Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Daniel KUCHAREK"

Wybrane aspekty oceny zgodności opakowań stosowanych w lotniczym transporcie biologicznych czynników zakaźnych w sytuacji istnienia różnic uregulowań prawnych w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego DOI:10.15199/46.2019.6.3


  Wprowadzenie Transport lotniczy materiałów zakaźnych, stanowiących podklasę 6.2 ogółu materiałów niebezpiecznych, jest związany z bardzo dużym ryzykiem ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska naturalnego [8, s.20]. Zagrożenia, jakie dla organizmów żywych stwarzają niebezpieczne bakterie, wirusy, riketsje, chlamydie, toksyny i grzyby, wymuszają stosowanie szczególnych środków ostrożności w ich transporcie. Występujące zagrożenia wymagają więc stosowania specjalnych opakowań w przypadku ich powietrznego transportu. SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE wojskowy transport powietrzny, biologiczne materiały zakaźne, ICAO, opakowania Wojskowy transport powietrzny biologicznych czynników zakaźnych, w tym również stosowanie opakowań zabezpieczających, jest organizowany na podstawie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, które zostały wydane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO). Określają one wszystkie aspekty przewozu materiałów zakaźnych przez statki powietrzne Sił Zbrojnych RP. Celem niniejszego artykułu jest analiza wymagań konstrukcyjnych w zakresie opakowań wykorzystywanych do transportu lotniczego biologicznych czynników zakaźnych. W jej efekcie wskazane zostaną ewentualne uproszczenia uregulowań stosowanych przez lotnictwo wojskowe w sytuacjach kryzysowych. Na podstawie analizy literatury przedmiotu, a głównie obowiązujących krajowych i międzynarodowych uregulowań lotniczych, została podjęta próba wskazania jakości konstrukcyjnej opakowań oraz ich możliwości wykorzystywania przez siły lotnicze NATO. Niniejszy artykuł może zatem stanowić podstawę do podjęcia prac nad wdrożeniem dokumentu doktrynalnego nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale również w całym Sojuszu Północnoatlantyckim, normujących poruszaną problematykę, a także całokształt transportu materiałów niebezpiecznych wojskowymi statkami powietrznymi. KEYWORDS ABSTRACT air transport, bio[...]

Wymagania konstrukcyjne opakowań wykorzystywanych do przewozu materiałów promieniotwórczych wojskowymi statkami powietrznymi DOI:10.15199/48.2017.8.5


  Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie powietrznym stanowi obecnie jeden z podstawowych problemów z jakim spotykają się przewoźnicy. Wśród całej masy ładunków przewożonych statkami powietrznymi właśnie transport materiałów promieniotwórczych zasługuje na szczególną uwagę. Wynika to z ogromnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, jakie może zaistnieć na skutek nieszczęśliwych zdarzeń. Należy zaznaczyć, że następuje bardzo szybki wzrost ilości przewożonych ładunków. Zagrożenia związane z transportem materiałów promieniotwórczych są przedmiotem ciągłych badań i prac legislacyjnych, które mają na celu wypracowanie norm i zalecanych procedur postępowania z niebezpiecznymi substancjami i przedmiotami. W efekcie dąży się do maksymalnego ograniczenia poziomu zagrożeń związanych z powietrznym transportem materiałów promieniotwórczych. Ogromna skala istniejących w tym zakresie zagrożeń powoduje, że pomimo stosowania w praktyce przepisów wynikających z obowiązujących regulaminów, instrukcji oraz aktów prawnych, proces tworzenia uregulowań dla przewozu materiałów promieniotwórczych nie jest i nigdy nie będzie zakończony. Rozpatrując transport lotniczy materiałów promieniotwórczych, realizowany przez wojskowe statki powietrzne, możemy wyróżnić dwa podstawowe obszary. W pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę broń jądrową. Stanowi ją kompletny zestaw urządzeń, który w swej ostatecznej, zaplanowanej konfiguracji, po zakończeniu procedury uzbrajania 31 2017 S i e r p i e ń i odpalania prowadzi do zainicjowania niekontrolowanej reakcji jądrowej z uwolnieniem energii1. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie wytworzone ładunki jądrowe, przenoszone przez statki powietrzne, posiadające odpowiednie urządzenia. Drugi rodzaj transportu materiałów promieniotwórczych obejmuje substancje wykorzystywane do badań w wojskowych i cywilnych ośrodkach jądrowych, jak również odpady promieniotwórcze z reakto[...]

 Strona 1