Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Gruszczyk"

Kinetyka absorpcji azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn DOI:


  STRESZCZENIE Poddano analizie wpływ warunków topnienia metoda TIG w atmosferach Ar+2%N2 i Ar+2%N2+0,2%O2 oraz zawartosci tlenu w spoiwach na kinetyke absorpcji azotu przez spoiwa typu Fe-C-Mn. Proces badano w połaczeniu z innymi zjawiskami wystepujacymi w stopionych spoiwach. Absorpcja azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn została opisana kinetyczna reakcja I rzedu, dzielaca całkowita powierzchnie stopionej próbki na obszar oddziaływania łuku elektrycznego i obszar kontaktu z chłodniejszym gazem osłonowym. Na podstawie tego modelu wyznaczono zalezne od czasu zmiany zawartosci azotu, a takze współczynniki transportu masy » i szybkosci absorpcji azotu w róznych warunkach topnienia. Wykazano, ze warunki absorpcji azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn róznia sie znacznie od mechanizmu sugerowanego dla czystego Fe i rozwiazan w systemie Fe-O. Reakcja odtleniania weglem zachodzaca w wysokich temperaturach jest czynnikiem ograniczajacym absorpcje azotu przez topione łukowo spoiwa typu Fe-C-Mn. Wzrost szybkosci absorpcji azotu i zawartosci azotu, wynikajacy ze zmniejszenia pradu topnienia, zwiazany jest ze zmniejszeniem intensywnosci odtleniania weglem i intensywnosci parowania manganu, a takze z powstawaniem ciekłych tlenków, które zmniejszaja desorpcje azotu z obszarów niepoddanych oddziaływaniu łuku elektrycznego. słowa kluczowe: absorpcja, azot, topienie łukowe, kinetyka, model, tlen, spoiwo Wprowadzenie Rozwój spawania jest scisle zwiazany z doskonaleniem metod osłony ciekłego metalu przed azotem atmosferycznym. Dotyczy to w szczególnosci łukowych metod spawania, gdzie zawartosc azotu w spoinach moze wielokrotnie przekraczac wartosci wynikajace z prawa Sievertsa1-3. Wpływa to na obnizenie własciwosci plastycznych spoin, jak równiez własciwosci eksploatacyjnych konstrukcji spawanych, czesto wykonanych z wysokiej jakosci stali, odpornych na pekanie kruche. Z drugiej strony w ostatnich latach stale ro[...]

 Strona 1