące mogą być instalowane w obudowach ognioszczelnych, zaś okablowanie przyłączane do obwodów iskrobezpiecznych tych urządzeń przechodzić do stref zagrożonych wybuchem. Urządzenia towarzyszące zbudowane są z trzech stref obwodów przedstawionych na rysunku 1: obwodu nieiskrobezpiecznego, nieiskrobezpiecznej części obwodu iskrobezpiecznego i obwodu iskrobezpiecznego. Przy projektowaniu urządzenia, a w szczególności jego układów pomiarowych należy zadbać o to, aby pomiędzy strefą nieiskrobezpieczną a strefą nieiskrobezpiecznej części obwodu iskrobezpiecznego zachować separację galwaniczną. Elementy oddzielające galwanicznie powinny być zgodne z konstrukcjami dopuszczonymi w normach [1, 2] i zachować parametry pracy zgodnie z tymi normami. Specyficzną grupą urządzeń towarzyszących stanowią sterowniki zabezpieczające z [...]

Wymagania konstrukcyjne dotyczące spełnienia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej dla urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej DOI:10.15199/ELE-2014-073


  Kompatybilność elektromagnetyczna Istotną sprawą kompatybilności elektromagnetycznej jest zdolność urządzeń elektrycznych lub elektronicznych do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu odporności oraz ograniczenie emisji zaburzeń, które mogą zakłócić inne pracujące urządzenia. Przez zaburzenie elektromagnetyczne należy rozumieć każde zjawisko elektryczne, które może pogorszyć działanie urządzenia. Odporność jest zdolnością urządzenia do prawidłowego działania, bez pogarszania jakości, w obecności zakłócenia elektromagnetycznego. Obowiązek ograniczenia zaburzeń oraz uodpornienie na nie nakazuje obowiązująca dyrektywa 2004/108/WE "Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)". Poziomy emisji zaburzeń, jak i odporności na zaburzenia zostały określone w normach PN-EN 50263:2004 [1] i PN-EN 60255- 26:2013 [2]. Urządzenia EAZ są wyposażone w wejścia: pomiarowe, dwustanowe, zasilające oraz wyjścia przekaźnikowe, i obwody transmisji które nazywane są portami. Szczególną rolę odgrywa obudowa, zwykle metalowa, z zaciskiem uziemiającym zwana portem obudowy. Emisja zaburzeń ma miejsce poprzez obudowę, jak i poprzez port zasilający. Procedura badań i kryteria akceptacji dotyczące emisji zostały podane w normach (PN-EN 60255-25 [3] i PN-EN 55022). Odporność na zaburzenia dotyczy wszystkich portów dostępnych w urządzeniu, łącznie z obudową i przewodem uziemiającym. Źródła zaburzeń EMC dla urządzeń EAZ [5] Urządzenia elektryczne, nawet podczas normalnej pracy oraz zjawiska naturalne związane np. z wyładowaniami występującymi podczas burz, lub związane z wyładowaniami elektrostatycznymi zawsze wytwarzają zaburzenia elektromagnetyczne. Powinno się dążyć do zminimalizowania zaburzeń emitowanych przez źródła, aby nie przekraczać poziomu dopuszczonego dla innych urządzeń. Źródłami zaburzeń elektromagnetycznych dla urządzeń EAZ są [5]: [...]

Architektura urządzeń zabezpieczeniowych podlegających dyrektywie ATE X DOI:10.15199/ELE-2014-076


  Współczesne urządzenia zabezpieczeniowe stosowane w przemyśle i energetyce zawodowej to bardzo skomplikowane urządzenia o dopracowanej konstrukcji bazującej zwykle na długoletnim doświadczeniu konstruktorów. Urządzenia zabezpieczeniowe stosowane w górnictwie węgla kamiennego zwykle podlegają dyrektywie ATEX. Obecnie obowiązująca dyrektywa ATEX 94/9/ WE narzuca wiele rozwiązań, które muszą zostać zastosowane w urządzeniach elektroenergetycznych użytkowanych w chodnikach lub na przodkach kopalni. Instalowane dzisiaj w kopalniach rozwiązania zasilania infrastruktury przodka lub chodnika górniczego wyposażone są w sterowniki polowe zabudowane w osłonach ognioszczelnych wraz z łącznikami i innego rodzaju aparaturą pomocniczą niezbędną jako wyposażenie stacji transformatorowej lub stacji rozdzielczej. Rozwiązania typowo stosowane w górnictwie wymagają przystosowania do pracy w wyrobiskach zarówno niemetanowych jak i metanowych zaliczanych do stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu, a także do pomieszczeń klasy "A" lub "B" niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. Miejsce zastosowania decyduje o poziomie skomplikowania rozwiązań, które mogą zostać użyte. W górnictwie wyraźnie widoczny jest trend użytkowania sterowników polowych podlegających dyrektywie ATEX, przystosowanych do pracy w trybie ciągłym, w najbardziej narażonych na wybuch metanu lub pyłu węglowego wyrobiskach, a więc o najwyższym poziomie zabezpieczenia obwodów iskrobezpiecznych "ia". Poziom zabezpieczenia "ia", opisywany przez najnowszą normę [2], nierzadko stoi w sprzeczności z wymaganiami kopalni dotyczącymi warunków pracy - zmniejszające się przekroje wyrobisk, rozszerzony zakres temperatur pracy stacji, wiele odpływów stacji, większa liczba zabezpieczeń związanych z ochroną przeciwwybuchową i przeciwporażeniową. Przedstawione wymagania wymuszają zastosowanie sterowników polowych o podwyższonych parametrach [9], czego konsekwencją jest koniecznoś[...]

 Strona 1  Następna strona »