Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Krzemiński"

Koncepcja nowego podejścia do oceny ryzyka w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych DOI:10.15199/33.2018.10.17


  Realizacja każdego zamierzenia budowlanego powinna być poprzedzona analiząmożliwych zagrożeń i oceną ryzyka na różnych etapach jego realizacji. Problematyka wspomagania systemu zamówień publicznych na roboty budowlane oraz propozycje jego usprawnienia były przedmiotem różnych publikacji [4, 6, 7]. Z naszych doświadczeń i analizy literatury wynika, że system zamóweń publicznych powinien być dwustopniowy i stanowić platformę komunikacji ryzyka. Zadaniem inwestora jest wykonywanie analizy ryzyka a priori przy ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane i uwzględnianie jej w systemie oceny ofert, niezależnie od tego, co i w jakiej procedurze jest budowane. Analiza ryzyka powinna więc odbywać się nie tylko na etapie wyboru oferentów, ale już w chwili formułowania kryteriów, a także w trakcie realizacji zadania. Ryzyko należy analizować na podstawie rzeczywistych danych i doświadczeń z poprzednich realizacji. Cennym narzędziem w tym procesie powinien więc być komputerowy system doradczy, pozwalający zarządzającemu ryzykiem prowadzić analizy na podstawie zrealizowanych zamówień i danych archiwalnych. W artykule zaprezentowano koncepcję nowego podejścia do oceny ryzyka, pozwalającą wykorzystać zarówno doświadczenie zarządzającego ryzykiem, jak i opracowywaną przez nas propozycję usprawnienia systemu zamówień publicznych na roboty budowlane, zaprezentowaną w [4]. Ocena zagrożeń w procesie inwestycyjno-budowlanym Wpraktyce budowlanej stosowane są różnemodele zarządzania ryzykiem, np. PMI, CMMI, PRINCE [2, 5, 7].Wszystkie te standardy nakazują przeprowadzenie analizy ryzyka, która powinna wykryć grupy specyficznych ryzyk dotyczących realizowanego projektu. Zastosowanie klasycznych metod analizy ryzyka w zlecaniu robót budowlanych wymaga dużego zaangażowania ze strony zamawiającego i może powodować utrudnienie sprawozdawczości, co dla mniejszych podmiotów oznacza zwiększenie kosztów zarządzania. Konieczne jest więc [...]

 Strona 1