Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Wieczorek"

Use of X-ray spectrometry to assess the content of some elements in biofuel additives Zastosowanie metody spektrometrii rentgenowskiej w ocenie zawartości wybranych pierwiastków w dodatkach uszlachetniających biopaliwa stałe DOI:10.15199/62.2015.9.33


  Three minerals were added to sawdust (0.25-0.5%) to increase the melting temp. of ashes from the biomass combustion. Do trocin drzewnych dodano trzy minerały (0,25-0,5%) w celu podwyższenia temperatury topliwości popiołów powstających ze spalania biomasy. Wykorzystując spektrometrię rentgenowską, zbadano zawartość pierwiastków z dozowanych materiałów w uszlachetnionej biomasie. Stosowanie biomasy jako paliwa stwarza wiele problemów technicznych mimo korzystnych efektów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Problemy te wynikają przede wszystkim z właściwości fizykochemicznych tego paliwa, z których najważniejsze to (i) szeroki przedział wilgotności (od kilku do 60%) powodujący trudności ze stabilizacją procesu spalania, (ii) zmienna zawartość (od kilku do kilkudziesięciu procent) i skład chemiczny popiołu (obecność metali alkalicznych) powodujący powstawanie popiołu przywierającego do elementów instalacji spalania biomasy i wymuszający stosowanie odpowiednich urządzeń usuwających popiół z instalacji kotłowych, (iii) zbyt mała gęstość nasypowa biomasy, utrudniająca transport, magazynowanie i dozowanie do paleniska, (iv) wysoka zawartość części lotnych niekorzystnie wpływająca na przebieg i stabilność procesu spalania, (v) stosunkowo niskie ciepło spalania na jednostkę masy, będące przyczyną utrudnień w magazynowaniu i dystrybucji biomasy do paleniska, (vi) zróżnicowany skład chemiczny i jego duża niejednorodność, oraz (vii) obecność w biomasie takich pierwiastków, jak tlen, azot, chlor, prowadząca do emitowania w procesie spalania chlorowodoru, dioksyn i furanów1-12). Większości tych problemów można uniknąć, zwiększając gęstość biomasy poprzez kompaktowanie (metodą balotowania, brykietowania lub granulacji), stosowanie odpowiednich konstrukcji urządzeń kotłowych, zwłaszcza przystosowanych do spalania rozdrobnionej biomasy, stosowanie technologii współspalania z węglem lub zastosowanie dodatków uszlachetniających popra[...]

 Strona 1