Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Trzeszczyński"

System diagnostyczny zapewniający bezpieczną pracę bloków 200 MW eksploatowanych powyżej 300 000 godzin


  Przedłużenie czasu eksploatacji znacznej części bloków 200 MW powyżej 300 000 godzin, w niektórych przypadkach nawet do ok. 350 tyś. godzin to jedyna, aktualnie realistyczna, strategia elektrowni (grup elektrowni) w Polsce zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Budowy nowych źródeł, w znaczącej skali, jeszcze nie rozpoczęto. Wybudowanie większej liczby dużych bloków węglowych, w krótkim czasie, wydaje się nieuzasadnionym optymizmem. Przedłużanie czasu pracy, jak każde zadanie, można wykonać lepiej lub gorzej a nawet źle. Jak powinno się postępować, aby to zadanie wykonać prawidłowo? Jakie trudności czy wręcz zagrożenia mogą towarzyszyć temu działaniu? 2. Niekorzystne uwarunkowania Czas pracy urządzeń energetycznych przedłuża się "od zawsze", czym wyróżnia się, więc aktualne działanie? Specyficznych cech kolejnego przedłużania czasu pracy bloków 200 MW jest, co najmniej kilka, oto one: ● prognozowanie trwałości dotyczy ekstremalnie długiej perspektywy czasowej (15 ÷ 20 lat, tj. ok. 150.000 godzin) - wcześniej [2] czas znacznie "młodszych" bloków przedłużano o ok. 100 tyś. godzin, ● praca znacznej części elementów, w tym zwłaszcza krytycznych, odbywać się będzie po przekroczeniu trwałości projektowej, w zakresie tzw. trwałości indywidualnej, ● brak, ogólnie dostępnych, wyników systematycznie wykonywanych badań własności materiałów po długotrwałej eksploatacji, ● brak przepisów państwowych dotyczących badań, oceny stanu technicznego i prognozowania trwałości (żywotności), których czas pracy może osiągnąć ok. 350.000 godzin, ● zmiany pokoleniowe - odchodzenie specjalistów o wieloletnim doświadczeniu i wiedzy w zakresie eksploatacji urządzeń, ● zmiany organizacyjne - zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego z poziomu centrum zarządzania grupy energetycznej, ● ograniczona wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy użytkownikami długoeksploatowanych urządzeń energetycznych,[...]

15 Sympozjów Pro Novum Sp. z o.o.


  Szanowni Państwo Wybierając tematykę XV Sympozjum kierowaliśmy się kilkoma przesłankami, które wydają się nam najbardziej aktualne dla polskiej energetyki. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje scentralizowane zarządzenie utrzymaniem stanu technicznego urządzeń połączone z optymalizacją nakładów i zapewnieniem oczekiwanej, wysokiej dyspozycyjności. Nic lepiej nie pasuje do takich rozważań niż diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów. Dyspozycyjność bloków energetycznych w największym stopniu zależy od dyspozycyjności kotła, a ta z kolei jest uwarunkowana stanem technicznym rur powierzchni ogrzewalnych. Niezawodność pracy powierzchni ogrzewalnych zależy w pierwszym rzędzie od sprawnego zarządzania dużą liczbą informacji dotyczących wyników badań i pomiarów cieplno-mechanicznych i chemicznych warunków pracy oraz informacji remontowych. Zarządzanie nimi sprawia często problem w obrębie pojedynczej elektrowni. Jak zapanować nad nimi przy scentralizowanym zarządzaniu grupą elektrowni? Jak powiązać z tym analizę ekonomiczną nie ograniczając się do prostego sumowania kosztów remontowych, lecz uwzględniając także straty produkcji, wiążąc je z konkretnymi problemami tj. planując budżet nie na abstrakcyjny remont, ale na rozwiązanie konkretnych problemów. Często można spotkać się z opinią, że najpewniejszym sposobem zapobiegania awariom są odpowiednio częste wymiany rur. To całkowicie błędny pogląd. To najbardziej kosztowne próby ograniczenia awaryjności bez rozpoznania ich przyczyn. To zastępowanie diagnostyki remontem. Diagnosty[...]

Diagnostyka 4.0 wspierająca przedłużanie eksploatacji bloków 100 MW - 360 MW DOI:


  Zmianom w technologiach wytwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji towarzysza wyzwania charakterystyczne dla Gospodarki 4.0. Odbiorca energii ma coraz wieksze ambicje, aby ja takze generowac. Bloki weglowe staja sie w coraz mniejszym stopniu zródłem energii, a w coraz wiekszym - stabilizatorem systemu elektroenergetycznego. Zarzadzanie majatkiem stało sie jednym z trudniejszych zadan. Wykonywanie diagnostyki musi to uwzgledniac, zarówno jesli chodzi o mozliwosc identyfikowania nowych rodzajów uszkodzen, jak i przetwarzania informacji online, zdalnego nadzoru i automatycznego kreowania wiedzy integrowanej ze wskaznikami ekonomicznymi i z szacowaniem ryzyka. Potrzebne jest nowe podejscie do efektywnego zarzadzania produkcja, w tym do systemowego zarzadzania wiedza o stanie technicznym urzadzen oraz prognozowania ich trwałosci, zwłaszcza na podstawie analizy awaryjnosci. Dla zmodernizowanych bloków 100 MW - 360 MW to jeden z podstawowych warunków ich pozostania w KSE. Sposród bloków zakwalifikowanych jako JWCD najlepiej nadaja sie one do stabilizowania systemu elektroenergetycznego. Takie podejscie od wielu lat proponuje ProNovum, opracowujac zarówno wytyczne przedłuzania pracy długo eksploatowanych urzadzen1,2,3, jak i systemy informatyczne umozliwiajace zdalny nadzór diagnostyczny, a takze planowanie utrzymania stanu technicznego urzadzen. Nadchodzi Gospodarka 4.0 Jesli przyjac, ze jedna z cech Gospodarki 4.0 jest elastyczne dostosowanie sie do potrzeb klienta, to energetyka, takze polska, znalazła sie w obszarze standardów 4.0. Elastyczne dostosowywanie sie do potrzeb rynku/klienta dotyczy poszczególnych bloków energetycznych, a nawet urzadzen. Czas eksploatacji urzadzen ma drugorzedne znaczenie, licza sie - i odpowiedni[...]

Monitorowanie stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych przy wykorzystaniu platformy informatycznej LM System PRO+®


  W elektrowniach zainstalowano bardzo dużo różnych systemów informatycznych, baz i hurtowni danych. O ile w obszarze szeroko rozumianego zarządzania elektrownią systemy ERP w znacznym stopniu integrują informację i generują wiedzę, o tyle w obszarze techniki, a zwłaszcza utrzymania stanu technicznego urządzeń produkcyjnych często trudno zrozumieć w jakim celu działa system, komu jest on potrzebny i jaką przynosi korzyść. M.in. z tych powodów trudno je zintegrować, co oznacza, że zamiast generować określony rodzaj, dedykowanej wiedzy tworzy się kolejne hurtownie, bazy danych, raporty etc. Kilka przyczyn składa się na taki stan rzeczy, może najważniej- Jerzy Trzeszczy ński , Wojciech Murzynowski Pro Novum Sp. z o.o. Sławomir Bia łek Netinfo Sp. z o.o. Monitorowanie stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych przy wykorzystaniu platformy informatycznej LM System PRO+® sze to: ciągle niezakończony proces zmian organizacyjnych w grupach elektrowni oraz to, że programy inżynierskie piszą na ogół …. informatycy. Co monitorować? Monitorować, teoretycznie, można każdy proces. Monitorowaniem można nazwać rejestrację i archiwizację kilku parametrów dowolnego procesu. Monitorowaniu zawsze towarzyszy przetwarzanie i rejestracja informacji, rzadziej udostępnianie wiedzy. Podstawowe znaczenie GŁÓWNY POZIOM MENEDŻERSKI POWER PORTAL LAN ERP Program Inżynierski Bazy Danych Moduły Systemu Intranet Internet Aplikacja Zarządzająca Hurtownia Danych Serwer Systemu POZIOM SPECJALISTÓW DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM Serwer Systemu Rys. 1. Optymalna lokalizacja systemu wspomagania zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni w informatycznym systemie wspomagania zarządzania elektrownią (organizacją energetyczną) DOZÓR TECHNICZNY 5/2011 __________________________________________________________________________________103 ma jakość danych podlegających analizie i rejestracji; poza DCS-ami róż[...]

Zdalna diagnostyka głównych rurociągów parowych bloków energetycznych


  Z wielu względów diagnostyka rurociągów parowych obejmująca zarówno stan metalu jego elementów, jak również analizę przemieszczeń cieplnych jest zadaniem, któremu należy zapewnić wysoki status. Szczególnie istotne znaczenie ma to w przypadku głównych rurociągów parowych, których czas pracy zamierza się przedłużyć do ok. 350 000 godzin lub w innych sytuacjach, gdy wzmożony nadzór diagnostyczny jest zalecany ze względu na bezpieczeństwo pracy. Zadanie takie realizowane tradycyjnie jest pracochłonne, a więc kosztowne. Zwykle, aby dostosować się do wymagań produkcyjnych oraz zmieścić się w akceptowalnych kosztach, ogranicza się zakres badań i analizy, a zatem także jakość diagnostyki. Najwyższy, profesjonalny poziom diagnostyki instalacji rurociągowych przy niskich kosztach można zapewnić analizując w trybie "online" te warunki pracy rurociągów, które umożliwiają, także w czasie rzeczywistym, monitorowanie ich stanu technicznego i weryfikację prognozy trwałości. Oznacza to możliwość wykonywania nadzoru diagnostycznego w trybie zdalnym, praktycznie bezobsługowym. Takie rozwiązanie powstałe we współpracy firm Pro Novum Sp. z o.o. i Geopomiar S.C. rozpoczynamy wdrażać zbierając pierwsze doświadczenia praktyczne. Zdalną diagnostykę elementów krytycznych kotłów, turbin i generatorów Pro Novum wdrożyło w kilku elektrowniach. Prezentowane rozwiązanie jest jeszcze jednym przykładem aplikacji nowego podejścia do diagnostyki zarówno w wymiarze technicznym, jak i organizacyjnym oraz ekonomicznym. Zdalna diagnostyka urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni, a w tym także głównych rurociągów parowych, wykorzystuje informacje pochodzące z dwóch źródeł: ▲ badania wykonywane podczas postoju urządzenia, ▲ analiza bieżących warunków pracy na podstawie monitorowania istotnych, z punktu widzenia trwałości urządzenia, w tym możliwości identyfikowania stanów awaryjnych, cieplno-mechanicznych parametrów pracy. Pierwsze źródł[...]

Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego kotłów na podstawie analizy ryzyka


  Efekt ekonomiczny pracy bloku energetycznego zależy od wielu czynników, niektórych z nich, przede wszystkim prawnych, nie sposób przewidzieć. System dopłat i certyfikatów zastąpił ekonomię, polityką. Efektywność produkcji i koszty utrzymania można jednak, w znacznym stopniu, racjonalnie analizować a nawet planować, nominalną sprawność bloku traktując wyłącznie jako punkt wyjścia. Zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy intensywnie modernizuje się urządzenia oraz wprowadza zmiany organizacyjne w obszarze utrzymania podejmowane są - w krótkim czasie -liczne działania, które bardzo komplikują racjonalną analizę, bo bywa, że zmierzają do osiągnięcia celów, w znacznym stopniu, sprzecznych. Nieliczne, kolejne urządzenia różnią się istotnie konstrukcją, długoeksploatowane bloki modernizuje się w indywidualny sposób, nawet w obrębie jednej elektrowni. Panuje przekonanie, że wszystko można on-line "ulepszyć". To co ma sens z punktu widzenia dostawcy może być kłopotem dla Użytkownika. Nieomal jednocześnie usiłuje się podwyższyć sprawność, zredukować emisje, wydłużyć okresy remontowe, obniżyć koszty utrzymania oraz przedłużyć czas eksploatacji. Za realizację tych oczekiwań odpowiedzialne są niedawno utworzone sektory wytwarzania grup energetycznych, których głównymi zadaniami jest zapewnienie wysokiej dyspozycyjności oraz systematyczna redukcja kosztów utrzymania. Możliwe, że wszystkich, często wzajemnie sprzecznych czynników, nie da się racjonalnie powiązać, najbliżsi osiągnięcia sukcesu będą jednak Ci, którzy zrobią to w największym stopniu; dotyczy to zwłaszcza zagadnień leżących na styku techniki, ekonomii i organizacji. 2. Stan techniczny rur powierzchni ogrzewalnych a dyspozycyjność kotła Dyspozycyjność kotła zależy od stanu technicznego rur powierzchni ogrzewalnych (ekrany, przegrzewacze pary, podgrzewacz wody) i w największym stopniu decyduje o dyspozycyjności [...]

Analiza awaryjności elementów krytycznych bloków 200 MW jako ważny element metodyki prognozowania trwałości


  1. Wstęp Im dłużej pracuje urządzenie tym badanie jego stanu technicznego powinno mieć większą rangę, przez co rozumie się planowanie badań na podstawie retrospekcji oraz profesjonalną analizę charakteru wykrywanych uszkodzeń i innych nieprawidłowości. Poprawne określenie charakteru uszkodzeń a zwłaszcza ich przyczyn ważne jest zwłaszcza podczas badań poawaryjnych, ponieważ ich wyniki ujawniają obecność znaczących nieprawidłowości lub zakończenie resursu elementu i jemu podobnych. Prawidłowo określone przyczyny uszkodzeń zapewniają wysoką jakość statystyk, które pozwalają prognozować trwałość z mniejszym błędem oraz mogą być podstawą skutecznych działań zapobiegawczo- korekcyjnych.. Statystyki uszkodzeń są nieodzowne przy prognozowaniu trwałości elementów krytycznych o złożonej konstrukcji (np. wirniki, walczaki) eksploatowanych w skomplikowanych warunkach pracy oraz gdy szczegółowe badanie dużej liczby elementów jest kosztowne lub praktycznie niemożliwe (np. rury powierzchni ogrzewalnych kotłów i wymienników ciepła). Statystyka uszkodzeń powinna stanowić podstawę prognozowania zawsze wtedy, gdy metodą obliczeniową określenie prognozy trwałości jest niemożliwe lub nie wykonalne z akceptowalnym błędem [1,2]. 2. Uszkodzenie jako źródło informacji i wiedzy Pojęcie trwałości (żywotności), w ścisłym tego słowa znaczeniu, oznacza dopuszczalny, bezpieczny czas pracy. Z akceptowalną dla praktyki dokładnością można ją określić obliczeniowo dla elementów pracujących w warunkach pełzania. Elementy pracujące poniżej temperatury granicznej, liczone wg Ret mają, teoretycznie, nieograniczony czas pracy. W praktyce ich trwałość zależy od tempa ubytku grubości ścianki (korozja, erozja, termoszoki). Statystyka uszkodzeń obok tempa (trendów) ubytku grubości ścianki stanowią podstawę do szacowania ich trwałości. 3. Wymiana informacji jako ważny element bezpiecznej eksploatacji Bez systematycznej wymiany informacji nie sposób tworzyć statysty[...]

Analiza ryzyka jako wsparcie utrzymania stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni


  1. Wstęp Analiza ryzyka to podejście do utrzymania stanu technicznego (diagnostyki i remontów) integrujące zagadnienia techniczne, ekonomiczne i bezpieczeństwa, które pojawiło się w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku a opisane zostało po raz pierwszy, w formie wytycznych, kilka lat później przez American Society of Mechanical Engineers [1, 2]. Dokument ten był następnie uzupełniany [3] oraz zainspirował inne znaczące w środowisku inżynierskim instytucje, m.in. API, EPRI, VGB do opracowania rekomendacji [4÷6] nie różniących się istotnie, co do podstawowych założeń. Pomimo prawie 30-to letniej historii podejście RBM (Risk Based Maintenance) do utrzymania stanu technicznego urządzeń znalazło szersze zastosowanie tylko w energetyce jądrowej oraz w instalacjach petrochemicznych. Analizę ryzyka, w bardzo szerokim zakresie, wdrożono także w sektorze bankowym. Ogromne - w ostatnim czasie - kłopoty sektora bankowego nie świadczą jednak negatywnie o samej metodzie, raczej są kolejnym przykładem na to, że wśród najbardziej wyrafinowanych reguł nie można rezygnować z tych odnoszących się do zdrowego rozsądku. Trudno winić kodeksy drogowe za to, że zdarzają się wypadki a nawet giną ludzie. 2. Ocena ryzyka - wady i zalety W sektorze wytwórczym krajowej elektroenergetyki, utrzymanie stanu technicznego na podstawie analizy ryzyka nie zostało dotychczas wdrożone w znaczącym stopniu. Pojawienie się inwestorów zagranicznych także nie zmieniło sytuacji. Nie udało się wdrożyć także innych, mniej zaawansowanych strategii np. opartych na analizie bieżącego stanu technicznego (CBM) oraz niezawodności (RCM). Powszechnie stosuje się strategię TBM (Time Based Maintenance) z małymi, modyfikacjami, które sprowadzają się do wydłużania okresów międzyremontowych oraz redukcji zakresów remontów i diagnostyki. Takie podejście ma swoje źródło w: ●-jest częścią remontów a nie utrzyman[...]

Diagnostyka długo eksploatowanych bloków energetycznych przeznaczonych do pracy regulacyjnej DOI:


  1. Wstep Rosnaca ilosc energii generowanej z niestabilnych zródeł OZE majaca priorytet w zasilaniu systemu elektroenergetycznego oraz prosumenckie nastawienie coraz wiekszej liczby uczestników na rynku energii sprawiaja, ze stabilizacja systemu elektroenergetycznego staje sie coraz czesciej wazniejsza niz prosta generacja. W takiej roli wystepuja bloki opalane weglem - w polskiej elektroenergetyce zwłaszcza bloki spalajace wegiel kamienny. Tak długo jak magazyny energii nie złagodza tego problemu, stanowic to bedzie wielkie wyzwanie zarówno dla wytwarzania, dystrybucji, jak równiez sprzedazy energii. Problemy dotykajace wytwarzania przekładaja sie na nowe wyzwania w zakresie utrzymania stanu technicznego urzadzen. Eksploatowane sa nie tylko w nowych warunkach pod wzgledem wytezenia w zakresie cieplno-mechanicznym. Takze zachowanie srodowiska chemicznego (para, woda, kondensat) zapewniajacego trwałosc wielu elementów i wezłów konstrukcyjnych bloków stało sie trudniejsze i bardziej kosztowne. Regulacyjna praca bloków energetycznych stawia bardzo wysokie wymagania w zakresie utrzymania stanu technicznego według kryterium niezawodnosci, a zwłaszcza dyspozycyjnosci. Z wielu wzgledów opisanych w dalszej czesci niniejszego artykułu stawia to nie tylko wieksze, lecz takze nowe wymagania dla diagnostyki. Diagnostyka powinna pozwalac zarówno na identyfikowanie nowych rodzajów uszkodzen, jak i na przetwarzanie informacji online, zdalny nadzór oraz automatyczne kreowanie wiedzy integrowanej ze wskaznikami ekonomicznymi i z szacowaniem ryzyka. W Polskim Systemie Elektroenergetycznym takim wyzwaniom powinny sprostac m.in. bloki klasy 200 MW, które przepracowały dotad ponad 200 000 godzin, przechodzac liczne modernizacje. Ostatnie, które dobiegaja konca, maja na celu spełnienie wymagan dyrektywy IED 2010/75/EU. Nastepne planowane modernizacje beda dotyczyc spełnienia BAT Conclusions. 2. Specyfika polskiego systemu elektroenergetycz[...]

 Strona 1