Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Urszula Miller"

Emission of odors from municipal waste composting processes Emisja odorów z procesów kompostowania odpadów komunalnych DOI:10.12916/przemchem.2014.795


  Emission of odors from communal waste treatment plant was studied by olfactometry. No noxiousness of odors outside the plant was obsd. A review, with 31 refs., of odor emission from composting waste and odor removal by biofiltration was also given. Przedstawiono zagadnienia związane z emisją odorów z obiektów gospodarki odpadami komunalnymi. Omówiono zastosowanie biofiltracji w oczyszczaniu gazów emitowanych z procesów kompostowania odpadów. Przedstawiono również wyniki badań doświadczalnych usuwania związków zapachowych z gazów emitowanych z kompostowni. Z analizy wyników badań stwierdzono zasadność stosowania biofiltracji jako metody dezodoryzacji gazów oraz brak uciążliwości zapachowej poza obszarem badanego zakładu. Emisje odorów są główną przyczyną skarg ludności na jakość powietrza atmosferycznego na obszarach położonych w pobliżu obiektów przemysłowych, gospodarki komunalnej i hodowlanej. Procesy przetwarzania i wzbogacania substratów i półproduktów oraz finalne składowanie i magazynowanie produktów, a także odpadów poprodukcyjnych wiąże się z emisją gazów, które ze względu na ich charakterystyczny skład, pomimo niewielkich stężeń poszczególnych zanieczyszczeń, mogą być uciążliwe zapachowo. W wyniku proce-sów przemysłowych, gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej wprowadzane są zatem do atmosfery związki chemiczne (odoranty) i ich mieszaniny (odory), które charakteryzują się niskimi progami wyczuwalności węchowej1-3). W przypadku obiektów gospodarki odpadami związkami uciążliwymi zapachowo o charakterze pierwotnym (znajdującymi się w dostarczanym materiale wyjściowym) oraz zanieczyszczeniami wtórnymi (powstającymi w wyniku procesów biologicznych i chemicznych)4, 5) są m.in.: metyloaminy i etyloaminy, siarkowodór, metano-, etano- i butanotiole, kwasy karboksylowe (mrówkowy, octowy i propionowy) oraz alkohole (metanol, etanol, n-butanol). Za najbardziej uciążliwe zapachowo uznawane są siarkowodór i alkilotiole4, 5[...]

Toluene removal from air in biofilter with a nonionic surfactant Usuwanie toluenu z powietrza metodą biofiltracji z zastosowaniem wybranego niejonowego surfaktantu DOI:10.15199/62.2016.11.16


  PhMe-contg. air (up to 35 g/m3) was biofiltered through a mineral nutrient-covered coconut fibre bed under lab. conditions to remove the PhMe pollutant. The addn. of a com. nonionic surfactant to the bed at a concn. above the crit. micelle concn. (200-400 mg/L) resulted in increase in the biofiltration efficiency and bacteria content in the bed. Usuwanie niektórych zanieczyszczeń organicznych ze środowiska może być utrudnione ze względu na ich słabą rozpuszczalność w wodzie i dużą prężność par. Szczególnie są to czynniki ograniczające zastosowanie metod biologicznych w remediacji, ponieważ wpływają na biodostępność ksenobiotyków. Z tego względu prowadzone są badania nad zastosowaniem związków powierzchniowo czynnych, które wpływają na zwiększenie rozpuszczalności związków hydrofobowych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad zastosowaniem Tritonu X-100 w oczyszczaniu powietrza zanieczyszczonego parami toluenu metodą biofiltracji. W badanym zakresie stężeń surfaktantu (200-400 mg/dm3) zaobserwowano poprawę skuteczności oczyszczania w stosunku do serii kontrolnej (bez surfaktantu). Zanieczyszczenie środowiska związkami hydrofobowymi stanowi poważny problem. Są one często toksyczne i jednocześnie wykazują dużą tendencję do bioakumulacji. Ze względu na słabą rozpuszczalność w wodzie, ograniczona jest ich biodostępność, a tym samym mogą być trudno biodegradowalne. Zalety biologicznych metod remediacji sprawiają, że ich stosowanie jest popularne w oczyszczaniu wszystkich komponentów środowiska i wciąż prowadzone są badania nad doskonaleniem technologii i intensyfikacją procesów biodegradacji. Metody biologiczne, a wśród nich najbardziej rozpowszechniona biofiltracja, charakteryzują się niskimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi w porównaniu z tradycyjnymi metodami oczyszczania gazów. Dzięki wykorzystaniu naturalnych procesów biodegradacji zachodzących w środowisku do usuwania zanieczyszczeń, można uniknąć pows[...]

Study on odour emission on industrial plants Badanie emisji odorów z obiektu przemysłowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1128


  Emissions of baked bread, noodle and EtOH smells from plants for prodn. of gluten, glucose and fructose syrups and EtOH for techn. purposes were detd. by olfactometry. Odour distribution models were developed and used for establishing the odour nuisance. Narrow range of EtOH smell impact was evidenced. The baked bread and noodle smells may be removed by thermal or catalytic combustion near to the emitors. Przedstawiono obliczenia dotyczące rozprzestrzeniania się zapachów w atmosferze w pobliżu wytwórni produktów agrochemicznych z zastosowaniem polskiego modelu referencyjnego. Na podstawie otrzymanych wyników i określonych w projekcie Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej dopuszczalnych wartości stężeń zapachowych i częstości przekroczeń obliczono wymagany poziom redukcji emisji odorów oraz ustalono dopuszczalną jej wartość. Zaproponowano również możliwości ograniczenia emisji odorów w odniesieniu do wybranego obiektu. Uciążliwość zapachowa staje się w Polsce coraz większym problemem dla ludności mieszkającej w pobliżu obiektów emitujących substancje zapachowe. Do największych emiterów odorów należy zaliczyć zakłady przemysłowe (m.in. przemysł spożywczy), rolnictwo oraz obiekty gospodarki komunalnej. Problem zdaje się być o tyle bardziej skomplikowany, że w Polsce wciąż nie wprowadzono uregulowań prawnych nakładających na wymienione obiekty obowiązku ograniczania emisji odorotwórczych gazów. Dlatego też większość przedsiębiorców skupia się jedynie na ograniczaniu emisji tych zanieczyszczeń wprowadzanych wraz z gazami odlotowymi do atmosfery,których limity podane są w odpowiednich rozporządzeniach krajowych1, 2) oraz przepisach unijnych3). Pomimo to wielu mieszkańców obszarów narażonych na oddziaływanie zapachowe zgłasza skargi na uciążliwość zapachową w odpowiednich organach4). Na skutek niezadowolenia społeczeństwa, mimo braku rozwiązań legislacyjnych, władze obiektów wprowadzających do środowiska naturalnego [...]

 Strona 1