Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Alina Rejman-Burzyńska"

Concept of the plant for upgrading biogas to biomethane.Koncepcja instalacji do uzdatniania biogazu do biometanu


  A plant for upgrading biogas (200 m3/h) by conversion of H2S to S and by absorption of CO2 in H2O at 20°C under pressure 1 MPa was designed and evaluated from economic point of view. The bio MeH prodn. costs were acceptable both for injection in natural gas grids and for use as vehicle fuels.Przedstawiono koncepcję instalacji uzdatniania biogazu do biometanu na podstawie projektu bazowego instalacji o zdolności przerobowej biogazu 200 mn 3/h, wykonanego w ramach projektu Zrównoważony Europejski Sektor Biogazu SEBE (Sustainable European Biogas Environment), finansowanego z Programu dla Europy Środkowej. W celu otrzymania biometanu z surowego biogazu zastosowano polską technologię odsiarczania Biosulfex oraz wysokociśnieniowe mycie wodne. Opisano kompleksowe modułowe rozwiązanie instalacji uzdatniania biogazu do biometanu wraz z uproszczoną analizą ekonomiczną. Przeanalizowano dwa warianty wykorzystania biometanu jako paliwa transportowego i jako substytutu gazu ziemnego do sieci. Wdrożenie technologii uzdatniania biogazu w Polsce pozwoli na rozwój nowego kierunku wykorzystania biogazu, stwarzając warunki do bardziej efektywnego jego wykorzystania.Rosnące zainteresowanie biogazem jako paliwem związane jest z polityką klimatyczną Unii Europejskiej oraz wynikającą z niej strategią promocji odnawialnych źródeł energii (OZE), których stosowanie powoduje zmniejszenie emisji ditlenku węgla do atmosfery oraz zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko wynikające z użytkowania paliw kopalnych. Wykorzystanie biogazu w Polsce może w znacznym stopniu pomóc w osiągnięciu zobowiązania unijnego, jakim jest zwiększenie do 15% udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu do 2020 r. Rozwój produkcji biogazu i sposobów jego wykorzystania znajduje swoje odbicie w powstałych w ostatnim czasie dokumentach strategicznych, opublikowanych politykach sektorowych, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i w krajach członkowskich. [...]

Economic and environmental efficiency of production and energy use of biogas from sewage sludge. Case study for Silesian Voivodship. Efektywność ekonomiczna i środowiskowa produkcji oraz energetycznego wykorzystania biogazu z osadów ściekowych. Studium dla województwa śląskiego


  Economic anal. and environmental life cycle assessment were performed for 3 scenarios of biogas prodn. and use in wastewater treatment plants. Economic benefits and significant redn. of environmental impact were evidenced. Przedstawiono ocenę ekonomicznej i środowiskowej efektywności produkcji i wykorzystania biogazu dla celów energetycznych w oczyszczalniach ścieków. Studium wykonano opierając się na danych uzyskanych na podstawie badań przeprowadzonych w istniejących instalacjach biogazowych w oczyszczalniach ścieków w województwie śląskim. Dla stanu obecnego oraz scenariuszy rozwoju produkcji i wykorzystania biogazu w przyszłości wyznaczono wskaźniki efektywności kosztowej i ekonomicznej oraz wskaźniki środowiskowe. W analizach ekonomicznych stosowano metodykę UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Analiza ekonomiczna wykazała wiele korzyści wynikających z wykorzystania biogazu do celów energetycznych w oczyszczalniach ścieków: oszczędności z uniknięcia zakupu gazu na cele grzewcze, oszczędności z uniknięcia zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne i przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia. Do określenia efektywności środowiskowej zastosowano metodykę oceny cyklu życia LCA (life cycle assessment) i wyznaczono wskaźniki wpływu na środowisko (ślad węglowy oraz skumulowane zużycie energii). Dzięki energetycznemu wykorzystaniu biogazu w oczyszczalni ścieków wyraźnemu zmniejszeniu ulegają: oddziaływanie na środowisko, wykorzystanie zasobów nieodnawialnych i emisja gazów cieplarnianych. 2124 92/11(2013) Dr inż. Dorota BURCHART-KOROL w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W 2004 r. otrzymała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, gdzie była adiunktem w latach 2004-2011. Od 2012 r. jest kierownikiem Laboratorium Analiz Ekoefektywności Technologii [...]

Environmental life cycle assessment of lignite gasification technology integrated with electricity production Środowiskowa ocena cyklu życia technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej DOI:10.15199/62.2015.9.32


  The lignite pregasification for electricity prodn. was more convenient than direct lignite combustion from ecol. and economic points of view. Ocenę środowiskową technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej przeprowadzono techniką LCA (life cycle assessment) w przemysłowym układzie technologicznym obejmującym wydobycie węgla, jego przeróbkę mechaniczną i zgazowanie, oczyszczanie i konwersję gazu procesowego oraz produkcję energii elektrycznej. W celu wieloaspektowej oceny różnych kategorii wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi oraz ocenę kategorii szkód do oceny cyklu życia zastosowano metody ReCiPe, CED, IPCC oraz IMPACT 2002+. Wykazano, że do istotnych kategorii wpływu należy zużycie paliw kopalnych, emisja gazów cieplarnianych, przeobrażenie terenu, ekotoksyczność, eutro-fizacja oraz toksyczny wpływ związków nieorganicznych na organizm ludzki. Dokonano również porównawczej oceny cyklu życia technologii zgazowania węgla brunatnego zintegrowanej z produkcją energii elektrycznej oraz elektrowni węglowej. Stwierdzono, że produkcja energii elektrycznej z zastosowaniem technologii zgazowania węgla powoduje mniejsze obciążenia we wszystkich kategoriach wpływu środowiskowego w porównaniu z technologią spalania węgla brunatnego w elektrowni. Węgiel brunatny stanowi jedno z najważniejszych źródeł energii elektrycznej w Polsce, dlatego nowe czyste technologie wykorzystujące ten surowiec powinny znaleźć swoje miejsce w sektorze energetycznym. Zgazowanie węgla brunatnego i wykorzystanie otrzymanego gazu do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i surowców chemicznych jest wielką szansą dla polskiej gospodarki. Aktualny stan zasobów węgla brunatnego przedstawiono w pracy1). W Polsce znajduje się duża baza złóż węgla brunatnego, która umożliwia jego wykorzystanie 94/9(2015) 1585 Mgr inż. Alina REJMAN-BURZYŃSKA w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemi[...]

 Strona 1