Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"LECH NAUMOWSKI "

Wybrane zagadnienia zastosowania linii papilarnych w dokumentach identyfikacyjnych

Czytaj za darmo! »

W pierwszej dekadzie XXI wieku nastąpił bardzo szybki rozwój zastosowań biometrycznych, elektronicznych dokumentów uwierzytelniających, takich jak: paszporty, dowody osobiste, karty ubezpieczeniowe, prawa jazdy i inne. Zagrożenie zamachami terrorystycznymi spowodowało zintensyfikowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dokumentów podróży, między innymi przez umieszczenie w nich danych biometrycznych. W stanach Zjednoczonych, gdzie po zamachach z 11 września 2001 r. gwałtownie zaczęto poszukiwania rozwiązań dających wysoki poziom bezpieczeństwa wprowadzono biometryczne paszporty dla własnych obywateli, a także sformułowano wymaganie posiadania takich paszportów dla obcokrajowców przyjeżdżających do USA. W pierwszej kolejności dotyczyło to obywateli wszystkich państw posiadających umowy o ruchu bez wizowym, w tym większość państw Unii Europejskiej. Równolegle w Unii Europejskiej były prowadzone działania, które doprowadziły do opracowania i przyjęcia Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie standardów zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach oraz dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Zgodnie z tym rozporządzeniem Polska wprowadziła paszporty biometryczne dla swoich obywateli od dnia 28 sierpnia 2006 r. zawierające jako dane biometryczne wizerunek twarzy posiadacza zapisany w formie elektronicznej. Od 22 czerwca 2009 r. wypełniając wcześniej podjęte zobowiązania wprowadzono także zapis odcisków dwóch palców, przez co uzyskano istotne podniesienie poziomu bezpieczeństwa paszportu przez wzmocnienie związku dokumentu z jego posiadaczem oraz radykalne utrudnienie przestępczości związanej z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami oraz dostosowano polski paszport do wymagań USA. Obecnie polski paszport jest dokumentem przystosowanym do maszynowego odczytu, biometrycznym i elektronicznym, zawierającym umieszczony w okładce chip[...]

Metody usuwania szumu z obrazów twarzy


  Obecnie biometryczne metody identyfikacji i rozpoznawania osob na podstawie obrazow twarzy zyskuj. coraz wi.ksz. popularno.., dzi.ki dynamicznie rozwijaj.cym si. systemom komputerowym oraz technik. obrazowania. Rosn.ce praktyczne ich znaczenie spowodowane jest g.ownie poprzez .atwo.. pozyskiwania oraz brak interakcji systemu z osob. ktorej probki biometryczne s. pobierane. Dlatego te. systemy te s. szczegolnie czu.e na warunki akwizycji oraz jako.. eksploatowanych urz.dze. obrazowania. Istotnymi czynnikami maj.cymi wp.yw na przedmiotow. jako.. s. warunki o.wietlenia, zniekszta.cenia geometryczne systemow akwizycji oraz szumy wprowadzane przez detektory optyczne i kana.y transmisyjne. Szum jest podstawowym czynnikiem utrudniaj.cym dalsz. analiz. obrazu. Potrafi w sposob znacz.cy wp.yn.. na jego interpretacje i rozpoznanie. Dlatego te. wa.nym zagadnieniem jest rozwijanie metod pozwalaj.cych redukowa. jego wp.yw na przetwarzane obrazy w systemach biometrycznych. Metody realizuj.ce to zadanie najcz..ciej wykorzystuj. ro.nego typu techniki filtracji, analizy w dziedzinie okre.lonej transformaty oraz dekompozycji obrazow. Reprezentacje sygna.u s realizowane jako liniowe rozwini.cia: (1) wzgl.dem okre.lonego zbioru funkcji gƒÁ dobrze zlokalizowanych wzgl.dem czasu i/lub cz.stotliwo..nie s. w wielu przypadkach wystarczaj.co precyzyjne i optymalne [4]. W zale.no.ci od dokonanego wyboru funkcji gƒÁ wspo.czynniki rozwini.cia cn reprezentuj. ro.ne cechy sygna.u s. Je.eli wielko.ci elementow strukturalnych analizowanego sygna.u ro.ni. si. w sposob istotny od sta.ej skaluj.cej funkcji gƒÁ to wspo.czynniki cn nie stanowi. optymalnej reprezentacji przedmiotowego sygna.u (rys. 1a). Dlatego te. sygna.y z elementami o zmiennych d.ugo.ciach wymagaj. stosowania funkcji bazowych gƒÁ o ro.nych skalach (rys. 1b). Rozwi.zanie takie posiada tak.e istotne ograniczenie zwi.zane z powi.zaniem parametru cz.stotliwo.ci i parametru s[...]

Obszary zastosowań biometrii DOI:10.15199/13.2016.9.23


  Postęp w zastosowaniach biometrii w identyfikacji jest stały i konsekwentny. Artykuł przedstawia i podsumowuje ten zakres zastosowań biometrii, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Słowa kluczowe: potwierdzanie tożsamości, uwierzytelnianie biometryczne, kontrola dostępu.Biometria to dziedzina zajmująca się pomiarami cech fizycznych i behawioralnych człowieka. Wiele cech człowieka jest unikalnych w skali całej populacji (np. linie papilarne, układ naczyń krwionośnych) i charakterystycznych dla każdego z nas. Tę właściwość można wykorzystać do potwierdzenia tożsamości poszczególnych osób. W ostatnich dwudziestu latach nastąpił bardzo szybki rozwój urządzeń biometrycznych opartych o rozpoznawania różnych cech fizycznych i behawioralnych. Są one wykorzystywane w następujących celach: - do potwierdzania tożsamości, - do dostępu do usług, zasobów i pomieszczeń, - do tworzenia systemów śledzących zachowanie człowieka i sygnalizujących stany niepożądane lub niepokojące.Potwierdzanie tożsamości.Potwierdzenie tożsamości może zostać dokonane przez innego człowieka (np. urzędnika, pracownika banku) z wykorzystaniem informacji biometrycznych zawartych w dokumentach drukowanych na papierze (zdjęcie, PESEL itp.) lub w sposób automatyczny przez urządzenia techniczne. Aby potwierdzić biometrycznie czyjąś tożsamość należy porównać pobraną wcześniej próbkę wzorcową cechy z próbką prezentowaną w procesie weryfikacji tożsamości. Zawsze pobieranie próbki wzorcowej musi być przeprowadzone po starannej weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną w sposób bezpieczny ze ścisłym zachowaniem procedur. Jest to bardzo istotne ze względu na konieczność wykluczenia fałszowania tożsamości. Próbka wzorcowa może być przechowywana w bazie danych systemu informatycznego lub na karcie będącej w posiadaniu właściciela cechy. Zależnie od celu weryfikacji tożsamości systemy takie są tworzone w oparciu o prawo międzynarodowe [...]

 Strona 1