Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Dudziak"

Obliczeniowa ocena nośności zbiorników małych oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/33.2016.12.09


  Artykuł dotyczy oceny, na podstawie obliczeń numerycznych, nośności zbiorników małych oczyszczalni ścieków wykonanych z tworzyw sztucznych. Przedstawiono interpretację zapisów normy wyrobu dotyczącejmałych oczyszczalni ścieków w zakresie oceny nośności oraz autorskie komentarze i wskazówki interpretacyjne do postanowień normy, a także praktyczne porady w zakresie stosowania numerycznych metod obliczeniowych do oceny nośności zbiorników. Słowa kluczowe:małe oczyszczalnie ścieków, obliczenia statyczne, modelowanie numeryczne.Małe przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonywane z tworzyw sztucznych (polietylen - PE, polipropylen - PP, twardy polichlorekwinylu - PVC-U, żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym- GRP) lub ze stali i betonu, są przeznaczone do indywidualnego stosowania w gospodarstwach domowych oraz przy obiektach użyteczności publicznej do 50 OLM (Obliczeniowa Liczba Mieszkańców). Są to wyroby budowlane [1], które podlegają zharmonizowanej normie wyrobu PN-EN 12566-3+A2: 2013 [3] w systemie oceny zgodności 3. Wprowadzenie ich do obrotu i udostępnienie na rynku powinno być zgodne z postanowieniami rozporządzenia 305/2011 [7]. Prace Jednostki Notyfikowanejw systemie oceny zgodności 3 polegają na ustaleniu typu wyrobu na podstawie badań typu, obliczeń typu oraz tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu. Jednym z wymagań wstępnych badań typu jest badanie nośności. Norma [3] w pkt 6.2.1 dopuszcza określenie nośności na podstawie obliczeń, nie precyzując ich sposobu, ale zaleca, aby były one wykonane zgodnie z obwiązującymi przepisami. W przypadku zbiorników wykonanych ze stali lub betonu zasady projektowania wydają się oczywiste, ponieważ norma [3] wskazuje związane dokumenty normatywne, powołując się na przedmiotowe Eurokody, natomiast w przypadku tworzyw sztucznych nie jest to już tak oczywiste, ponieważ nie ma dokumentów normatywnych wskazujących zasady obliczeń. Wybór zbiornika i scen[...]

Zagrożenia bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych w oczyszczalniach ścieków spowodowane nadmiernymi siłami poziomymi w strefach płyt dennych DOI:10.15199/33.2018.10.39


  Żelbetowe zbiorniki prostokątne to konstrukcje często stosowane w oczyszczalniach ścieków, gdzie występują duże zagrożenia korozyjne i abrazyjne, stanowiąc przedmiot badań diagnostycznych i analiz, projektów wzmocnień i monitoringów realizowanych przez wiele ośrodków naukowych w kraju, w tym prawie wszystkie politechniki [1] oraz ITB [2, 3]. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu działania sił poziomych w strefie płyty dennej na zagrożenie bezpieczeństwa żelbetowych zbiorników prostokątnych na przykładzie żelbetowego wielokomorowego zbiornika reaktora biologicznego oraz zbiornika zlokalizowanego na terenie podczyszczalni ścieków.Wobu przypadkach niewłaściwie uwzględnione działania sił poziomych w strefach płyt dennych stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa w postaci niestateczności ścian na przesunięcie lub ich ścinania w tej strefie. Wielokomorowy zbiornik reaktora biologicznego Wielokomorowy zbiornik prostokątny reaktora biologicznego został zaprojektowany jako żelbetowy monolityczny, częściowo zagłębiony w ziemi. Całkowite wymiary zbiornika są następujące: długość 57,95 m; szerokość 29,95 m; wysokość ścian zewnętrznych nad poziomem płyty dennej 5,65 m (rysunek 1). Zbiornik podzielony jest wzdłuż w sposób niemal symetryczny na 2 ciągi technologiczne. Każdy z nich podzielony jest również podłużnie na 2 ciągi o szerokości w świetle 7,20 i 7,02 m, a ciągi zewnętrzne podzielone są poprzecznie na komory o długości w świetle 19,00, 19,00 i 15,35 m. Od strony ściany południowej znajduje się kanał dopływowy o szerokości 3,40 m w świetle. Ściany zewnętrzne i główna przegrodamają przekrój trapezowy, przy czymna koronie głównej przegrody usytuowany jest kanał centralny. Grubość ścian zewnętrznych i głównej pr[...]

 Strona 1