Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Stocki"

Kinetics of a consecutive reaction. Part 2. Reversible first order reactions Kinetyka reakcji następczej. Cz. II. Odwracalne reakcje I rzędu DOI:10.15199/62.2017.3.23


  Rate of product formation in a reversible consecutive reaction was evaluated for varying values of all reaction consts. (0.01-106). Equations for calculation of product concns. were developed. Szybkość tworzenia produktu w reakcjach z odwracalnym etapem tworzenia lub rozkładu produktu przejściowego opisano równaniem potęgowym zmiennej stopnia przereagowania substratu. Pokazano jak parametry przyjętego równania wiążą się ze stałymi szybkości obu reakcji oraz stężeniem początkowym substratu. W poprzedniej pracy1) zaprezentowano zastosowanie równania (1): r = A αa (1 - α)b (1) w którym α jest stopniem przereagowania substratu, do opisu szybkości reakcji następczej I rzędu ze stadiami nieodwracalnymi S → X → P. Wskazano znane i stosowane w kinetyce chemicznej przypadki skrajne: rozdzielonych stref reakcji składowych (mała wartość stosunku stałych szybkości k2/k1) oraz stacjonarnego stężenia produktu pośredniego X (duże wartości k2/k1). Przypadek umiarkowanych wartości k2/k1 był niezwykle interesujący m.in. z powodu postaci krzywej r(t) wykazującej nietypowy początkowy odcinek zwiększającej się szybkości, podobnie jak w reakcji uznawanej za autokatalityczną. Wykazano, że wykładniki potęgowe są stałe dla danego stosunku k2/k1. Stała proporcjonalności A równania (1) jest zależna zarówno od aktualnej wartości stałej szybkości k1 lub k2, jak i od stężenia substratu cS0 1). W reakcji następczej określanej schematem (2) lub (3): S    -1 1 k k X P 2  k (2) S 1 k X    -2 2 k k P (3) stężenie substratu dane jest wprost z wyrażenia na stopień przereagowania. Jest to oczywiście wyrażenie kształtu (1) z wykładnikami a = 0 i b = 1. Podobnie, stężenie produktu przejściowego X w reakcji z etapami nieodwracalnymi oraz w układzie z odwracalnym etapem tworzenia produktu przejściowego (schemat 2) jest opisane równaniem w postaci ilorazu szybkości powstawania produktu P (wielkość r) i stałe[...]

 Strona 1