Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Gaca"

Transport drogowy - rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury (cz. I) DOI:


  Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg ekspresowych w celu uzyskania spójnej sieci dróg ruchu szybkiego; eliminację tzw. "wąskich gardeł" ograniczających efektywne wykorzystywanie przepustowości istniejącej sieci dróg; zwiększenie długości sieci dróg dostosowanych do nacisku 115 kN/oś; poprawę stanu technicznego dróg, przebudowę odcinków i miejsc koncentracji wypadków; budowę obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z obszarów miast. Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, autostrada, droga ekspresowa, droga szybkiego ruchu, ruch tranzytowy, praca przewozowa Abstract: Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways network in the purpose to receive a cohesive high-speed way network, elimination of so called “bottlenecks" cutting effective use of discharge tim[...]

Transport drogowy- rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury (cz. II) DOI:


  Streszczenie: Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg ekspresowych w celu uzyskania spójnej sieci dróg ruchu szybkiego; eliminację tzw. "wąskich gardeł" ograniczających efektywne wykorzystywanie przepustowości istniejącej sieci dróg; zwiększenie długości sieci dróg dostosowanych do nacisku 115 kN/oś; poprawę stanu technicznego dróg, przebudowę odcinków i miejsc koncentracji wypadków; budowę obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z obszarów miast. Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, autostrada, droga ekspresowa, droga szybkiego ruchu, ruch tranzytowy, praca przewozowa Abstract: Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways network in the purpose to receive a cohesive high-speed way network, elimination of so called “bottlenecks" cutting effective use of discharge time of existing road network, increasing length of road network adopted to axle load of 115 kN, improvement of technical conditions of roads, reconstruction of sections and places of road accidents concentration, building of ring roads leading out transit traffic from the towns. Keywords: road infrastructure, motorway, clearway, high-speed way, transit traffic STAN I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Sprawne funkcjonowanie transportu drogowego wymaga infrastruktury drogowej spełniającej podstawowe wymagania w zakresie sprawności (przepustowości i dostosowania do charakterystyk pojazdów), bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów budowy i eksploatacji oraz minimalizacji ni[...]

Transport drogowy - rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury (cz. III) DOI:


  Istniejąca infrastruktura drogowa, pomimo dużego postępu jej rozwoju od czasu wejścia Polski do UE, charakteryzuje się wieloma wadami, które są stopniowo eliminowane. Najważniejsze działania z zakresu utrzymania, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej obejmują: uzupełnienie sieci autostrad i dróg ekspresowych w celu uzyskania spójnej sieci dróg ruchu szybkiego; eliminację tzw. "wąskich gardeł" ograniczających efektywne wykorzystywanie przepustowości istniejącej sieci dróg; zwiększenie długości sieci dróg dostosowanych do nacisku 115 kN/oś; poprawę stanu technicznego dróg, przebudowę odcinków i miejsc koncentracji wypadków; budowę obwodnic wyprowadzających ruch tranzytowy z obszarów miast. Słowa kluczowe: infrastruktura drogowa, autostrada, droga ekspresowa, droga szybkiego ruchu, ruch tranzytowy, praca przewozowa Abstract: Existing road infrastructure, despite a big development from the time of access of Poland to the EU, is characterized by many faults, which are gradually eliminated. The most important actions in maintenance, reconstruction and developing of road network include: widening of motorways and clearways network in the purpose to receive a cohesive high-speed way network, elimination of so called "bottlenecks" cutting effective use of discharge time of existing road network, increasing length of road network adopted to axle load of 115 kN, improvement of technical conditions of roads, reconstruction of sections and places of road accidents concentration, building of ring roads leading out transit traffic from the towns. Keywords: road infrastructure, motorway, clearway, high-speed way, transit traffic.Badania naukowe oraz analizy istniejących rozwiązań są także podstawą do formułowania kierunków i zakresu zmian przepisów projektowania infrastruktury drogowej. Przykładowo, w wyniku analiz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu oraz przeglądu innych prac badawczych można sformułować następujące, ogólne kierunki uzupełnień i zmian przepi[...]

 Strona 1