Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Antoszkiewicz"

Wpływ modyfikacji laserowej stopu Ti13Nb13Zr na mikrostrukturę powłok hydroksyapatytowych DOI:10.15199/28.2015.3.8


  Dotychczasowe badania powierzchni wszczepów tytanowych dla chirurgii kostnej wykazały, że osteointegracja na powierzchniach rozwiniętych jest znacznie szybsza niż na powierzchniach gładkich, co za tym idzie chropowatość powierzchni implantu ma bardzo duży wpływ na adhezję składników środowiska biologicznego. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące wpływu chropowatości powierzchni stopu Ti13Nb13Zr o bardzo małym module Younga na budowę wytworzonej powłoki hydroksyapatytowej. Próbki z biostopu tytanu poddano obróbce laserowej za pomocą lasera Nd:YAG firmy Trumph o średniej mocy 150 W w celu zmiany geometrii powierzchni. Na tak przygotowanym podłożu wytwarzano powłoki hydroksyapatytowe metodą elektroforezy, stosując 0,5 i 1,0 g stężenie proszku HAp na 100 ml alkoholu etylowego. Osadzanie katodowe prowadzono przy napięciu 10 i 50 V przez 5 i 10 min. Po przeprowadzonej obróbce laserowej i wytworzeniu powłok HAp mierzono profil chropowatości powierzchni i prowadzono obserwacje za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Słowa kluczowe: Ti13Nb13Zr, obróbka laserowa, elektroforeza, hydroksyapatyt.1. WPROWADZENIE Stopy tytanu dzięki dobrym właściwościom mechanicznym od lat są wykorzystywane na implanty dentystyczne i ortopedyczne. Osteokondukcja i osteointegracja kości jest uzyskiwana głównie przez nanoszenie na powierzchnię implantów metalowych powłok hydroksyapatytowych [1]. Tkanka kostna ulega mineralizacji bezpośrednio na powierzchni hydroksyapatytu, dzięki czemu nawet cienkie powłoki HAp mogą tworzyć silne i trwałe wiązania z otaczającą tkanką. Warunkiem prawidłowego przebiegu gojenia jest mechaniczna stabilność pooperacyjna implantu oraz rozwinięcie powierzchni bezpośrednio stykającej się z tkankami [2]. Finalny stan powierzchni implantu decyduje o aktywności biologicznej tkanki okołowszczepowej. W zależności od technologii wytwarzania uzyskuje się powłoki HAp bardziej zwarte lub porowate o różnym profilu chropowatoś[...]

 Strona 1