Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Ptaszek"

Estryfikacja kwasu glutarowego alkoholem 2-etyloheksylowym wobec kwasu siarkowego jako katalizatora i bez dodatku katalizatora


  Przedstawiono wyniki badań kinetycznych procesu estryfikacji kwasu glutarowego alkoholem 2-etyloheksylowym w izotermicznym, półciągłym reaktorze doświadczalnym. Stwierdzono, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, reakcja tworzenia monoestru jest reakcją drugiego rzędu względem kwasu i alkoholu, a reakcja tworzenia diestru jest pierwszego rzędu względem monoestru. Brak katalizatora powodował zmianę rzędu reakcji pierwszej (z rzędu pierwszego do rzędu drugiego względem kwasu). Potwierdzono szeregowy przebieg obu reakcji. Określono parametry równań kinetycznych. Glutaric acid was esterified with BuCHEtCH2OH to resp. mono- and diesters in a lab. isothermal semibatch reactor to study the reaction kinetics. In the presence of H2SO4 catalyst, the reaction of monoester formation was 1st order reaction while the reaction of the diester formation was a 2nd order reaction. Lack of catalyst resulted in a change of the reaction order of monoester formation to the 1st order reaction with respect to acid. The parameters of kinetic equations were detd. Estry kwasów dikarboksylowych są głównie używane jako dodatki do tworzyw sztucznych. Na rynku tego typu dodatków dominują produkowane w skali wielkotonażowej ftalany di-2-etyloheksylu i di-n-butylu oraz adypiniany di-2-etyloheksylu, di-n-butylu i dicykloheksylu. W mniejszej skali produkowany jest di-2-etyloheksylowy aInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice; Uniwersytet Rolni[...]

Kinetyka estryfikacji kwasów pimelinowego i suberynowego (korkowego) cykloheksanolem w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora


  Wykorzystując standardowy zestaw laboratoryjny (szklany półokresowy reaktor izotermiczny) wyznaczono krzywe kinetyczne dla syntezy pimelinianu i suberynianu dicykloheksylu. Stwierdzono, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, reakcja tworzenia monoestru jest reakcją pierwszego rzędu względem kwasu, a reakcja powstawania diestru jest pierwszego rzędu względem monoestru. Potwierdzono eksperymentalnie następczy przebieg obu reakcji. Określono parametry równań kinetycznych. Pimelic and subaric acids were esterified to the resp. diesters with cyclohexanol in presence of H2SO4 in a lab. isothermal semibatch reactor at 120-150°C (alc.-to-acid ratios 3:1 to 10:1) to study the reaction kinetics. The reaction had 2-step course. The formation of resp. monoesters was 1st order reaction with respect to the acid and the formation of diesters was 1st order reaction with respect to monoester. The activation energy of monoester formation was substantially higher than that of diester formation. Kwasy pimelinowy i suberynowy (zwany też kwasem korkowym) należą do grupy wyższych alifatycznych kwasów dikarboksylowych. W kwasie pimelinowym łańcuch alifatyczny ma 5 atomów węgla, a w kwasie suberynowych 6 węgli. Kwasy te mogą z alkoholami tworzyć zarówno monoestry jak i diestry. Wprawdzie estry kwasu pimelinowego i suberynowego (korkowego) nie znalazły jak dotąd szerszego (wielkotonażowego) zastosowania, jak np. adypiniany, jednak jak podaje się w literaturze patentowej są one wykorzystywane do produkcji syntety[...]

Właściwości reologiczne roztworów gumy guar podczas długotrwałego mieszania mieszadłami wąskoprześwitowymi DOI:10.15199/62.2018.2.7


  Guma guar (GG) jest galaktomannanem pozyskiwanym z endospermy Cyamopsis tetragonolobus L.. Związek ten jest długołańcuchowym polisacharydem o wysokiej polidyspersji, składającym się z liniowego łańcucha (1-4)-β-D-mannopiranozowego oraz pojedynczych (1-6)-α-Dgalaktopiranozowych łańcuchów bocznych1) (rys. 1). Hydrokoloid ten jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i tekstylnym, a także do produkcji materiałów wybuchowych i płuczek wiertniczych2, 3). GG znalazła ponadto szerokie zastosowanie w przetwórstwie spożywczym jako środek zagęszczający, emulgujący, wiążący wodę oraz stabilizujący strukturę2, 4, 5). Roztwory wytworzone na bazie tego hydrokoloidu zaliczane są do płynów o nieniutonowskichGuma guar (GG) jest galaktomannanem pozyskiwanym z endospermy Cyamopsis tetragonolobus L.. Związek ten jest długołańcuchowym polisacharydem o wysokiej polidyspersji, składającym się z liniowego łańcucha (1-4)-β-D-mannopiranozowego oraz pojedynczych (1-6)-α-Dgalaktopiranozowych łańcuchów bocznych1) (rys. 1). Hydrokoloid ten jest wykorzystywany w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i tekstylnym, a także do produkcji materiałów wybuchowych i płuczek wiertniczych2, 3). GG znalazła ponadto szerokie zastosowanie w przetwórstwie spożywczym jako środek zagęszczający, emulgujący, wiążący wodę oraz stabilizujący strukturę2, 4, 5). Roztwory wytworzone na bazie tego hydrokoloidu zaliczane są do płynów o nieniutonowskich właściwościach reologicznych. Ich lepkość pozorna maleje wraz ze wzrostem szybkości ścinania6). Co więcej, ścinanie układów zawierających GG w stężeniach powyżej 0,5% powoduje wystąpienie zjawiska tiksotropii2). W praktyce przemysłowej układy zawierające GG niejednokrotnie poddawane są operacji mieszania. Operacja ta, m.in. może mieć na celu wytworzenie jednolitej zawiesiny lub emulsji, wyrównanie różnic temperatury i stężenia w mieszanym ośrodku oraz zwiększenie szybkości zjawisk fizycznych i reakcji ch[...]

 Strona 1