Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Krzemiński"

Diagnostyka, naprawa i konserwacja mostu w Łazienkach Królewskich w Warszawie


  Zabytkowy obiekt budowlany podlega ochronie prawnej [1] i w związku z tym wszelkie działania związane z jego diagnostyką, naprawą i konserwacją charakteryzują się określoną specyfiką [2], związaną z wymaganiami prawnymi i konserwatorskimi. Jest to oczywiste i bezsporne w przypadku dużych obiektów o szczególnej wartości historycznej, będących wybitnym dziełem architektury i budownictwa [1]. Istnieją również obiekty zabytkowe, które nie reprezentują dużej wartości historycznej czy kulturowej. W artykule 7 Ustawy [1] określono następujące formy ochrony zabytków nieruchomych: wpis do rejestru zabytków; uznanie za pomnik historii; utworzenie parku kulturowego; ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Następne artykuły Ustawy [1] uściślają te zapisy, mówiąc m.in., że do rejestru może być również wpisane otoczenie obiektu znajdującego się w rejestrze, a także jego nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna, historyczne układy urbanistyczne, ruralistyczne lub historyczne zespoły budowlane. Oznacza to, że w skład zespołów zabytkowych o dużej wartości kulturowej i historycznej mogą wchodzić obiekty budowlane o małym znaczeniu kulturowym i małej wartości, których główną cechą jest współtworzenie chronionego układu arch[...]

Wykorzystanie kaszyc do wzmocnienia wzgórza zamkowego


  Kaszyce to konstrukcje oporowe o przestrzennej strukturze. Stosowane są od ok. VIII wieku do umacniania skarp i zboczy, brzegów rzek, potoków i osuwisk, zapewniając stateczność stromym brzegom oraz chroniąc ich podstawę przed rozmyciem, szczególnie na tych odcinkach cieków, na których występuje niestateczność brzegu, wynikająca np. z jego pionowego ukształtowania. Konstrukcje kaszycowe były i są szczególnie zalecane na odcinkach brzegu, którego podcinanie zagraża stateczności znajdujących się w jego koronie konstrukcji obiektów budowlanych lub drzew. Kaszyce są stosowane również jako podporymostów oraz stopnie wodne (zwane stopniami kaszycowymi lub progami kaszycowymi) przy melioracji i retencjonowaniu cieków wodnych lub rzek. Badania archeologiczne wykazują, że od początku były to konstrukcje drewniano-kamienne. Pierwotnie wykonywano je z kłód lub bali drewnianych, obecnie drewnianych, stalowych, a najczęściej żelbetowych elementów prętowych. Ich wnętrze wypełnia się zazwyczaj gruntem, materiałem kamiennym, kruszywem lub gruzem(współcześnie z rozbiórek konstrukcji żelbetowych lub murowych). Do wykonania szkieletu drewnianego kaszyc należy stosować drewno odporne na butwienie. Zaleca się wykorzystanie pni drzew twardych. Niezalecane jest stosowanie olchy i sosny. Średnica typowych bali drewnianych wynosi ok. 15 cm, ale może być nieco większa, jeśli wznosi się wyższe konstrukcje. W przypadku, gdy wypełnieniem jest grunt, stosuje się nasadzenia z roślin, które po ukorzenieniu wzmacniają materiał wypełniający. Ułatwia to również odtworzenie roślinności na zdegradowanych skarpach, co w konsekwencji zwiększa odporność na erozję powierzchniową brzegu. Konstrukcji kaszycowych używano bardzo często jeszcze w XX w. Szczególnym ich zastosowaniem były konstrukcje podpór mostów drewnianych [1]. Ze względu na dużą odkształcalność wynikającą z konstrukcji, dającej im dużą odporność na nierównomierne osiadanie, kaszyce mogą być posadow[...]

 Strona 1