Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Leszek SEMOTIUK"

THE INFLUENCE OF ADHESIVE TYPE AND SURFACE TREATMENT ON THE STRENGTH OF C45 STEEL SHEETS ADHESIVE JOINTS DOI:


  Introduction There are numerous methods of bonding different elements, e.g. parts of the machinery. They include: bonding with screw joints, welding, riveting, soldering, and pressure welding. It is of high importance to use the methods that ensure obtaining the bonds of the assumed properties without compromising the construction’s characteristics, i.e.: dimensions, shape, functionality, usability, reliability, aesthetics, modularity or versatility. Adhesive joints are one of the most often used bonding methods in various constructions [1, 5] and are categorised as permanent joints. Their most prominent advantages include, among others [5]: lighter weight of the whole construction, the possibility of joining the elements made of both the same and different materials and geometry, less elements used in relation to other types of joints and a uniform stress pattern thanks to the lack of holes on the surface that often occur in case of different joints, e.g. bolted or riveted ones. Apart from numerous advantages, the adhesive joints and the bonding process itself also have some disadvantages that need to be taken into consideration, e.g.: the ageing process caused by, among others, changeable weather conditions that have considerable negative impact on the adhesive joint’s strength [2, 3, 8] or the necessity of using various, often time-consuming, surface treatment methods in case of some materials [4, 11, 14]. As a result, the elements’ bonding method may need to be reanalysed or even changed. Numerous factors have impact on the bonding process and the properties of the adhesive joints. They include: constructional, technological, material and exploitation ones, which are subject to the experimental tests, whose results are presented in numerous works [3, 6, 7, 12, 13]. Taking into consideration the characteristics of this method, as well as the factors impacting the obtained joints’ strength, i[...]

BADANIA SKUTECZNOŚCI KLEJENIA I SPAWANIA STALI KONSTRUKCYJNEJ S235JR DOI:


  W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń spawanych i klejowych stali konstrukcyjnej S235JR. Wykonane połączenia porównano pod względem skuteczności, gdzie kryterium określającym była wytrzymałość na ścinanie. Przedmiotem badań były trzy rodzaje połączeń spawanych: doczołowych, zakładkowych z jednym spawem, zakładkowych z dwoma spawami, jak i dwa rodzaje połączeń klejowych: doczołowych i zakładkowych. Łączone próbki wykonano z blachy stalowej konstrukcyjnej S235JR o grubości 4 mm. Do wykonania połączeń spawanych wykorzystano spawarkę inwertorową ADLER MMA-200. Połączenia spawane przygotowano z zastosowaniem spawania łukowego elektrodą otuloną klasyfi kowaną wg PN-EN ISO 2560:2006-E38 A RC 12. Do wykonania połączeń klejowych zastosowano klej epoksydowy dwuskładnikowy Epidian 57/Z1/100:10. Przygotowanie powierzchni wszystkich próbek przeznaczonych do łączenia polegało na usunięciu nierówności krawędzi blach za pomocą szlifi erki kątowej, usunięciu zanieczyszczeń przy użyciu środka do czyszczenia i odrdzewiania powierzchni Fosol, a następnie odtłuszczeniu powierzchni preparatem Loctite 7063. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono zgodnie z normą EN DIN 1465. Uzyskane wyniki badań wskazały na różnice w otrzymanych wartościach wytrzymałości w zależności od zastosowanej metody łączenia, a także geometrii wykonanych połączeń. Na podstawie wyników badań zauważono, że lepsze wyniki wykazały połączenia spawane, co wskazuje na ich większą skuteczność, jednak w połączeniach spawanych w większości próbek zauważono wyraźną korozję w miejscu złączenia, czego nie zaobserwowano w przypadku połączeń klejowych. S ł o w a k l u c z o w e: połączenia klejowe, połączenia spawane, wytrzymałość, stal konstrukcyjna A b s t r a c t: The article presents selected issues of welded joints and adhesive joints strength of structural steel S235JR. Joints were compared in terms of effectiveness, where criterion for determining was shear strength[...]

 Strona 1