Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Barbara MARCZEWSKA"

Badanie mikrodetektorów optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) dla dozymetrii promieniowania jonizującego

Czytaj za darmo! »

Metoda optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) jest jedną z najnowszych technik wykorzystywanych w dozymetrii promieniowania jonizującego. Jedną z zalet tej metody jest możliwość zastosowania pasywnych mikrodetektorów (niewymagających zasilania) o bardzo małych rozmiarach. W artykule przedstawiamy wyniki badania mikrodetektorów o rozmiarach rzędu 0,1 - 5 mm z wykorzystaniem czytnika OSL własnej konstrukcji HELIOS-1. Abstract. Optically stimulated luminescence (OSL) is a recent technique used for dosimetry of ionizing radiation. An advantage of this technique is the possibility of application of passive microdetectors (not requiring energy supply) which are very small in size. This paper presents results of investigation of microdetectors having size in the range of 0.1 to 5 mm using home made OSL reader HELIOS-1. (Optically stimulated luminescence (OSL) used for dosimetry of ionizing radiation) Słowa kluczowe: optycznie stymulowana luminescencja (OSL), termoluminescencja (TL), promieniowanie jonizujące, dozymetria Keywords: optically stimulated luminescencence (OSL), thermoluminescence (TL), ionizing radiation, dosimetry Wstęp Wykorzystanie promieniowania jonizującego w medycynie, przemyśle i nauce wiąże się z narażeniem ludzi na napromieniowanie. W praktyce, nie można też wykluczyć celowego narażenia ludności na promieniowanie jonizujące w wyniku np. ataku terrorystycznego, czy wojny. Aby kontrolować to narażenie, także w celach prewencyjnych, osoby pracujące zawodowo z promieniowaniem wyposażane są w dawkomierze osobiste (dozymetry), rejestrujące dawkę pochłoniętego promieniowania. Zagadnienie dozymetrii promieniowania jonizującego jeszcze bardziej zyskuje na aktualności w perspektywie realizacji programu budowy elektrowni atomowych w Polsce. Generalnie, w najbliższej przyszłości należy oczekiwać wzrostu zapotrzebowania na tanie, niezawodne i łatwe w obsłudze dawkomierze. W przeszłości [...]

Mobilny system wykrywania zagrożeń radiacyjnych przy użyciu mikrodetektorów OSL

Czytaj za darmo! »

Luminescencja, zwana też “zimnym świeceniem" jest dość powszechnym zjawiskiem występującym w różnych materiałach. Aby wywołać to świecenie, będące nadwyżką nad promieniowaniem ciała doskonale czarnego w danej temperaturze, należy zazwyczaj dostarczyć energię z zewnątrz. W pewnych przypadkach proces taki może być dwuetapowy. W pierwszym etapie energia z zewnątrz jest deponowana w materiale w formie metatrwałego, nierównowagowego rozmieszczenia nośników ładunku. W dielektrykach elektrony i dziury zostają uwięzione w tzw. pułapkach wewnątrz przerwy energetycznej materiału. W tym stanie może on przetrwać bardzo długi czas - nawet tysiące lat. Do zainicjowania drugiego etapu - procesu rekombinacji promienistej, konieczne jest zaistnienie drugiego czynnika - stymulacji. W wyni[...]

Glinian litu - nowy detektor dozymetryczny DOI:10.15199/48.2015.09.31

Czytaj za darmo! »

Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) jest luminescencją emitowaną przez napromieniowany izolator lub półprzewodnik podczas stymulacji światłem o odpowiedniej energii. Intensywność sygnału OSL jest funkcją dawki promieniowania jonizującego, jaka została pochłonięta i dlatego też jest techniką coraz częściej wykorzystywaną w dozymetrii. Wytworzono techniką Micro-Pulling-Down (MPD) nowy detektor OSL glinian litu o dobrej powtarzalności, wysoko czuły na promieniowanie jonizujące oraz wykazujący znacznie lepszą czułość niż komercyjnie stosowany tlenek aluminium. W celu lepszego poznania jego własności lumniescencyjnych przeprowadzono badania termoluminescencji rozdzielczej widmowo. Abstract. Optically stimulated luminescence (OSL) is the luminescence emitted from irradiated insulator or semiconductor during stimulation with light of appropriate energy. The OSL intensity is a function of the dose of absorbed ionizing radiation and therefore is a technique increasingly used in dosimetry. New lithium aluminate OSL detector was fabricated using a Micro-Pulling-Down (MPD) technique. The detector has good reproducibility and is highly sensitive to ionizing radiation, having a much better sensitivity than commercially used aluminum oxide detectors. Spectrally resolved thermoluminescence studies were performed to better understand its luminescence properties. (Lithium aluminate  new OSL detector). Słowa kluczowe: detektory OSL, glinian litu, optycznie stymulowana luminescencja (OSL), termoluminescencja (TL), dozymetria. Keywords: OSL detectors, optically stimulated luminescence (OSL), thermoluminescence (TL), dosimetry. Wstęp Wraz ze zmianami cywilizacyjnymi rośnie społeczne zainteresowanie potencjalnymi zagrożeniami związanymi ze stosowaniem promieniowania jonizującego, co stymuluje potrzebę rozwoju i doskonalenia metod dozymetrycznych służących ochronie radiologicznej. Istnieje zapotrzebowanie na detektory i dawkomierze o coraz lepszy[...]

Nowe metody stymulacji optycznej dla czytnika TL/OSL Jupiter DOI:

Czytaj za darmo! »

Optycznie stymulowaną luminescencję (OSL) obserwujemy w napromieniowanych izolatorach lub półprzewodnikach poddanych działaniu światła o odpowiedniej energii. Intensywność OSL jest zwykle proporcjonalna do zaabsorbowanej dawki promieniowania. Z tego powodu metoda OSL stosowana jest często w dozymetrii promieniowania jonizującego oraz datowaniu w archeologii i geologii. Charakterystyki OSL mogą dostarczyć też informacji na temat parametrów pułapek i centrów rekombinacji materiału. Najczęściej stosowaną metodą stymulacji optycznej jest stymulacja światłem ciągłym w zakresie od kilku do kilkunastu sekund. W niedawno opracowanym czytniku TL/OSL Jupiter przewidziano kilka nowych metod stymulacji. Umożliwiają one m.in. wyznaczenie charakterystyki długożyciowej detektora oraz energii aktywacji pułapek. Abstract. Optically stimulated luminescence (OSL) is observed in irradiated insulators or semiconductors exposed to light of the appropriate energy. OSL Intensity is normally proportional to the dose of absorbed radiation. For this reason OSL method is often used in radiation dosimetry and dating in archeology and geology. OSL characteristics might also provide information about the parameters of traps and recombination centers of the material. The most common method of optical stimulation is the stimulation by continuous light in the range from a few to several seconds. The recently developed TL/OSL reader Jupiter provides several new methods of stimulation. They allow, among others, determination of long-lived characteristics of a detector and the activation energy of traps. (New methods of optical stimulation for Jupiter TL/OSL reader). Słowa kluczowe: optycznie stymulowana luminescencja (OSL), termoluminescencja (TL), dozymetria luminescencyjna, pułapki nośników ładunku, centra rekombinacji. Keywords: optically stimulated luminescence (OSL), thermoluminescence (TL), luminescence dosimetry, trap charge carriers, recombination centers. Wprowadzeni[...]

 Strona 1