Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Rafał KRUPIŃSKI"

Istotne etapy i elementy wykonywania wizualizacji komputerowych oświetlenia i ich wpływ na dokładność

Czytaj za darmo! »

Rozwój programów komputerowych służących do tworzenia wizualizacji komputerowej oświetlenia postępuje bardzo szybko. Większość obecnie wykonywanych projektów oświetleniowych oparta jest o symulacje komputerowe. Jak pokazuje praktyka, projektant może popełnić wiele różnej natury błędów. Artykuł przedstawia również tok projektowania oświetlenia, którego wynikiem jest fotorealistyczna wizualizacja. Abstract. Evolution of computer programs serving for digital simulation of illumination progresses very fast. The majority of illumination projects made currently is based on computer simulations. The practice shows that a designer can make many mistakes of different kinds. The article presents also the course of planning which results in fotorealistic visualisation. (Important stages and elem[...]

Nowe projekty iluminacji zrealizowane w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej

Czytaj za darmo! »

Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej wyspecjalizował się w tworzeniu projektów iluminacji za pomocą wizualizacji komputerowej. Stworzona "szkoła projektowania iluminacji", zaowocowała do tej pory, od 1996 roku, powstaniem ponad 100 projektów iluminacji. Artykuł pokazuje te najnowsze i najciekawsze. Abstract. The Lighting Division of the Warsaw University of Technology specializes in creating illumination designs with computer graphics and brought the school of illumination design to life. Since 1996 it has been created over 100 projects. The article presents the latest and the most interesting ones. (The latest designs of illumination worked out in Lighting Division of the Warsaw University of Technology). Słowa kluczowe: iluminacja, projektowanie oświetlenia, wizualizacja komputerowa. Keywords: illumination, lighting design, computergraphics. Wstęp Projektowanie iluminacji obiektów nie należy do zadań łatwych. Oprócz wyobraźni czysto technicznej, trzymania się zasad i metod iluminacji, należy kierować się względami estetycznymi. Przewidywanie efektu, jaki powstanie, jest rzeczą bardzo trudną, często niemożliwą ze względu na gabaryty iluminowanych obiektów, liczbę użytego sprzętu oświetleniowego oraz możliwości jego montażu. Z pomocą przychodzi trójwymiarowa grafika komputerowa. Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej wyspecjalizował się w tworzeniu projektów iluminacji za jej pomocą. Stworzona "szkoła projektowania ilu[...]

Projektowanie iluminacji na podstawie trójwymiarowego obiektu geometrycznego

Czytaj za darmo! »

Większość obecnie wykonywanych projektów iluminacji obiektów oparta jest na symulacji komputerowej. Rozwój aplikacji służących do projektowania oświetlenia postępuje bardzo szybko, jednak literatura w tej tematyce jest bardzo ograniczona. Artykuł przedstawia tok projektowania, którego wynikiem jest fotorealistyczna komputerowa wizualizacja iluminacji obiektu. Abstract. The majority of illumination projects made currently is based on computer simulations. Despite the fast growth of applications serving lighting designing there is little literature on this subject.. The article presents the course of planning which results in fotorealistic visualization of the illumination of the object. (Designing an illumination on the base of three - dimensional geometrical object). Słowa kluczowe: oświetlenie, iluminacja obiektów, projektowanie oświetlenia, wizualizacja komputerowa. Keywords: illumination, floodlighting, lighting project, computergraphics. Wstęp Wizualizacja iluminacji jest to graficzne przedstawienie obrazu oświetlenia za pomocą umownego zestawu symboli gra[...]

Iluminacja obiektów użyteczności publicznej na przykładzie ratusza w Jaworze

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia tok projektowania iluminacji obiektów na przykładzie ratusza w Jaworze. Omówiona została dotychczasowa iluminacja obiektu, oświetlenie jego otoczenia oraz zalecenia dotyczące ewentualnych zmian. Zaprezentowano pięć wariantów iluminacji ratusza ze wskazaniem najwłaściwszego. Wariant ten został omówiony w sposób kompletny. Wszystkie koncepcje iluminacji zaprezentowane zostały w formie fotorealistycznej wirtualnej wizualizacji. Abstract. The article presents progress of floodlighting based on an example town - hall in Jawor. There are discussed hitherto existing illumination of the object, surroundings lighting and recommendations of possible changes. There are also presented five variants of illumination of the town hall with the choice of the best one. This variant is discussed in a complete way. All conceptions of illumination are presented in the form of photorealistic virtual visualization. (Floodlighting of public services objects based on an example town - hall in Jawor). Słowa kluczowe: oświetlenie, iluminacja obiektów, projektowanie oświetlenia, wizualizacja komputerowa. Keywords: illumination, floodlighting, lighting design, computergraphics. Wstęp Jawor to mała miejscowość w południowo - zachodniej Polsce, leżąca w województwie dolnośląskim, około 60 kilometrów na zachód od Wrocławia. W centrum miasta znajduje się rynek, na którym pośród kamieniczek, w centralnej części stoi wybudowany w XIV wieku ratusz (Rys. 1). Rys. 1. Ratusz w Jaworze - fotografia dzienna (fot. www.jawor.pl) Wieczorem, przy użyciu zmodernizowanego kilka lat temu oświetlenia rynku, zostały zrealizowane stosunkowo wysokie poziomy luminancji jego płyty oraz odrestaurowanych, okalających go budynków. Wynika to z konstrukcji użytych stylizowanych opraw oświetleniowych, które emitują strumień świetlny w zasadzie bez ograniczenia - we wszystkich kierunkach. Oświetlenie placu zrealizowane jest przez ozdobne oprawy oś[...]

Dwie drogi projektowania iluminacji obiektó DOI:10.15199/48.2015.04.40

Czytaj za darmo! »

Projektowanie iluminacji obiektów jest zadaniem złożonym. Należy rozważyć różne koncepcje iluminacji obiektu, przedstawiając je zarówno inwestorowi jak i konserwatorowi zabytków, jeśli obiekt podlega jego ochronie. Obecny stan techniki pozwala na użycie dwóch metod projektowania: klasycznej, z użyciem rzeczywistego sprzętu oświetleniowego, przeprowadzając próby terenowe na obiekcie lub drogi opartej na wizualizacji komputerowej wirtualnego modelu 3D. Artykuł przedstawia te drogi, pokazując wady i zalety każdej z nich, na przykładzie Pałacu w Wilanowie. Abstract. Designing the illumination of objects is a complex task. There are different concepts of object illumination to consider followed by presenting them both to the investor and an antiques conservator, if the object is under his protection. The current state of technology allows to use two methods of design: classic, using real lighting equipment by carrying out field tests on the object or route and the other one based on computer visualization of the virtual 3D model. This article presents these ways showing their advantages and disadvantages on the example of the Wilanów Palace (Design methods for objects floodlighting). Słowa kluczowe: iluminacje, oświetlenie, projektowanie oświetlenia, wizualizacja komputerowa. Keywords: floodlighting, illumination, lighting design, computergraphics. Wstęp Dotychczas znane są dwie metody projektowania iluminacji obiektów. Pierwsza, klasyczna, opiera się na próbach terenowych z wykorzystaniem obecnie produkowanego, rzeczywistego sprzętu oświetleniowego, druga na wizualizacji komputerowej oświetlenia wirtualnego modelu 3D z wykorzystaniem plików fotometrycznych opraw oświetleniowych [1]. Obie metody mają swoje wady i zalety. Zaletą pierwszej jest głównie spektakularność pokazu. Projektant może obserwować efekt swojej koncepcji iluminacji na rzeczywistym obiekcie w porach wieczornych. Metoda posiada jednak szereg wad i ma ograniczone zastosow[...]

Designing and floodlighting of objects by the luminance distribution projecting DOI:10.15199/48.2016.12.73

Czytaj za darmo! »

Floodlighting is the kind of creative work consisting of presenting a similar image of the object as it is by day or its complete change. This change is achieved by creating different luminance distributions on the object pursued by lighting equipment. Equipment selection from the whole range of databases that are currently manufactured by the luminaires companies in order to obtain the desired effect is a very time consuming task and often impossible. Fixtures for implementing specific luminance distribution there may not be produced at all. The new method based on predefined desired effect lighting estimates the demand for lighting equipment. Also by the constant use of the method we can light the subject up without the use of classic lighting equipment. The article discusses the course of the design of floodlighting by this method, and it shows the pros and cons while comparing them with classical methods of the design and floodlighting of objects. Streszczenie. Iluminacja obiektów jest dziełem twórczym polegającym na przedstawieniu podobnego obrazu obiektu jak to ma miejsce w porach dziennych lub zupełną jego zmianę. Zmianę tę uzyskuje się przez tworzenie różnych rozkładów luminancji na obiekcie realizowanych sprzętem oświetleniowym. Dobór sprzętu z całego zakresu baz produkowanych obecnie przez firmy opraw oświetleniowych chcąc uzyskać pożądany efekt jest zadaniem bardzo czasochłonnym, często niemożliwym. Oprawy oświetleniowe realizujące konkretny rozkład luminancji mogą w ogóle nie być produkowane. Nowa metoda pozwala na podstawie wcześniej zdefiniowanego zamierzonego efektu oświetleniowego oszacować zapotrzebowanie na sprzęt oświetleniowy lub, przez jej stałe zastosowanie oświetlić obiekt bez użycia klasycznego sprzętu oświetleniowego. Artykuł omawia tok projektowania iluminacji tą metodą. Pokazuje jej wady i zalety zestawiając je z klasycznymi metodami, zarówno projektowania jak i iluminacji obiektów (Projektowanie i iluminacja obiekt[...]

Oświetlenie pośrednie - wnękowe

Czytaj za darmo! »

Artykuł porusza zagadnienie oświetlenia pośredniego, w którym strumień świetlny emitowany jest zza sufitu podwieszanego. Tego typu rozwiązania oświetlenia stają się coraz bardziej popularne a to z powodu użycia diod elektroluminescencyjnych. W artykule przedstawiono i skomentowano wyniki obliczeń symulacyjnych, które miały na celu sprawdzenie efektywności oświetlenia wnękowego jako oświetlenia ogólnego. Pokazano też wyniki obliczeń symulacyjnych prowadzące do określenia równomierności luminancji wzdłużnej plamy świetlnej. Abstract. The article touches the problem of indirect lighting in which the flow of light is emitted from behind a suspended ceilling. The realizations of lighting of this kind become more and more popular thanks to an adoption of electroluminescent diodes. In the article there are presented and explained the results of simulation calculations which aimed at verification the efficiency of recess lighting as a general illumination. There are also shown simulation calculations leading to defining uniformity of longitudinal luminance of the spot of light. (indirect - recess lighting). Słowa kluczowe: technika świetlna, oświetlenie pośrednie, oświetlenie wnękowe. Keywords: lighting technology, indirect lighting, recess lighting. Wstęp Są w rozwoju techniki takie momenty, w których pewne "uśpione" rozwiązania, znane od lat, na nowo odżywają. Katalizatorem powrotu do znanych wcześniej pomysłów jest zwykle pojawienie się skokowej możliwości zmiany, ulepszenia pomysłu, usprawnienia działania. Tak jest z oświetleniem wnękowym sufitów podwieszanych W tym wypadku stymulatorem do ponownego pojawienia się rozwiązań było zaistnienie generacji źródeł elektroluminescencyjnych (LED-ów), a dokładniej systemów linii zbudowanych z wielu usytuowanych w szeregu diod święcących. Co to jest oświetlenie pośrednie - wnękowe? Jest to pewna odmiana oświetlenia pośredniego, w którym na skutek umieszczenia źródeł światła (opraw oświetleniowych[...]

Visual and photometric consequences of using semi-spherical LEDs in diffuser shades DOI:10.15199/48.2019.02.33

Czytaj za darmo! »

The current development of light sources, especially those intended for use in flats, is carried out through various implementations of the so-called LED’s, or electroluminescent light sources, which are supposed to be a replacement for traditional light bulbs [1 - 4]. Careful analysis of this development process allows us to expect that the LEDs of semi-spherical shape of a glowing body (semi-capsule) will soon become the main source of light in homes. The source dimensions resemble the shape of the main bulb of the series. In terms of installation options, they can be screwed into a traditional E27 or E14 handle. The characteristic feature of this source, in terms of the structure of the luminous body, is the radiation of the luminous flux from the semi-spherical surface. This fact should be combined with a specific, photometric body, which is already far away from the regular light distribution. Comparability of luminous flux values, installation adequacy and size similarity are not enough to fully accept this source as a full replacement for a traditional bulb [5, 6]. The following considerations aim to show the aesthetic and photometric implications of the use of this innovative light source in diffuser shades. Photometric characteristics of a semi-spherical LED It can be assumed that the semi-spherical LED belongs to the average luminance sources of light (luminance about 20-30 thousand cd/m2). Its distinctive feature in relation to popular sources used in flats is the shape of a glowing body. It is usually a semi-spherical diffuse dome with a diameter of about 40 mm. The interior of this dome is filled with LED chips emitting white light, so the role of the semidome comes down only to a good mixing of light and its diffusion, approximately in accordance with Lambert's law (from each surface element). After lighting, the outer surface has a fairly even luminance. This source, due to the shaping of the luminous [...]

Układy reflektorów zwierciadlanych ze źródłami światła LED DOI:10.15199/48.2016.09.48

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia rozważania na temat możliwych rozwiązań geometrycznych i optycznych reflektorów wykorzystujących LED-y. Wyodrębniono 3 rodzaje układów optycznych, z których jeden- reflektor łyżkowy, jest nowym pomysłem wykorzystania LED-ów w układach wzmacniających światłość. Dla tego reflektora wykonano badania symulacyjne. Obliczono rozsyły światłości i obrazy źródła światła w lustrze odbłyśnika (FJP). Nowością, jeśli idzie o wyniki, jest brak symetrii obrotowej plamy świetlnej na ekranie na rzecz kształtu owalnego. Wyniki poddano analizie wskazując na możliwość wykorzystania geometrii układu optycznego reflektora łyżkowego jako sposobu przezwyciężenia niekorzystnych następstw świecenia bezpośredniego ze źródła światła. Abstract. This article presents reflections on possible geometric and optical conceptions of spotlight reflectors that use LEDs. It has been listed three types of optical systems, of which one- spoon spotlight reflector is a new idea of using LEDs in a light amplification systems. For this reflector simulation study was made. Distributions of light and images of the light source in a mirror spotlight reflector (FJP) has been calculated. As a novelty in the results appears the lack of rotational symmetry of a light spot on the screen and the presence of the oval shape. The results were analyzed to indicate the possibility of using the geometry of the optical system of the spoon reflector as a way to overcome disadvantages of direct lighting. (Mirror spotlight reflector systems with LED light sources). Słowa kluczowe: elektrotechnika, technika świetlna, oprawy oświetleniowe, reflektory LED. Keywords: electrical engineering, lighting technology, luminaires, LED spotlight reflector. Wprowadzenie Elektroluminescencyjne źródła światła(LED), poza znanymi i szeroko eksponowanymi cechami takimi jak trwałość, skuteczność świetlna, charakteryzują się bardzo wysoką luminancją (107-108 cd/m2) [1], [2]. W kontekście zastosowań pr[...]

 Strona 1