Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"NICOLA REGA"

System Handlu Emisjami: czas skupić się na gromadzeniu danych DOI:


  Jeśli jeszcze to nie zostało zrobione, to należy zaznaczyć w kalendarzu datę 30 maja 2019 r. Jest to ostateczna data składania wniosków o przydział uprawnień do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) do odpowiednich władz krajowych. Wszystkim, którzy nie dostarczą danych w określonym terminie, nie zostaną przyznane bezpłatne uprawnienia do emisji na cały okres rozliczeniowy 2021-2024. Decyzja o nieprzyznaniu uprawnień jest nieodwracalna. Procedura umożliwiająca dostosowanie się do wymaganego terminu jest skomplikowana i nie może być omówiona w kilku zdaniach, tym niemniej skupiłem się na elementach kluczowych i obszarach wymagających szczególnej uwagi. Do 30 maja zakłady są zobowiązane dostarczyć kompetentnym władzom dla każdej instalacji objętej ETS dwa dokumenty: raport dotyczący danych podstawowych i plan metodyki monitorowania. Szablony obydwu dokumentów wraz z odpowiednimi wskazówkami można znaleźć w dolnej części strony internetowej: https://ec.europa.eu/clima/policies/ ets/allowances en#tab-0-1 pod nagłówkiem "Phase 4 (2021-2030): Guidance documents (GD), Baseline Data Report and Monitoring Methodology Plan relevant for in[...]

 Strona 1