Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Nadulski"

Komputerowe magazyny i ich zarządzanie DOI:


  Czasy ręcznego układania, wydawania surowców i produktów w pomieszczeniach magazynowych powoli się kończą. Obecnie większość nowoczesnych magazynów bazuje na zaawansowanych technologiach po to, aby poprawiać swoją wydajność i bezpieczeństwo pracy. Dzięki nim znalezienie potrzebnego towaru trwa kilka sekund, a wszystkie istotne informacje zapisywane są na bieżąco z udziałem systemów informatycznych. To, co kiedyś wydawało się w branży magazynowej niemożliwe, teraz jest już codziennością, a najważniejsze procesy w magazynach są w dużej mierze zautomatyzowane i w ten sposób bardziej wydajne. Należy jednak dodać, że niezależnie od profilu i wielkości produkcji, prawidłowe magazynowanie jest pewnego rodzaju sztuką. Współczesne systemy magazynowe nie ograniczają się jedynie do ewidencji stanów i obrotów. Dodatkowo oferują one wiele funkcji wspomagających, takich jak: ● usprawnienie ewidencji poprzez znakowanie towarów (nalepki z kodem kreskowym lub RFID - Radio-frequency identification) oraz urządzenia do szybkiej identyfikacji, np. tak zwane kolektory danych (skanery z pamięcią), ● analizę stanów i automatyczne generowanie zamówień, ● zarządzanie powierzchnią magazynową i ewidencja miejsc składowania, ● sterowanie procesem kompletowania i wysyłania zamówionych asortymentów. Ponadto nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie magazynem pozwala na: ● obsługę podstawowych i zaawansowanych operacji magazynowych m.in. przyjęcie, wydanie, przesunięcie, inwentaryzacja, cross-docking, konfekcjonowanie, ● integrację z operacjami produkcyjnymi: wydanie na produkcję, zwrot z produkcji, przyjęcie z produkcji; powiązan[...]

Modification of rheological properties of vegetable oils Modyfikacja reologicznych właściwości olejów roślinnych DOI:10.15199/62.2015.10.15


  Raw rapeseed and soybean oils were modified by diesel oil addn. to change their rheol. properties at low shear rate. The flow and viscosity curves, dynamic and kinematic viscosity and activation energy were detd. The diln. of the vegetable oils resulted in changing their nature from Bingham fluid to Newtonian one and in viscosity decrease. Przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku oleju napędowego na właściwości reologiczne surowych olejów rzepakowego i sojowego. Badania przeprowadzono w zakresie niskich prędkości ścinania (1,23-12,23 s-1). Wyznaczono krzywe płynięcia, krzywe lepkości, lepkość dynamiczną i kinematyczną oraz energię aktywacji. Rozcieńczenie surowych olejów roślinnych 20-proc. dodatkiem oleju napędowego spowodowało zmianę ich charakteru reologicznego z cieczy binghamowskiej na ciecz newtonowską oraz znaczny spadek lepkości. Rosnące zapotrzebowanie na paliwa silnikowe powoduje wzrost zainteresowania alternatywnymi źródłami energii1). Najbardziej obiecującym rodzajem paliw alternatywnych mogących zastąpić benzynę lub olej napędowy są biopaliwa. Są to substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, częściowo przetworzone chemiczne w celu nadania właściwości zbliżonych do właściwości paliw konwencjonalnych2). W wyniku przetworzenia odpowiednich surowców otrzymuje się alkohol etylowy, alkohol metylowy, oleje roślinne oraz estry wyższych kwasów tłuszczowych3). Z uwagi na to, że silniki wysokoprężne zostały zaprojektowane do zasilania olejem napędowym zastosowanie tych paliw w stanie czystym wymagałoby złożonych modyfikacji w konstrukcji tych silników4). Inną możliwością efektywnego wykorzystania tych paliw jest modyfikacja ich właściwości fizyczno-chemicznych w celu zbliżenia ich do właściwości oleju napędowego4, 5). W Polsce najlepsze perspektywy do produkcji biopaliw ma rzepak oraz soja. Wytwarzany z nich olej znacznie różni się od oleju napędowego właściwościami fizycznymi. Dotyc[...]

Wpływ obróbki ultradźwiękowej na stabilność i aktywność antyoksydacyjną kwasu galusowego DOI:10.15199/62.2018.5.13


  Ekstrakcja ultradźwiękowa jest nową i wydajną metodą pozyskiwania wielu substancji chemicznych z matrycy ciała stałego. Do głównych jej zalet należą niskie koszty, krótki czas obróbki, przyjazność dla środowiska oraz duża efektywność w porównaniu z tradycyjnymi metodami ekstrakcji. Z tego powodu technika ta jest skutecznie wykorzystywana do pozyskiwania substancji naturalnych, takich jak polisacharydy, polifenole, flawonoidy, wanilina, karotenoidy1-4) oraz inne substancje czynne5). Pole akustyczne indukuje wiele zjawisk fizycznych, które niszczą ściany komórkowe, zmniejszają wymiary cząsteczek oraz intensyfikują transfer masy. Najważniejsze efekty wywoływane przez ultradźwięki to kawitacja, efekty cieplne oraz mikroprzepływy6). Szczególnie istotne znaczenie w procesie ekstrakcji ultradźwiękowej ma kawitacja. Polega ona na tworzeniu się, a następnie zapadaniu tzw. pęcherzyków kawitacyjnych pod wpływem gwałtownych zmian ciśnienia spowodowanych oddziaływaniem pola ultradźwiękowego. Towarzyszy temu powstawanie fali uderzeniowej, która z kolei intensyfikuje przebieg reakcji chemicznych oraz wywołuje wtórne efekty fizyczne. Dodatkowo kawitacja może prowadzić do powstawania silnych strumieni akustycznych, dużych naprężeń ścinających przy ścianach pęcherzyków kawitacyjnych, do tworzenia się mikroprzepływów wokół powierzchni cząstek ciała stałego oraz generowania bardzo aktywnych wolnych rodników7). Substancje organiczne zawarte w ekstrahowanym roztworze mogą reagować z wolnymi rodnikami i w wyniku tego oddziaływania ulegać degradacji. Z tego względu zjawisko kawitacji akustycznej niekiedy wykorzystuje się do rozkładu wybranych substancji chemicznych8-10). Ostatnio dużo uwagi poświęca się wykorzystaniu ekstrakcji ultradźwiękowej do pozyskiwania substancji biologicznie czynnych, w tym zwłaszcza polifenoli. Większość badań prowadzi się w kierunku optymalizacji parametrów operacyjnych, takich jak czas ekstrakcji, częstotliwość i natężenie [...]

 Strona 1