Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Renata MAJGIER"

Termoluminescencja kryształu chlorku potasu jako detektora promieniowania jonizującego DOI:10.15199/48.2016.09.17

Czytaj za darmo! »

Halogenki metali alkalicznych znane są jako materiały, które wykazują silną luminescencję długożyciową obserwowaną w formie termoluminescencji (TL) lub optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). Z tego powodu wykorzystywane są często jako detektory promieniowania jonizującego. Właściwości radioluminescencyjne tych materiałów wciąż nie są dobrze znane. W artykule przedstawiono wyniki badań radiacyjnie indukowanej TL w kryształach chemicznie czystego chlorku potasu. Badania wykonano metodą spektralnie rozdzielczej termoluminescencji (SR-TL) wyznaczając pasma emisji luminescencyjnej tego materiału. Abstract. Alkali halides are known as materials exhibiting strong long-lived luminescence observed in the form of thermoluminescence (TL) or optically stimulated luminescence (OSL). For this reason they are often used as detectors of ionizing radiation. Radioluminescent properties of these materials are still not well known. The article presents results of radiation-induced TL in chemically pure crystals of potassium chloride. The study was performed using spectrally resolved thermoluminescence (SR-TL) determining luminescence emission band of this material. (Thermoluminescence of crystalline potassium chloride as a detector of ionizing radiation). Słowa kluczowe: chlorek potasu (KCl), termoluminescencja (TL), dozymetria luminescencyjna, pułapki nośników ładunku, centra rekombinacji. Keywords: potassium chloride (KCl), thermoluminescence (TL), luminescence dosimetry, trap charge carriers, recombination centers. Wprowadzenie Współczesna dozymetria promieniowania jonizującego jest oparta głównie na zjawisku radiacyjnie indukowanej lumiescencji długożyciowej, jaką możemy obserwować w niektórych materiałach - przede wszystkim w formie krystalicznej. Podstawową grupą takich materiałów są np. halogenki metali alkalicznych. Jedne z pierwszych detektorów były oparte na fluorku litu (LiF). Dobre właściwości luminescencyjne wykazują już czyste kryształy[...]

Czytnik OSL z nieliniową funkcją stymulacji optycznej DOI:10.15199/13.2018.9.4


  Promieniowanie jonizujące jest stale obecne w środowisku naturalnym - głównie za sprawą powszechnie występujących radioizotopów, jak i przedostającego się aż do powierzchni Ziemi promieniowania kosmicznego. Promieniowanie może powodować duże zmiany w strukturze materii. Wysokoenergetyczne kwanty - fotony, elektrony lub cięższe cząstki mają zdolność wybijania elektronów z atomów i struktur krystalicznych, a także zrywania wiązań chemicznych. Promieniowanie jonizujące (zwłaszcza rentgenowskie i gamma) znalazło powszechne zastosowanie w różnych dziedzinach życia, takich jak medycyna (diagnostyka rentgenowska, tomografia, radioterapia), przemysł metalowy (defektoskopia), konserwacja i sterylizacja żywności, datowanie archeologiczne i geologiczne, kontrole bezpieczeństwa na lotniskach i wielu innych. W większości tych zastosowań dawki promieniowania są bardzo duże. Mogą więc potencjalnie zagrażać zdrowiu i życiu człowieka. Obawy społeczeństwa budzą też konsekwencje awarii i wypadków w elektrowniach jądrowych (Czarnobyl 1986, Fukushima 2011) oraz możliwość ataków terrorystycznych z wykorzystaniem tzw. "brudnej bomby". Podstawowym narzędziem ochrony radiologicznej jest systematyczny pomiar dawek indywidualnych oraz monitoring radiologiczny środowiska. Wiąże się to jednak z dużym obciążeniem i znacznymi kosztami. Z tego powodu klasyczne metody detekcji promieniowania jonizującego, takie jak klisze fotograficzne, liczniki Geigera-Müllera, jak i nowsze liczniki półprzewodnikowe są w szybkim tempie wypierane przez detektory luminescencyjne. Są to elementy bierne o strukturze krystalicznej, niewymagające żadnej elektroniki ani zasilania. Mają pożyteczną cechę zapamiętywania i gromadzenia informacji o zaabsorbowanej dawce promieniowania jonizującego. Mogą przechować tę informację nawet przez tysiące lat. Informację o zaabsorbowanej dawce można odczytać poddając kryształ odpowiedniej stymulacji - termicznej lub optycznej. Stymulowany [...]

 Strona 1