Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Antoni Majcherczyk"

Treatment of wastewater from chemical synthesis by activated sludge method. Part 1. Efficiency of the process DOI:10.15199/62.2017.7.5


  Ścieki pochodzące z przemysłu chemicznego bardzo często są mało podatne na biologiczny rozkład i nierzadko stwarzają poważne problemy eksploatacyjne w biologicznych oczyszczalniach, zarówno zakładowych, jak i miejskich. Spowodowane jest to obecnością substancji inhibitujących procesy biochemiczne lub wręcz toksycznych dla mikroorganizmów oraz niejednokrotnie bardzo wysokimi stężeniami związków występujących normalnie w ściekach miejskich w znacznie mniejszych ilościach. Poważnym problemem są wahania składu tych ścieków wynikające ze zmiennego zapotrzebowania rynku na określone produkty1, 2). Metoda osadu czynnego jest najczęściej wykorzystywaną technologią oczyszczania ścieków. Po właściwej adaptacji biocenozy osadu może być ona stosowana do wszystkich rodzajów ścieków, jeśli zanieczyszczenia w nich zawarte są biodegradowalne. Stopniowa adaptacja mikroorganizmów może też zwiększyć odporność osadu czynnego na substancje toksyczne, jeśli nie występują w zbyt dużych stężeniach. Dlatego wiele rodzajów ścieków przemysłowych, a także odcieków składowiskowych, zawierających specyficzne zanieczyszczenia organiczne, można skutecznie oczyszczać (lub podczyszczać) przy zastosowaniu osadu czynnego3-7). W pracy oceniano wpływ ścieków z przemysłu syntezy chemicznej zmieszanych z odciekami pofermentacyjnymi, doprowadzanymi do miejsko-przemysłowej oczyszczalni ścieków, na efektywność oczyszczania metodą osadu czynnego. Równolegle w układzie porów1478 96/7(2017) Dr inż. Barbara PIECZYKOLAN w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków tej uczelni. Specjalność - technologie biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, miejskich i przemysłowych; oczyszczanie chemiczne i fizykochemiczne ścieków przemysłowych; oczyszczanie ścieków przemysłowych w układach zintegrowanych. Mgr inż. Antoni MAJCHERCZYK w roku 1980 ukończył st[...]

Oczyszczanie ścieków z przemysłu syntezy chemicznej metodą osadu czynnego. Cz. II. Charakterystyka osadu czynnego DOI:10.15199/62.2017.7.6


  Biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego znajduje szerokie zastosowanie zarówno w oczyszczaniu ścieków komunalnych, jak i przemysłowych. Ważną rolę w osadzie czynnym, poza bakteriami, pełnią pierwotniaki. Żerują one przede wszystkim na formach rozproszonych bakterii, powodując jednocześnie poprawę jakości ścieków oczyszczonych. Przyczyniają się również do odpowiedniego odmładzania kultur bakterii tworzących osad czynny. Ponadto pewne gatunki pierwotniaków mogą służyć jako organizmy wskaźnikowe do oceny ogólnej kondycji osadu2, 3). Ważną rolę w osadzie odgrywają również bakterie nitkowate, które stanowią swoisty szkielet kłaczków4, 5). W przypadku ich zaniku, kłaczki ulegają rozpadowi i rozdrobnieniu. Ich nadmiar przyczynia się do wystąpienia zjawiska nitkowatego pęcznienia osadu czynnego4). W procesie osadu czynnego jego właściwości fizyczne są równie istotne, jak właściwości biochemiczne i mają duży wpływ na końcową efektywność procesu6). Często niekorzystne zmiany właściwości fizycznych osadu czynnego są pierwszym sygnałem, po którym następują problemy z procesem biodegradacji7). Umiejętna ocena fizycznych właściwości osadu czynnego oraz prawidłowe powiązanie ich z parametrami technologicznymi mogą mieć duże znaczenie dla intensyfikacji procesu oczyszczania, co jest szczególnie ważne przy biodegradacji ścieków przemysłowych, w których często znajdują się specyficzne i trudno rozkładalne zanieczyszczenia8-10). Sukcesywne obserwacje składu biocenozy osadu, ocena aktywności biochemicznej i struktury kłaczków pozwalają określić wpływ na proces osadu czynnego różnych substancji o charakterze toksycznym czy też inhibitującym proces biodegradacji obecnych w ściekach przemysłowych2, 9, 11-16). Charakterystyka kłaczków osadu czynnego ma bezpośredni wpływ zarówno na szybkość transferu substratów do mikroorganizmów tworzących kłaczki, jak i oddzielanie osadu od oczyszczonych ścieków, co ma istotny wpływ na końcowy efekt oc[...]

 Strona 1