Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał CHORZĘPA"

Conditional averaging models of exponentially correlated data DOI:10.15199/48.2016.09.67

Czytaj za darmo! »

The article investigates a real model of exponential correlation which is obtained by signals with a limited band with features of white noise passing through physical inertial systems. In the investigated models, the subsequent conditionally averaged implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a random sign are significantly correlated, while the implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a given sign can be practically considered as uncorrelated. Such a method of conditional averaging can be recommended in practical applications. Streszczenie. W artykule badano realny model skorelowania wykładniczego, który uzyskują sygnały z ograniczonym pasmem o cechach szumu białego, przechodzące przez fizyczne układy inercyjne. W badanych modelach kolejne warunkowo uśrednione realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną o dowolnym znaku są istotnie skorelowane a realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną jednego znaku można praktycznie uznać za nieskorelowane. Taki sposób uśredniania może być zalecany w zastosowaniach praktycznych. (Modele warunkowego uśredniania danych skorelowanych wykładniczo). Keywords: random signal, exponential correlation function, conditional averaging. Słowa kluczowe: sygnał losowy, wykładnicza funkcja autokorelacji, warunkowe uśrednianie. Introduction The correlation of signals and measurement data impedes the estimation of their statistic characteristics. In the majority of existing metrological documents and recommendations intended for use the influence of data correlation is most often not taken into account. Many authors point out in their specialist publications (e.g. [1-3]) to the necessity of accounting for the influence of autocorrelation in the evaluation of measurement uncertainty. The exponential shape of the autocorrelation function is a relatively prevalent model in the processing and description of analogue stoch[...]

Analiza przyczyn zakłóceń pomiaru ClO2 na przykładzie gminnej Stacji Uzdatniania Wody

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zasady oraz problemy związane z pomiarem dwutlenku chloru (ClO2), który jest podstawowym parametrem optymalnej dezynfekcji wody z zastosowanie tego rodzaju utleniacza. Na opisywanym obiekcie po montażu czujnika ClO2 nastąpił problem z zakłóceniami niewiadomego pochodzenia, które powodowały generowanie fałszywych alarmów o przekroczeniu dopuszczalnej wartości chloru. Praca przedstawia drogę dochodzenia do ustalenia przyczyny zakłóceń, sposób ich wyeliminowania i porównuje rzeczywiste zarejestrowane dane. Abstract. The paper presents the rules and the problems associated with the measurement of chlorine dioxide (ClO2), which is a fundamental parameter of optimal water disinfection when such an oxidant is used. When ClO2 sensor was installed on the described object a problem with disturbances of unknown origin, which caused false alarms about the exceeding of the permissible value of chlorine, appeared. The paper presents the way of the investigation to determine the cause of disturbances, shows how to eliminate them, and compares the real recorded data. (An analysis of the causes of disturbance in measurement of ClO2 on the example of Water Treatment Plant). Słowa kluczowe: pomiar dwutlenku chloru, dezynfekcja wody, separator powietrza, analiza pomiarów. Keywords: measurement chlorine dioxide, water disinfection, air separator, measurement analysis. Wstęp Głównym celem procesu uzdatniania wody zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2010 roku [1] jest dostarczenie do konsumentów wody zdatnej do spożycia, tzn. spełniającej wymogi fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne określone w ww. rozporządzeniu. Wymagana jakość wody prze-znaczonej do spożycia przez ludzi jest najważniejszym zadaniem eksploatacyjnym przedsiębiorstwa wodociągowego. Parametry określone w ww. rozporządzeniu kontrolowane są przez odpowiednie organy Inspekcji Sanitarnej, a ich przekro[...]

 Strona 1