Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW BARTOSZEWICZ"

Wybrane aspekty zastosowania reakcji izomeryzacji w technologii bisfenolu A

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zależności stałej równowagi oraz ciepła reakcji izomeryzacji 2-(2-hydroksyfenylo)- 2-(4-hydroksyfenylo)propanu do 2,2-bis- (4-hydroksyfenylo)propanu od temperatury. Oceniono, że zarówno udział izomerów w stanie równowagi, ciepło reakcji, jak i jej szybkość nie stanowią przeszkody w zastosowaniu reakcji w procesie przemysłowym. W trakcie badań produktów ubocznych powstających podczas prowadzenia izomeryzacji zwrócono uwagę na powstawanie 1,1-spiro-bis-(3,3-dimethyl-6-indanolu) oraz zwiększenie zawartości dimerów cyklicznych izopropenylofenoli. The p-HOC6H4(o-HOC6H4)CMe2 (I) component of the mother liq. from ion exchange resin-catalyzed synthesis of (p- HOC6H4)2CMe2 (II) made of PhOH and Me2CO was isomerized to II in presence a com. macroporous cation exchange [...]

Badania nad otrzymywaniem dodatków obniżających palność wybranych tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Opisano wstępne wyniki badań dotyczących technologii otrzymywania antypirenów na bazie bisfenolu A i fosforanów fenylowych. Wykonano serię syntez mieszaniny chlorofosforanów fenylowych z wykorzystaniem destylacji jako etapu oczyszczania produktów. Jako prekursorów katalizatora użyto tlenku magnezu oraz, w celach porównawczych, magnezu stosowanego powszechnie w przemyśle. POCl3 was reacted[...]

 Strona 1