Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Grzechulska-Damszel"

Oczyszczanie wody w reaktorze z wymiennym wkładem fotoaktywnym

Czytaj za darmo! »

Jedną z chemicznych metod usuwania związków organicznych z wody i ścieków jest fotokataliza. Ditlenek tytanu, najczęściej używany fotokatalizator, może być stosowany w formie zawiesiny w roztworze lub immobilizowany. Immobilizacja fotokatalizatora eliminuje etap oddzielania cząstek katalizatora od mieszaniny reakcyjnej po zakończeniu procesu, co jest zazwyczaj operacją kłopotliwą ze względ[...]

Photocatalytic purification of water on TiO2 photocatalysts produced with application of plant extracts DOI:10.15199/28.2019.1.5


  1. INTRODUCTION In recent years, a lot of scientific research focus on new methods of water treatment. Traditional water treatment plants use old, commercial methods which are non-destructive for many compounds, like dyes. Textile dyes are one of the biggest fraction of organic pollutants in water. Almost 20% of these compounds goes to the textile effluents during the dyeing process. This pollutants are non-biodegradable, photochemically stable and often toxic. Due to oxidation, hydrolysis and other reactions that occur in sewage treatment plants, hazardous, mutagenic and carcinogenic for living organisms compounds can be formed [1÷4]. This is the reason to search for new technologies that can remove even resistant pollutants form water. Advanced Oxidation Processes (AOPs) seem to meet these conditions. These processes base on generation of reactive species, mainly hydroxyl radicals (●OH), which are non-selective and oxidize a wide range of organic compounds. AOPs include, among others, H2O2/UV process, Fenton and photo-Fenton reactions and photocatalytic process, which seems to be the most appropriate to decompositions of non-biodegradable organic pollutants [3, 4]. Photocatalysis is a method conducted in the mild and ambient operating conditions, with high efficiency, is simple and low cost even for a large industrial scale [3÷6]. For the removal of organic compounds many water treatment techniques such as coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, ozonation or adsorption can be effectively used; however, they are non-destructive and effecting only a transfer of the organic pollutants from one phase to another. In contrast to these methods, photocatalysis results in decomposition of even recalcitrant pollutants to water, carbon dioxide and inorganic acids in most cases. This advantage causes a growing interest in photocatalysis to water treatment application in recent years. In the photocatalytic process, or[...]

Use of advanced oxidation processes as the second stage of the treatment of laundry wastewater Zastosowanie metod zaawansowanego utleniania jako drugiego etapu oczyszczania ścieków pralniczych DOI:10.15199/62.2016.11.12


  Aq. soln. of Na dodecylbenzenesulfonate and biolog. pretreated laundry wastewater were purified by advanced oxidn. (photolysis, photocatalysis, ozonation) under UV irradn. with 2 types of light source (medium and high pressure UV lamps). The use of medium pressure UV lamp was more effective than the monochromatic low pressure one. The highest redn. level of total org. was 86% after 6 h of UV irradn. Zbadano efektywność metod zaawansowanego utleniania (fotolizy, fotokatalizy oraz ozonowania) w procesie rozkładu anionowego związku powierzchniowo czynnego, jakim był dodecylobezenosulfonian sodu. Zbadano również wpływ procesów zaawansowanego utleniania na stopień oczyszczania rzeczywistych ścieków pralniczych oczyszczonych wstępnie metodami biologicznymi. Wykazano, że efektywność zastosowanych procesów jest większa w przypadku oczyszczania modelowego roztworu surfaktantu niż w przypadku oczyszczania rzeczywistych ścieków pralniczych. Odpowiednie łączenie metod zaawansowanego utleniania jest dobrym sposobem na osiągnięcie znacznego zmniejszenia stężenia związków organicznej w ściekach w stosunkowo krótkim czasie. Charakterystyczną cechą przemysłu pralniczego jest duże zużycie wody, wynoszące średnio 15 dm3 na 1 kg suchego wsadu pralniczego, i wynikająca z tego duża produkcja ścieków, dochodząca do 400 m3/d1). W ściekach z procesów pralniczych znajdują się przede wszystkim duże ilości środków powierzchniowo czynnych, co powoduje obecność znacznych ilości ogólnego węgla organicznego (OWO). Pomimo stosunkowo niewielkiej toksyczności surfaktantów2), problem stanowić może ich biokumulacja w komórkach organizmów wodnych i wynikające z niej negatywne konsekwencje3). Niekorzystnymi efektami obecności surfaktantów w wodach środowiskowych jest również pienienie się, utrudnianie dyfuzji tlenu z atmosfery do wody oraz zwiększanie rozpuszczalności innych niebezpiecznych mikrozanieczyszczeń4). Pralnie przemysłowe generują ścieki o chemicz[...]

 Strona 1