Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zdobysław Flisowski"

A Case Study to Effective Protection of Sensitive Apparatus by Means of Voltage Limiting SPD

Czytaj za darmo! »

The operations of digital apparatus in the information and telecommunication systems can be influenced by impulsive current of direct and nearby lightning flashes. The aim of the paper is to investigate the typical problems of selection and installation of voltage limiting SPDs, which can affect its effectiveness. In this contribution several results obtained by laboratory tests are presented. Special focus was addressed to ascertain the influence of circuit configuration where SPD is installed for the protection of sensitive apparatus against lightning overvoltages. Streszczenie. Praca urządzeń cyfrowych systemów informatycznych, telekomunikacyjnych może być zaburzona poprzez uderzenia pioruna bezpośrednio w strukturę, bądź w wyniku pośredniego oddziaływania prądu piorunowego. Celem pracy jest przybliżenie typowych problemów dotyczących wyboru poziomu ochrony SPD ograniczającego napięcie, poprzez przedstawienie wpływu wybranych elementów konfiguracji chronionego układu (Badania efektywności ochrony czułych urządzeń zapewnianej przez urządzenia ograniczające przepięcia) Keywords: Lightning protection, Surge Protective Device, SPD protection level. Słowa kluczowe: Ochrona odgromowa, urządzenie ochrony przepięciowej, poziom ochrony. Introduction Lightning flashes to and near a structure and connected lines may have influence on electrical and electronic systems within such structure. Nowadays apparatus are more and more sensitive to electromagnetic disturbance. These not demands occurrences can be caused by whole or partial lightning current flowing to a structure, causing different shape overvoltages by resistive or inductive coupling [1]. To assure operation of these apparatus connected to power and signal lines, the surge protective devices (SPD) can be applied. Three types of SPD are available, namely switching, limiting or their combination, which can be dedicated for protection electronic and electrical systems. In accordance wit[...]

Factors affecting the assessment of the selectivity of lightning impact for dimensioning the areas protected by air terminals DOI:10.15199/48.2016.02.29

Czytaj za darmo! »

The factors affecting the selectivity of lightning discharges by air terminations are analyzed in the paper. For this aim the simulations of electric field distribution around the surface of conductive structures have been performed. The need for correction of normative methods for air termination dimensioning has been confirmed and the way for this correction depending on the lightning polarity has been proposed. Streszczenie. W artykule analizowane są czynniki mogące mieć wpływ na wybiórczość wyładowań piorunowych przez zwody. Dokonano symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego wokół przewodzących struktur naziemnych. Stwierdzono potrzebę i zaproponowano sposób korekty normatywnych metod wymiarowana stref chronionych w zależności od biegunowości piorunów. (Czynniki wpływające na ocenę selektywności uderzenia pioruna przy wymiarowaniu przestrzeni chronionych przez zwody) Keywords: lightning discharge, electrical field intensity, rolling sphere method, protected zone, spark-gap coefficient Słowa kluczowe: wyładowanie piorunowe, natężenie pola elektrycznego, metoda toczącej się kuli, strefa chroniona, współczynnik przerwy iskrowej Introduction A most important role of air terminations, as a part of lightning protection system (LPS), is to provide effective interception of lightning discharges [1], [2]. Such interception depends on the air termination positioning, which - according to the normative requirements [5], [6] - may be carried out using three methods. One of them, namely Rolling Sphere Method (RSM) has been suggested normatively as a most reliable one [6], but this suggestion arouses significant controversies [1]. A main objection is related to its basic criterial parameter, namely with the average value of electrical field distributed between lightning leader head and the prospective point to be struck regardless of its local conditions. However, these conditions in a number of cases appears to be essential [2], [3], [...]

Protection of Electrical and Electronic Systems against Surges by an Isolation Transformer

Czytaj za darmo! »

Surges due to flashes to and near a line, are one of the main causes of damage to equipment of the electrical and electronic systems within a structure. Simplified formulae are given for an approximated evaluation of the number of considered surges. The effectiveness of singlephase double screen isolation transformer in the attenuation of common mode transient voltage is investigated. Tests were performed with its ungrounded and grounded screens. It is shown that a not correct grounding of the transformer screen may eliminate the effect of protection. Streszczenie. Przepięcia wywołane przez wyładowania piorunowe w sąsiedztwie linii są jedną z podstawowych przyczyn uszkodzeń urządzeń systemów elektrycznych i elektronicznych. Podano uproszczone zależności do wyznaczania liczby analizowa[...]

Lightning electromagnetic pulse (LEMP) influence on the electrical apparatus protection

Czytaj za darmo! »

Impulsowe zmiany pól elektromagnetycznych mogą zaburzyć funkcjonowanie współczesnych urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Pola te mogą powstać w wyniku uderzenia pioruna, a zetem przepływu prądu udarowego. Wartość impulsu pola elektromagnetycznego prądu piorunowego (LEMP) mogącego zaburzyć funkcjonowanie urządzeń, uzależnione jest od miejsca uderzenia piorunu oraz rodzaju obiektu budowlanego, w którym urządzenie jest zainstalowane. Z punktu widzenia ochrony odgromowej można wyróżnić cztery niebezpieczne przypadki tzn. uderzenie piorunu bezpośrednio w obiekt chroniony (S1), uderzenie w pobliżu obiektu chronionego (S2), uderzenie piorunu bezpośrednio w linię (S3) oraz uderzenie piorunu w pobliżu linii (S4). W artykule zawarte są analizy dotyczące spodziewanej wartości amplitudy i kształt prądu indukowanego przez LEMP (efekt indukcyjny S1), w celu prawidłowego doboru SPD. Wyniki analiz są skonfrontowane z wymaganiami doboru SPD sugerowanymi przez normy międzynarodowe. Abstract. Nowadays structures are more and more equipped with electrical and electronic apparatus sensitive to electromagnetic field influence. Such field among others can be caused due to lightning occurrences. The intensive of lightning electromagnetic pulse (LEMP) which can affect the regular operations of apparatus depends on the strike point as well as on the specific features of structure to be protected. From the lighting protection point of view it is possible to distinguish four dangerous events, or sources of damage, namely flashes to the structure (S1), flashes to ground or to grounded objects near the structure (S2), flashes to the connected lines (S3), flashes nearby the connected lines (S4). The paper intends to give a contribution to the investigation on the expected surge current, peak value and shape, due to LEMP by flashes to the structure (inductive coupling of source of damage S1) for the SPD proper selection in order to assure electronic apparatus operatio[...]

 Strona 1