Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Marianna Mirowska"

Ogólna klasyfikacja hałasu i charakteryzujące go parametry

Czytaj za darmo! »

Wnumerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07),wramach "Podręcznika Fizyki Budowli", rozpoczęliśmy nowy cykl "Akustyka w budownictwie". Winauguracyjnym artykule dr hab. inż. Barbary Szudrowicz "Zakres zagadnień objętych nowym cyklem "Akustyka w budownictwie" omówiono rodzaje akustyki technicznej, źródła hałasu oraz osiem działów, które będą prezentowane w kolejnych wydaniac[...]

Parametry charakteryzujące hałas

Czytaj za darmo! »

W 2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika Fizyki Budowli", rozpoczęliśmy nowy cykl "Akustyka w budownictwie". W inauguracyjnym artykule dr hab. inż. Barbary Szudrowicz "Zakres zagadnień objętych nowym cyklem "Akustyka w budownictwie" omówiono rodzaje akustyki technicznej, źródła hałasu oraz osiem działów, które będą prezentowane w kol[...]

Pochłanianie dźwięku - podstawowe pojęcia i parametry oceny właściwości dźwiękochłonnych materiałów budowlanych

Czytaj za darmo! »

Pochłanianie dźwięku, czyli dźwiękochłonność wyrobów wykorzystywane jest w akustyce budowlanej do kształtowania odpowiednich warunków akustycznych w pomieszczeniach. Pochłanianie dźwięku określa stopień przejęcia energii akustycznej przez powierzchnię i tym samym zmniejszenia energii odbitej. Istotę izolacyjności przedstawiono na rysunku 1, a pochłaniania dźwięku na rysunku 2. Wprzypadk[...]

Podstawy prawne oraz wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu - część II

Czytaj za darmo! »

W 2007 r.w numerze wrześniowym miesięcznika "MateriałyBudowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakim jest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasem i drganiami w budynkach i ic[...]

Ocena właściwości akustycznych materiałów tłumiących, stosowanych w podłogach pływających

Czytaj za darmo! »

Na etykiecie niektórych materiałów budowlanych można znaleźć parametr opisany symbolem SD (np. SD10). Oznacza sztywność dynamiczną i wskazuje, że dany materiał jest przeznaczony do stosowania w podłogach pływających w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych. Wartykule przedstawię, jak interpretować ten parametr i jak dużego tłumienia dźwięków uderzeniowych można oczekiwać po zastosowaniu [...]

Klasyfikacja i przegląd wyrobów dźwiękochłonnych

Czytaj za darmo! »

W2007 r. w numerze wrześniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów"Akustykawbudownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakim jest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu; zjawisko rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej; parametry określające poziom głośności hałasu - fony i skorygowane (ważone) poziomy dźwięku A, B, C; parametry hałasu uwzględniające jego zmienność w czasie; podstawowe pojęcia opisujące drgania i metody oceny drgań ze względu na ich wpływ na konstrukcję budynków i ludzi w nich przebywających; pojęcia i parame[...]

Pomiar i ocena hałasu w mieszkaniach od przejeżdżających pociągów metra


  Natychmiast po uruchomieniu kolejnej 16. stacji I linii metra w Warszawie, mieszkańcy budynków zlokalizowanych przy ulicy, wzdłuż tunelu między 15. a 16. stacją, zaczęli zgłaszać skargi na hałas i wibracje występujące w ich mieszkaniach podczas przejazdu pociągówmetra. Wobawie o bezpieczeństwo budynków, wpierwszej kolejnościwykonanow nich pomiary drgań i ocenę ich wpływu na budynki oraz ludzi w budynkach. Pomiary przeprowadzało kilka odrębnych zespołów [2]. Wynika z nich, że drgania budynków spowodowane przejazdami pociągów metra nie powodują zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji budynków,mimo że przekraczały one progi odczuwalności przez ludzi, a czasami (podczas przejazdu niektórych składów pociągów) progi komfortu dla mieszkań w porze nocnej, ustalone wg PN-88/B-02171 [5]. Przekroczenie dotyczyło składowej drgań w kierunku osi Z (prostopadłej do podłogi). W wytypowanych lokalach, w których zaobserwowano drgania o poziomach przekraczających progi odczuwalności, wykonano pomiary hałasu [1], których wyniki omówię w artykule. Ogólna charakterystyka badanego odcinka metra Trasametra na analizowanymodcinku przebiega w tunelach żeliwnych, ułożonych na głębokości 10 - 13 m pod jezdnią ulicy. Jest to ulica o dużym natężeniu ruchu samochodowego i tramwajowego, zabudowana z obu stron cztero- lub pięciokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi. Szkic sytuacyjny i orientacyjne odległości budynków od osimetra ilustruje rysunek 1. Z informacji wykonawców metra wynika, że zastosowane na tym odcinku rozwiązania konstrukcyjne są standardowe i analogiczne jak na innych odcinkach. Trudno więc wyjaśnić, dlaczego na tym odcinku wystąpiły drgania i hałas, tak wyraźnie odczuwalne. Z wykonanych wcześniej analiz oddziaływań dynamicznych metra, uwzględniających konstrukcje budynków, właściwości gruntu i istniejące drgania generowane przez komunikację naziemną, wynikało, że przejeżdżające pociągi nie będą mieć wpływu na konst[...]

Właściwości akustyczne stropów i układów podłogowych

Czytaj za darmo! »

Stropy międzypiętrowe stosowane w budynkach powinny zabezpieczać przed przenikaniem dźwięków powietrznych i uderzeniowych z przylegających pomieszczeń. Wymagane właściwości akustyczne przegród w budynkach określa norma PN-B-02151-3:1999. W odniesieniu do stropów w normie tej podane są minimalne wartości wskaźników oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R'A1 (lub wskaźników o[...]

Izolacyjność akustyczna stropów oraz stosowanych na nich ustrojów izolacyjnych

Czytaj za darmo! »

W2007 r. w numerze wrześniowymmiesięcznika "Materiały Budowlane" (nr 9/07), w ramach "Podręcznika fizyki budowli", rozpoczęliśmy cykl artykułów "Akustyka w budownictwie". Dotychczas omówiono: rodzaje akustyki technicznej i źródła hałasu; zjawisko fizyczne, jakim jest dźwięk; parametry niezbędne do omówienia zagadnień technicznych związanych z ochroną przed hałasem i drganiami w budynkach i ich otoczeniu; zjawisko rozchodzenia się dźwięku w przestrzeni otwartej oraz zamkniętej; parametry określające poziom głośności hałasu - fony i skorygowane (ważone) poziomy dźwięku A, B, C; parametry hałasu uwzględniające jego zmienność w czasie; podstawowe pojęcia opisujące drgania i metody oceny drgań ze względu na ich wpływ na konstrukcję budynków i ludzi w nich przebywających; pojęcia i par[...]

 Strona 1