Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Szara"

Conversion and properties of anaerobic digestates from biogas production Technologie przetwarzania pofermentu z biogazowni oraz właściwości fizykochemiczne otrzymanych produktów DOI:10.15199/62.2015.8.35


  Residues from fermentation of mixts. of corn silage with slops or pig manure were studied for dry mass, org. matter, N, P and metal contents to assess their potential use as fertilizers. Their applicability was confirmed. Omówiono możliwości przetwarzania pofermentu z biogazowni rolniczych. Przedstawiono wyniki analiz właściwości fizykochemicznych dwóch rodzajów pofermentu uzyskanych z fermentacji metanowej różnych surowców, takich jak kiszonka z kukurydzy z gnojowicą świńską oraz kiszonka z kukurydzy z wywarem gorzelnianym. Zaprezentowano także wyniki analiz właściwości fizykochemicznych produktów uzyskanych z pofermentu (frakcja ciekła, frakcja stała, granulaty z frakcji stałej). Próby badanych produktów pobierano i badano w różnych terminach, tak aby oszacować stabilność ich składu chemicznego, co jest istotne z punktu widzenia nawozowego ich wykorzystania. Wizja wyczerpywania się paliw kopalnych oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne powoduje zwiększenie zainteresowania czystymi i odnawialnymi źródłami energii1). W tym kontekście ważną rolę odgrywa rozwój produkcji energii w biogazowniach rolniczych. Atutem biogazowni jest to, że poprzez proces fermentacji metanowej materiałów organicznych częściowo rozwiązują także problem utylizacji i zagospodarowania odpadów organicznych2). W biogazowniach rolniczych do produkcji biogazu, obok powszechnie wykorzystywanych typowo rolniczych surowców, takich jak nawozy naturalne (gnojowica, obornik, pomiot) lub biomasa roślinna (np. kiszonka z kukurydzy, buraków cukrowych, traw, żyta), coraz częściej stosowane są produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego (wywar gorzelniany, odpady z mleczarni, wysłodki, odpady przetwórstwa warzyw i owoców)3). Podczas fermentacji metanowej tych surowców następuje rozkład materii organicznej z wytworzeniem metanu, głównego składnika biogazu4). Ilość i jakość powstającego biogazu uzależniona jest od rodzaju stosowanych surowców5). B[...]

Changes in the chemical properties of solid fraction of digestate from biogas plant during co-composting Dynamika zmian właściwości chemicznych frakcji stałej pofermentu z biogazowni podczas kompostowania DOI:10.15199/62.2016.3.44


  Residues from araerobic digestion of mixs. of maize silage with slops or pig slurry were composted with straw. Changes of dry mass, org. matter content, humification and maturity indexes as well as contents of N, P, K, Mg and selected microelements were detd. The composting of solid fraction from digestate was found an effective method for treating digestate from biogas prodn. plants. The mature composts showed an applicability as good fertilizers. Omówiono zmiany parametrów chemicznych zachodzące podczas kompostowania słomy z frakcją stałą powstającą w wyniku separacji pofermentu z biogazowni. W badaniach wykorzystano dwa rodzaje pofermentu pozostałe po fermentacji metanowej kiszonki z kukurydzy z gnojowicą świńską oraz kiszonki z kukurydzy z wywarem gorzelnianym. Przedstawiono właściwości chemiczne dojrzałych kompostów. Uzyskane wyniki wskazują, że kompostowanie pozostałości pofermentacyjnej wydaje się efektywną metodą jej uzdatniania, w wyniku której uzyskuje się produkt wartościowy z punktu widzenia nawozowego.Rozwój cywilizacyjny związany jest z pogarszaniem się stanu środowiska naturalnego. Koncentrując się na technologiach przyjaznych środowisku, coraz większego znaczenia nabiera produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Rozwijają się technologie bezodpadowe oraz doskonalone są metody uzdatniania i recyklingu odpadów. W te działania wpisuje się m.in. produkcja biogazu. Z jednej strony jest to technologia, która pozwala na produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, z drugiej strony jest to metoda racjonalnego zagospodarowania odpadów organicznych. Specjalizacja i intensyfikacja produkcji rolniczej prowadzi do koncentracji produkcji zwierzęcej, co w konsekwencji wiąże się z powstawaniem znacznych ilości nawozów naturalnych, których zagospodarowanie stanowi coraz większy problem. Nieprawidłowa gospodarka tymi nawozami prowadzi do zanieczyszczania wód, gleb i powietrza poprzez m.in. spływ azotanów [...]

Wartość agronomiczna pylistej i granulowanej formy struwitu DOI:10.15199/62.2018.2.18


  Obserwowany w skali świata ciągły przyrost ludności Ziemi wymaga systematycznego zwiększania produkcji żywności. Trend ten jest dużym wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa, które musi się intensyfikować, aby przy tym samym poziomie wykorzystania powierzchni rolniczej zwiększyć podaż produktów rolnych. W tym kontekście rola nawozów i nawożenia jest niezwykle istotna. Zwiększenie zużycia nawozów mineralnych, szczególnie fosforowych, wiąże się z wyczerpywaniem złóż fosforytów, wykorzystywanych do ich produkcji1). Zwiększające się zapotrzebowanie na fosfor wymusiło rozwój technologii mających na celu odzysk tego pierwiastka z różnych źródeł i ponowne włączenie go do agroobiegu. Dzięki temu, że jest to pierwiastek, który w określonych warunkach wytrąca się w postaci związków chemicznych o niskiej rozpuszczalności, dość łatwo można go wyizolować z różnych nośników2). Obecnie większość technologii odzysku fosforu polega na wytrącaniu go w postaci struwitu (MgNH4PO4·6H2O). Najpopularniejszymi źródłami fosforu służącymi do produkcji struwitu są osady ściekowe3), nawozy naturalne (głównie gnojowica)4) oraz poferment powstający w biogazowniach rolniczych5). Z uwagi na wąski zakres stosunku azotu do fosforu w nawozach naturalnych i pofermencie, ich aplikacja na pola w dawkach liczonych wobec azotu często przyczynia się do przenawożenia pól związkami fosforu6-9). Wynika to z faktu, że potrzeby pokarmowe roślin wobec azotu są znacznie większe, niż fosforu. Wytrącanie struwitu z tych materiałów pozwala na alokację związków fosforu pomiędzy terenami, na których występuje jego nadwyżka, a obszarami, na których jego deficyt uzupełniany jest mineralnymi nawozami fosforowymi10). Jednym z częściej przytaczanych przykładów kraju borykającego się z problemem nadmiaru fosforu pochodzącego z nawozów naturalnych jest Holandia. W 2013 r. nadwyżka fosforu z nawozów naturalnych wobec potrzeb nawozowych została oszacowana na 21 tys. t P2O5 11). W Polsc[...]

 Strona 1