Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ MUTWIL"

Analiza procesów pękania elementów złącznych stosowanych w komorach zaworowych turbiny

Czytaj za darmo! »

Na dyspozycyjność i trwałość bloku energetycznego wpływ mają warunki eksploatacji, które decydują o wytężeniu i mechanizmach niszczenia jego podzespołów. Niektóre elementy bloku mogą ulec uszkodzeniu wcześniej niż inne - są to elementy krytyczne. Zaliczamy do nich: komory przegrzewaczy pary i kolektory zbiorcze, wysokoprężne rurociągi parowe, korpusy wewnętrzne turbin. W przypadku wymienione[...]

Konstrukcyjne i eksploatacyjne uwarunkowania procesów pękania komór przegrzewaczy pary

Czytaj za darmo! »

W eksploatacji kotłów energetycznych niektóre ich elementy narażone są na uszkodzenia będące wynikiem użytkowania w podwyższonej, w wielu przypadkach zmiennej, temperaturze. W obiektach tego typu czynnikiem decydującym o wytężeniu materiału są obciążenia pochodzące od sił zewnętrznych, ciśnienia wewnętrznego, a także oddziaływań spowodowanych nierównomiernym rozkładem pól temperatury i jej g[...]

Wpływ przeróbki plastycznej na charakterystyki mechaniczne łuków rurowych ze stali 14MoV6-3 DOI:10.15199/24.2016.9.12


  Effect of plastic working on mechanical characteristics of tube bends made of the 14MoV6-3 steel W procedurach projektowania instalacji energetycznych zakłada się, że własności mechaniczne wszystkich elementów, z których zbudowana jest instalacja odpowiadają własnościom mechanicznym materiału w stanie dostawy. Typowym elementem rurociągów wymagającym kształtowania plastycznego na gorąco są łuki rurowe produkowane różnymi metodami. Aktualnie do gięcia rur o dużych średnicach ze stosunkowo niewielkimi promieniami coraz częściej stosuje się giętarki z zastosowaniem strefowego nagrzewania indukcyjnego. Proces kształtowania łuku związany jest z dużą niejednorodnością rozkładu naprężenia i odkształcenia w obszarze wytwarzanego łuku, co może mieć znaczący wpływ na jego właściwości mechaniczne. Od wykonanych łuków rurowych wymaga się natomiast wysokich właściwości wytrzymałościowych, zbliżonych do nieodkształconych odcinków rur. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości mechanicznych materiału rury i łuku wykonanego ze stali 14MoV6-3. Materiał do badań pobrano z rury w stanie dostawy oraz z obszarów łuku, które charakteryzują się zróżnicowanym odkształceniem. Procedures used to design electric power systems are based on an assumption that mechanical properties of all elements the given system is made of correspond to the mechanical properties of the relevant material in the as-delivered condition. Typical pipeline elements which require hot plastic working are tube bends manufactured by application of diverse methods. At present, large diameter tubes are increasingly often bent to relatively small radii by means of a bending machine and using zonal induction heating. The tube bending process involves considerable non-uniformity of stress and strain distribution in the bend forming area, which may exert significant impact on its mechanical properties. What is required of tube bends is that their strength parameters are sufficient[...]

Wykorzystanie technik skanowania przestrzennego i szybkiego prototypowania do projektowania technologii wytwarzania wyrobów tłoczonych do silnika lotniczego ze stopów typu Inconel

Czytaj za darmo! »

W pracy przestawiono wykorzystanie technik skanowania przestrzennego i szybkiego prototypowania w procesie opracowywania technologii wytwarzania wyrobu tłoczonego, stosowanego w silniku lotniczym - dyfuzora rurkowego. Techniki szybkiego prototypowania umożliwiają wytworzenie modeli wyrobów w sposób przyrostowy, na podstawie ich odwzorowania i zapisu w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Analizowany dyfuzor rurkowy, wytworzony przy zastosowaniu dotychczasowej technologii wytwarzania, poddano procesowi digitalizacji. Uzyskany w ten sposób wirtualny model gotowego wyrobu odwzorowano, celem zweryfikowania wymiarów uzyskanych ze skanowania z wymiarami rzeczywistymi. Model wirtualny odwzorowano techniką druku przestrzennego. Tą samą techniką wykonywano prototypy w poszczególnych etapach projektowania. Modele - prototypy posłużyły zarówno do weryfikacji cech geometrycznych zaprojektowanych narzędzi, jak również do wizualizacji rezultatów otrzymanych w wyniku symulacji numerycznych (MES). Obecnie dyfuzor rurkowy jest produkowany z dwóch tłoczonych połówek, łączonych poprzez spawanie w jeden element. Zaproponowano modyfikację technologii wytwarzania dyfuzora polegającą na zwijaniu półwyrobu w postaci arkusza blachy, spawaniu i gięciu w matrycach. The use of 3D scanning and rapid prototyping techniques for obtaining jet engine pressed element production technology - a tubular diffuser, is presented in this paper. The techniques of rapid prototyping allow making models incrementally, on the basis of models record created in three-dimensional space (3D). The chosen element has been digitalized and made by three-dimensional printing. Tubular diffuser followed up common processing technology has been applied for digitalization. A prototype made by three-dimensional printing was taken to obtain geometry in comparison of scanning results and real geometry of the examined element. The same technology (3D Printing) was executed in getting prototypes of each sta[...]

 Strona 1