Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Celina Bujas"

Use of turbidymetry for assessing turbidity of ethanol-containing gasoline with a detergent additive package Wykorzystanie turbidymetrii do oceny zmętnienia benzyn silnikowych zawierających etanol i uszlachetnionych pakietami dodatków detergentowych DOI:10.15199/62.2017.3.7


  Six EtOH-contg. gasoline samples were improved by addn. of detergents, carrier oil and solvent-contg. packages and studied for turbidity. The stability of the improved gasolines was much higher then those stabilized by addn. of com. products. Wykonano badania zmętnienia próbek benzyn zawierających bioetanol w pełnym zakresie stężeń oraz wybrane pakiety dodatków. W skład pakietów wchodziły detergent, olej nośny i rozpuszczalnik. Badania wykonano techniką turbidymetryczną. W wielu krajach świata promuje się wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym również stosowanie paliw etanolowych w transporcie1, 2). Wprowadzenie na rynek paliwa etanolowego może jednak powodować wiele problemów technicznych związanych z pracą silnika, gdyż etanol różni się od benzyny silnikowej w niektórych kluczowych właściwościach. Powoduje to tworzenie osadów w komorach spalania, w układzie dolotowym i na końcówkach wtryskiwaczy, wzrost tendencji do zawieszania zaworów, utrudniony rozruch w niskich temperaturach, korozję układu paliwowego, zatykanie filtra paliwa, a także wzrost zużycia paliwa oraz zwiększenie emisji toksycznych składników spalin3). Obecność etanolu w benzynie silnikowej komplikuje również wykorzystanie tradycyjnych dodatków detergentowych stosowanych dotychczas do benzyn węglowodorowych4, 5). W przypadku zastosowania tego typu dodatków do uszlachetniania benzyn o małej zawartości etanolu (do 10% obj.) może nastąpić wzrost ilości tworzących się nagarów i osadów, ale również zmiana ich charakteru. Małe zawartości etanolu w benzynie wykazują zazwyczaj ograniczony wpływ na efektywność stosowanych dodatków przeznaczonych do benzyn węglowodorowych. W przypadku większych zawartości etanolu w benzynie silnikowej (do 85% obj.) problem związany ze zwiększeniem ilości i rodzaju osadów i nagarów może być znacznie poważniejszy. Przyczyną niskiej efektywności działania tradycyjnych dodatków detergentowych w benzynach wysokoetanolowych moż[...]

Stabilność oksydacyjna olejów napędowych zawierających biokomponenty. Cz. I. Wpływ dodatku detergentowo-dyspergującego DOI:10.15199/62.2018.2.11


  Stosowanie paliw zawierających biokomponenty jest wynikiem m.in. wymagań dyrektyw1-3). Stosowane w olejach napędowych biokomponenty to prawie wyłącznie estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) wytwarzane w procesie katalitycznej transestryfikacji naturalnych triglicerydów4- 10). Stosowanie FAME może powodować wiele problemów eksploatacyjnych związanych m.in. z pogorszonymi właściwościami niskotemperaturowymi, wyższą lepkością, większą podatnością na korozję, słabą stabilnością termiczną i odpornością na utlenianie, trudnościami w przechowywaniu oraz niską wartością energetyczną11-19).Proces utleniania paliwa prowadzi do tworzenia się różnego rodzaju osadów, żywic i kwasów. Produkty te mogą uszkadzać pompy paliwowe i blokować filtry oraz przewody paliwowe, a osadzając się na końcówkach wtryskiwaczy, mogą zaburzać proces wtrysku paliwa. Kwaśne produkty utleniania przyczyniają się do degradowania elementów silnika, powodując zwiększoną korozję oraz szybkie niszczenie uszczelnień14, 19-26). Najbardziej skuteczną metodą zapobiegania utlenianiu FAME jest stosowanie dodatków przeciwutleniających. Przeciwutleniacze pierwotne (pierwszorzędowe), takie jak α-tokoferol, 2,6-bis(1,1- -dimetyloetylo)-4-metylofenol (BHT) i galusany, są potencjalnymi akceptorami wolnych rodników, dzięki czemu są one zdolne do przerywania procesu autooksydacji na etapach inicjacji i propagacji reakcji rodnikowych. Cząsteczki przeciwutleniaczy ulegają przy tym przemianie do rodników, które charakteryzują się niską reaktywnością i nie ujawniają zdolności do udziału w reakcjach łańcuchowych27). Przeciwutleniacze pierwotne wykazują również zdolność do dezaktywacji rodników nadtlenkowych i alkoksylowych ora[...]

 Strona 1