Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"M. Wiśnioch"

Wykorzystanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu w monitorowaniu stanu technicznego rurociągów procesowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań elementów eksploatowanego rurociągu procesowego instalacji Hydrokrakingu. Na pracującej instalacji wykonano badania wizualne, ultradźwiękowe (pomiar grubości), pomiary twardości oraz badania metodą MPM. Oprócz pocienień ścianki badanego elementu (kolano) stwierdzono występowanie Stref Koncentracji Naprężeń wykrytych metodą MPM. Na podstawie zebranych wyników badań podjęto próbę monitorowania stanu technicznego wytypowanego we wcześniejszych badaniach elementu najbardziej narażonego na awarię przy użyciu dostępnych metod NDT. Celem poniższej pracy jest wykazanie, że diagnostyka metodą MPM instalacji procesowych podczas ich eksploatacji stanowi alternatywę w zakresie diagnostyki i monitorowania (SHM - Structural Health Monitoring). Słowa kluczowe: rurociągi procesowe, SHM, prognozowanie, diagnostyka MPM Wstęp Systemy instalacji rurociągów procesowych są najczęściej używaną metodą przesyłania cieczy w przemyśle procesowym. Integralność i niezawodność systemów rurociągowych zależna jest od różnych okoliczności i zasad, które powinny być przestrzegane przy projektowaniu, konstruowaniu oraz przy konserwacji instalacji rurociągowej. Instalacja taka jest wykonana z wielu elementów, takich jak: rury, elementy kształtowe, łączniki kołnierzowe, obudowy, uszczelki, zawory, filtry, elastyczne i kompensacyjne złącza. Elementy te są wykonane z różnych materiałów, dostępne są różne ich rodzaje i rozmiary, mogą być wytwarzane zgodnie z normami krajowymi lub mogą to być elementy opatentowane przez wytwórców. Rurociągi procesowe stanowią około 90% wszystkich rurociągów zainstalowanych w Polsce. Starzejące się instalację i często długie okresy eksploatacyjne wymuszają na użytkownikach poszukiwanie nowych metod NDT, które pozwolą w sposób jednoznaczny ocenić stan techniczny i pozostały resurs diagnozowanych elementów. Metoda MPM jako "nowa" na rynku metod diagnostycznych daje możliwości nie tylko w dziedzinie defe[...]

Kompleksowa diagnostyka kolan rurociągów kotłowych i parowych


  W artykule [1] została przedstawiona metodyka kontroli kolan rurociągów kotłowych i parowych z wykorzystaniem magnetycznej pamięci metalu (MPM). Dana metodyka kontroli kolan została uzgodniona z Głównym Zarządem Technicznym MinEnergo 25.02.1991 r. i z Gostechnadzorem Rosji 26.02.1993г. W wyniku praktycznego wdrożenia metodyki zgromadzono znaczące pozytywne doświadczenie, świadczący o efektywności kontroli kolan z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu w połączeniu z defektoskopią ultradźwiękową (UT) i z analizą struktury metalu, na podstawie replik metalograficznych, w miejscach wybranych ze stref koncentracji naprężeń (SKN). Przypuszczano, że wymieniona metodologia (połączenie metod: MPM i UT) przez specjalistów РSA "WSE Rosji" zostanie włączona do nowej wersji "Instrukcji kontroli defektoskopowej kolan rurociągów ze stali perlitycznej" (I Nr 23 SD-80). Niestety, do tej pory nie została rozpatrzona wymieniona instrukcja. Wiadomo, że podstawowymi źródłami uszkodzeń kolan są SKN, uwarunkowane, z reguły, dodatkowymi (nie wyliczalnymi) obciążeniami roboczymi. Wiadomo, że wyniki pomiarów grubości ścianki, owalności i lokalnego promienia krzywizny, wykonane zgodnie z instrukcją I Nr 23 SD-80, nie pozwalają na określanie SKN i wyznaczenia obszaru pojawienia się lokalnego mikro uszkodzenia metalu kolan. Właśnie w celu rozwiązania tego zadania - ujawnienie SKN na podstawie 100% kontroli wszystkich kolan, proponuje się wykorzystanie metody MPM. Kontrolę wykonuje się w trybie kontroli ekspresowej z wykorzystaniem specjalnych urządzeń skanujących. Na rys. 1 przedstawiono schemat kontroli kolana rurociągu, a na rys. 2 pokazano urządzenie skanu[...]

 Strona 1