Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek KUSTRA"

Znaczenie ograniczeń transferu gotówki do/poza strefy/ę Schengen jako element kształtowania bezpieczeństwa i jakości obrotu gospodarczego DOI:10.15199/46.2019.5.3


  Starając się poprawić bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, Unia Europejska wprowadziła w życie od połowy 2007 r. stosowne prawo, które wskazuje na konieczność ograniczania transferu gotówki poza limit 10 tys. EURO z/do innych państw. Zasada ta obowiązuje wśród wszystkich państw strefy Schengen. Mimo funkcjonowania tego prawa przez dłuższy już czas, nadal zdarzają się przypadki jego łamania. Tylko w pierwszym półroczu 2017 r. w Polsce wykryto z tego tytułu nadużycia celno- -skarbowe na kwotę ok. 2 mln EURO. Stąd też celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na obowiązek powiadamiania organów celno- -skarbowych w przypadku przywożenia/wywożenia środków pieniężnych powyżej 10 tys. EURO do/poza strefy/ę Schengen oraz na ujednolicenie kar z tego tytułu we Wspólnocie. By osiągnąć założony cel, autorzy postanowili rozwiązać problem badawczy postawiony w formie następującego pytania: z czego wynika konieczność harmonizacji prawa wspólnotowego w zakresie przewożonej gotówki do/poza SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE gotówka, strefa Schengen, bezpieczeństwo i jakość obrotu gospodarczego Osoba przekraczająca granicę państwową poza strefę Schengen, a posiadająca gotówkę odpowiadającą wartości 10 tys. EURO, ma obowiązek powiadomić w stosownej deklaracji o tym fakcie organy celne lub Straż Graniczną. Jest to związane z kształtowaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jeśli osoba tego obowiązku nie dokona, podlega karze za to wykroczenie skarbowe. Prawo to obowiązuje we wszystkich państwach UE od połowy 2007 r. Mimo obowiązywania tej zasady od dłuższego czasu, tylko w pierwszym półroczu 2017 r. nasze służby celno-skarbowe przechwyciły niezgłoszoną gotówkę o wartości ok. 2 mln EURO. Warto przypominać, aby nasi obywatele pamiętali o obowiązku dokonywania takiego zgłoszenia na terytorium wszystkich państw UE, kiedy udają się w podróż poza strefę Schengen. Jednocześnie należy zharmonizować sankcje z tego tytułu na forum UE, bowiem w każdym państ[...]

 Strona 1