Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Krakowiak"

Emisja akustyczna podczas korozji stopów na bazie metali lekkich


  Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych wykonanych metodą polaryzacji cyklicznej oraz emisji akustycznej technicznie czystego aluminium (stop 1050) oraz magnezu. W przypadku aluminium aktywność akustyczna jest związana z inicjacją i wzrostem wżerów. Aktywność akustyczna magnezu występuje w obszarze inicjacji i wzrostu wżerów oraz w czasie repasywacji wżerów. Słowa kluczowe: emisja akustyczna, korozja wżerowa, metale lekkie Acoustic emission during corrosion of alloys based on light metal Results of electrochemical investigations by means cyclic polarization and acoustic emission of 1050 aluminum alloy and technical pure magnesium have been presented. Acoustic emission activity of aluminum alloys is connected to initiation and growth of pits. Acoustic emission of magnesium occur in initiation and pits growth area and during pits repasivation. Keywords: acoustic emission, pitting corrosion, light metal ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Emisja akustyczna defi niowana jako nagłe wyzwolenie energii w formie fali sprężystej ze źródła znajdującego się wewnątrz materiału znalazła szerokie zastosowanie do badania tych rodzajów korozji, które są wynikiem współdziałania czynników mechanicznych oraz agresywnego środowiska. Głównie emisja akustyczna stosowana je[...]

Problems with corrosion protection steel stacks in fl ue gas desulphurization systems


  This paper presents problems associated with corrosion of steel stacks and changes in philosophy of corrosion protection when implemented into fl ue gas desulphurization systems. In-situ tests were taken by means of electrochemical impedance spectroscopy at a stack which discharges fl ue gas before wet lime/limestone desulphurization. A very rapid soaking of spherical infi ll vinylester coating with electrolyte has been observed. Based on the Brasher - Kingsbury equation and data obtained from impedance spectra water content in the tested coating has been calculated. Keywords: fl ue gas desulphurization systems, coatings, electrochemical impedance Problemy zabezpieczeń przeciwkorozyjnych kominów stalowych w instalacjach odsiarczania gazów spalinowych Przedstawiono podstawowe problemy związane z korozją kominów stalowych oraz zmiany w fi lozofi i zabezpieczenia ich przed korozją, gdy system zawiera instalację odsiarczania spalin. Wykonano badania terenowe metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w kominie odprowadzającymgazy po odsiarczaniu metodą mokrą wapniakowo-wapienną. Stwierdzono bardzo szybkie nasiąkanie elektrolitem powłoki winyloestrowej z wypełnieniem o kształcie kulistym. Na podstawie równania Brashera-Kingsbury i wyznaczonych na podstawie uzyskanych widm impedancyjnych obliczono zawartość wody w badanej powłoce. Słowa kluczowe: instalacje odsiarczania spalin, powłoki organiczne, badania impedancyjne.1. Introduction Stacks are important system elements in processes which take place in power plants, as most importantly it stabilizes the production system and discharges fl ue gas at an appropriate height into the atmosphere. The stack can be a single element in a straight system, as well as operate with more units as a collective element. The primary function of the stack is to supply the highest possible amount of air to the combustion process by creating fl ue draf[...]

Zagrożenia korozyjne stali nierdzewnych w przemyśle spożywczym DOI:10.15199/64.2015.6.2


  Przedstawiono przyczyny występowania zagrożeń korozyjnych stali nierdzewnych w przemyśle spożywczym. Szczegółowo omówiono mechanizm oraz sposób zapobiegania korozji wżerowej, szczelinowej oraz pękania korozyjnego. Zaprezentowano dokumentację fotograficzną omówionych typów korozji. Wskazano podstawowe problemy związane z doborem materiałów konstrukcyjnych do budowy instalacji w przemyśle spożywczym.Większość instalacji produkcyjnych w przemyśle spożywczym wykonanych jest ze stali nierdzewnych. Zastosowanie tego typu materiałów konstrukcyjnych w znaczącym stopniu poprawia jakość produkcji ze względu na znaczne ograniczenie rozwoju mikroorganizmów wpływających niekorzystnie na przebieg procesów technologicznych. Nieaktywność biologiczna i chemiczna stali nierdzewnych powoduje, że należy się spodziewać, że większość instalacji produkcyjnych w dalszym ciągu będzie wykonywana z tego typu materiałów. Niestety, w pewnych określonych warunkach zagrożeń chemicznych lub mechanicznych stale nierdzewne ulegają korozji. Procesy niszczenia stali nierdzewnej przyjmują najczęściej formy korozji lokalnej, w wyniku której dochodzi do miejscowego uszkodzenia ścianek instalacji mogącego powodować całkowitą perforację, co prowadzi do wycieków i w konsekwencji wysokich ogólnych kosztów utrzymania urządzeń w odpowiednim stanie. Najczęstszą przyczyną inicjowania procesów korozyjnych w przemyśle spożywczym jest pojawianie się w układzie jonów chlorkowych. Przekroczenie wartości krytycznych może być przyczyną powstania korozji wżerowej, szczelinowej czy pękania korozyjnego. Problemy korozyjne mogą również być skutkiem braku tlenu, np. w przypadku produkcji piwa. Brak tlenu w środowisku stykającym się ze stalą nierdzewną prowadzi do problemów z utrzymaniem na jej powierzchni warstewki pasywnej o odpowiednich właściwościach ochronnych. Poniżej opisano trzy typy procesów korozyjnych, jakie występują w przemyśle spożywczym. Korozja wżerowa Stale nierdzewne uż[...]

Zwiększanie odporności stali austenitycznych poprzez obróbkę chemiczną powierzchni


  Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych stali stopowej 1.4301 w środowisku korozyjnym zawierającym jony Cl-. Powierzchnia stali została poddana przed badaniami różnym typom obróbki powierzchniowej. Porównano odporność na korozję wżerową stali poddanej trawieniu, trawieniu i pasywacji oraz samej pasywacji. Stwierdzono poprawę odporności stali poddanej dodatkowej obróbce powierzchniowej w stosunku do stali przygotowanej jedynie w sposób mechaniczny. Słowa kluczowe: korozja wżerowa, stale stopowe, obróbka chemiczna powierzchni Increasing austenitic stainless steel resistance by surface chemical treatment Results of electrochemical measurements of 1.4301 stainless steel in chloride ion containing environment have been presented. Surface of investigated stainless steel was chemically treated before investigations in several ways. Resistance to pitting corrosion of as received, passivated and etched steel has been compared. Increase in resistance to pitting corrosion has been found for chemical treatment steels compared to mechanically polished only. Keywords: pitting corrosion, stainless steels, chemical treatment of surface ochrona przed korozja 3/2011 1. Wstęp Podatność stali stopowych na korozję wżerową w danym środowisku zależy od stanu powierzchni stopu [1]. Podwyższenie odporności na korozję wżerową konstrukcji wykonanych ze stali stopowych może być realizowane na kilka sposobów. Na etapie projektowania urządzenia bazując na wcześniejszych doświadczeniach oraz istniejących bazach wiedzy dokonuje się najbardziej optymalnego doboru materiału. Jeżeli jest to możliwe ze względów technologicznych, dokonuje się modyfi kacji środowiska korozyjnego poprzez dozowanie odpowiednich inhibitorów korozji. W niektórych przypadkach stosuje się ochronę elektrochemiczną polegającą na utrzymywaniu konstrukcji w zakresie potencjałów bezpiecznych. Odporność stali stopowych może ulegać obniżeniu w wyniku różnych operacji technologiczny[...]

Badanie procesu trawienia stali wysokostopowej za pomocą spektroskopii impedancyjnej


  Przeprowadzono badania trawienia stali wysokostopowej w mieszaninie kwasu HF i HNO3, wykorzystując elektrochemiczną spektroskopie impedancyjną. W celu odwzorowania warunków naturalnych, eksperyment przeprowadzono przy użyciu deis w trybie galwanostatycznym z wypadkowym prądem równym zero. Wyznaczone zostały zmiany parametrów elektrycznych opisujących układ w czasie. Zaobserwowano wpływ stężenia HF na czas trwania procesu. Słowa kluczowe: warstwa pasywna, trawienie, spektroskopia impedancyjna Electrochemical impedance spectroscopy study of chemical pickling of stainless steel Pickling of stainless steel in mixed acid of HF-HNO3 was investigated based on impedance measurements. Experiment was carried out in the galvanostatic mode to refl ect real conditions by means of DEIS technique. Changes of particular equivalent circuit parameters have been determined as a function of time. As a result signifi cant effect of the HF concentration on duration time of the investigated process has been observed. Keywords: passive layer, pickling, impedance spectroscopy ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Dobre własności mechaniczne połączone z wysoką odpornością korozyjną to główne powody rosnącej z każdym rokiem produkcji i zastosowania stali stopowych. W wyniku różnorodnych operacji cieplnych na powierzchni stali stopowej tworzy się specyfi czna warstewka tlenkowa. Jej własności mechaniczne, wizualne i odpornościowe są zazwyczaj niesatysfakcjonujące. W celu jej usunięcia przeprowadza się odpowiednią obróbkę mechaniczną, po której następuje trawienie w kwaśnych bądź neutralnych elektrolitach. Trawienie na skalę przemysłową przeprowadza si[...]

Degradacja wykładzin organicznych w instalacjach odsiarczania spalin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki z badań terenowych i laboratoryjnych wykładzin organicznych stosowanych do ochrony wewnętrznych powierzchni w absorberach instalacji odsiarczania spalin w obszarach gdzie kondensują się spaliny oczyszczone. Badania laboratoryjne powłok winyloestrowych przeprowadzono na dwóch wyrobach różniących się wypełnieniem. Pierwsza badana powłoka posiadała wypełnienie płatkowe natomiast druga sferyczne. Stwierdzono różnice w odporności korozyjnej obydwu powłok. Słowa kluczowe: powłoki organiczne, badania terenowe, instalacje odsiarczania spalin Organic linings degradation in FGD units Results of fi eld and laboratory investigations of organic linings have been presented. The linings are used to corrosion protection of inner part of fl ue gas desulphurization units in clean gas moisture area condensation. Two vinylester coatings have been investigated. The coatings had different fi ller, one of them was in the form of fl akes while the other one was in the spherical shape. Differences in corrosion resistance of investigated coatings have been found. Keywords: organic coatings, fi eld investigations, fl ue gas desulphurization units ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Instalacje odsiarczania spalin są odpowiedzią na jeden z największych problemów ludzkości, jakim jest zanieczyszczenie powietrza gazami odlotowymi powstającymi w procesach spalania a w szczególności tlenkami siarki. Od połowy lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się w Polsce intensywna budowa instalacji odsiarczania spalin w zakładach energetycznych. Od przełomu lat 80. i 90. dwudziestego wieku obserwuje się stopniowe obniżania emisji tlenków siarki w skali globalnej [1]. Jeżeli chodzi o technologie stosowane do odsiarczania gazów odlotowych, w Polsce, podobnie jak na całym świecie, większość instalacji oparta jest o metodę mokrą wapienną. Skuteczność odsiarczania gazów spalinowych tą metodą kształtuje się w granicach 90-95%. Ponadto ważnym atutem t[...]

Płyny do odladzania i zabezpieczenia przed oblodzeniem samolotów, bazujące na trójskładnikowym ekologicznym układzie glikoli propylenowych i glicerolu DOI:10.15199/62.2017.6.14


  Warunki zimowe, szczególnie temperatura utrzymująca się poniżej 0°C, wymagają stosowania na lotniskach odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Samoloty muszą przed startem zostać odśnieżone, odlodzone i odszronione, aby siła nośna płatów oraz właściwości aerodynamiczne całego samolotu nie uległy pogorszeniu. W Polsce, w zależności od warunków pogodowych, do odladzania samolotów stosuje się 3000-4000 t/r tych środków. Ilość płynu potrzebna do odlodzenia samolotu typu Boeing 737 wynosi 300-500 L. Rynek środków do odladzania szacowany jest obecnie na ok. 50 mln zł netto1). Wiodącymi producentami tych produktów są takie firmy, jak Clariant Produkte GmbH oraz Kilfrost Limited. Opracowane płyny oparte zostały na surowcach otrzymywanych ze źródeł odnawialnych, charakteryzują się wysoką biodegradowalnością, niskimi wartościami chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) oraz niską ceną. W trakcie opracowywania składów nowych środków do odladzania samolotów (typ I) i zabezpieczenia ich przed oblodzeniem (typ II), kluczowe było równoczesne zapewnienie wysokiej skuteczności odladzania i ochrony przed ponownym oblodzeniem, zachowanie ochrony antykorozyjnej odladzanych powierzchni, zapewnienie wysokiej biodegradowalności (poprzez obniżenie wartości ChZT w porównaniu z produktami konkurencji), niskiej toksyczności i ceny. W skład dostępnych na rynku środków odladzających (typ I) i zabezpieczających przed oblodzeniem (typ II) wchodzą wodne roztwory polioli, w tym głównie glikolu propylenowego lub etylenowego wzbogacone o inhibitory korozji i odpowiednie dodatki zmieniające Chemical Advisory Sp. z o.o., ul. Meksykańska 6/108, 03-984 Warszawa, tel.: + 48 661-667-941, e-mail: k.czerniejewska@chemadr.pl * Autor do korespondencji: 96/6(2017) 1289 Mgr Paulina MATUSIAK w roku 2013 ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest zatrudniona jako specjalista ds. badań w Chemi[...]

Sodium formate with new corrosion inhibitors package as an ecological formulation for deicing of the aviation infrastructure Mrówczan sodu z nowym pakietem inhibitorów korozji jako ekologiczny środek do odladzania infrastruktury lotniczej DOI:10.15199/62.2017.3.32


  Na formate was added to a Na polyaspartate and imidasole- -contg. corrosion inhibitor package and used for studying the corrosivity of Cd-coated steel and Al, Mg and Ti alloy machine parts for 24 h at 35°C. The parts were weighed, cleaned, degreased and dipped in a 5% aq. soln. of the agent. After the study, the parts were washed again with water, dried and weighed. The mass loss was a measure of the corrosion resistance of the parts. Addnl., the ability of the agent to penetrate the sample of ice was detd. by measuring the depth of the ice dissolved under its action. For comparison, 4 other com. agents were used. The agent showed the lowest corrosivity and the best penetration ability when compared with the com. ones. Przedstawiono wyniki badań korozji kadmowej powłoki na stali oraz korozji po zanurzeniu stopów metali w mrówczanie sodu z nowym pakietem inhibitorów korozji, zawierającym synergiczną kompozycję poliasparaginianu sodu oraz imidazolu. Ponadto wyznaczono zdolność penetracji lodu przez badany układ. Właściwości opracowanej kompozycji odladzającej porównano z właściwościami środków dostępnych na rynku. Uzyskane wyniki wskazują, że otrzymany stały preparat może być stosowany jako nowy ekologiczny środek do odladzania infrastruktury lotniczej. W okresie jesienno-zimowym istnieje duże ryzyko oblodzenia pasów startowych oraz dróg kołowania. Zmniejszenie przyczepności kół samolotowych do podłoża oraz mniejsza efektywność hamowania przekłada się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa pasażerów oraz załóg samolotów1). Stan oblodzenia nawierzchni lotniczych jest regularnie sprawdzany przez system wczesnego ostrzegania oraz specjalistyczne pojazdy pomiarowe. Obecnie lotniska odladzane są mechanicznie, chemicznie lub z zastosowaniem kombinacji obu tych metod. Stosowane środki chemiczne muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami techniczno- eksploatacyjnymi oraz środowiskowymi (powinny być bezpieczne dla środowi[...]

 Strona 1