Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ SOBCZAK"

Nowe modyfikowane katalizatory palladowe przeznaczone do wysoce selektywnego uwodorniania wiązań -C = C - do (Z)-C =C- DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad modyfikowanymi katalizatorami selektywnego uwodorniania wiązania C =C do C = C , opracowanymi w IChF PAN: stopowym katalizatorem Pd-Pb/CaC03 oraz katalizatorami palladowo-borowymi. Na przykładach syntezy kilku feromonów owadzich stwierdzono, że katalizatory te są znacznie skuteczniejsze od katalizatora Lindlara, umożliwiają bowiem otrzymanie produktu ((Z)-izomeru odpowiedniego alkenu) o bardzo wysokiej czystości stereoizomerycznej. Wśród licznych, przemysłowo eksploatowanych chemicznych procesów technologicznych opartych na reakcji katalitycznego uwodorniania niewiele jest procesów prowadzonych w dużej skali1’. Można tu wymienić selektywne niepełne uwodornianie olejów roślinnych w przemyśle spożywczym (katalizatory niklowe, palladowe, platynowe), uwodornianie benzenu do cykloheksanu (katalizatory niklowe, palladowe, platynowe), selektywne niepełne uwodornienie alkinów i polienów zawartych we frakcji gazów popirolitycznych lub pokrakingowych (katalizatory niklowe czy też, obecnie, palladowe z zastosowaniem odpowiednich modyfikatorów). Elementem wielu malotonażowych technologii w przemyśle lekkiej syntezy organicznej jest duża liczba różnych reakcji katalitycznego uwodorniania. Bardzo zróżnicowane zapotrzebowanie na odpowiednie i na ogół wysoce selektywnie działające katalizatory jest związane z koniecznością przeprowadzenia uwodornienia jako określonego etapu syntezy złożonego związku chemicznego. Zwłaszcza podczas syntezy związków biologicznie czynnych istotne są często uzyskanie pożądanego produktu w postaci określonego stereoizomeru i osiągnięcie wysokiej selektywności procesu. Znalezienie i zastosowanie właściwego katalizatora selektywnie kierującego przebiegiem reakcji, zapewniającego powstanie żądanych produktów, jest w takich syntezach szczególnie ważne, na przykład podczas produkcji leków czy też środków ochrony roślin. Stosuje się tu liczne katalizatory metaliczne (nikiel, żelazo, m[...]

Wytwarzanie cienkich warstw antyemisyjnych TiN na powierzchniach elementów mocy mikrofalowej i ich charakterystyka

Czytaj za darmo! »

Zakres pracy elementów układów mikrofalowych służących do generowania lub transmisji mocy wysokiej częstotliwości jest często ograniczony występowaniem takich zjawisk, jak polowa i wtórna emisja elektronowa ze ścian układu oraz efekt multipaktoringu elektronowego w polu elektromagnetycznym. Zjawisko multipaktoringu zachodzi przy pewnych poziomach amplitudy zmiennego pola elektrycznego, przy których elektrony wtórne emitowane w określonych miejscach ze ścian układu poruszają się po trajektoriach cyklicznych z okresem obiegu równym wielokrotności częstotliwości pola. Spełnienie tego warunku rezonansowego powoduje emitowanie kolejnych elektronów wtórnych przy następnych kolizjach ze ścianą elektronów przyspieszanych wzdłuż trajektorii. W przypadku gdy współczynnik wtórnej emisji elektronowej SEY ze ściany przekracza wartość 1 następuje powielanie liczby elektronów wtórnych w czasie oraz lawinowy wzrost ich prądu, ograniczony jedynie wielkością wprowadzonej mocy. Moc mikrofalowa absorbowana przez te prądy jest deponowana na małych obszarach powierzchni ścian, powodując lokalne grzanie i naprężenia cieplne, a w skrajnych sytuacjach - pęknięcia, szczególnie groźne w przypadku izolacyjnych komponentów ceramicznych (tzw "okien" w sprzęgaczach), charakteryzujących się jednocześnie wysoką wartością SEY oraz niskim współczynnikiem przewodności cieplnej. Efekty multipaktoringu i związane z nim zagrożenia uwzględnia się już na etapie projektowania generatorów wysokiej częstotliwości (np. klistronów i magnetronów) oraz mikrofalowych linii transmisyjnych, w tym falowodów i konstrukcyjnie złożonych sprzęgaczy, służących do wprowadzenia mocy mikrofalowej do odbiornika. Sprzęgacze służą też do separowania falowodów wypełnionych powietrzem pod ciśnieniem atmosferycznym lub gazem izolacyjnym (takim jak SF6) od obszaru wysokiej próżni panującej w takich odbiornikach, jak akceleratory cząstek naładowanych. Środki stosowane powszechnie dla zredukow[...]

 Strona 1