Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Marek Kamiński"

A system automating repairs of IT systems

Czytaj za darmo! »

Very fast and progressive informatization of almost all domains of our lives became an undisputed fact. Because huge number of IT systems of various kinds needs supervision and maintenance 24 hours a day and 365 days a year, many IT companies provide nowadays to their customers a new service offer of remote monitoring, technical support and assistance in taking care of their systems. Monitoring is relatively easy in realization because lots of monitoring systems have been already developed [1] and they usually accomplish their task in a satisfactory way. We distinguish traditional monitoring systems [2-7] (usually having centralized monitoring logic), and ones dedicated to monitoring grid or cluster structures [8-11] (usually having monitoring logic distributed), but regardles[...]

Wpływ parametrów wybranych zadajników elektrohydraulicznych na jakość regulacji uzyskiwaną przy sterowaniu położeniem tłoczyska cylindra hydraulicznego w układzie zamkniętym DOI:10.15199/148.2016.11.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych dwóch rodzajów zadajników elektrohydraulicznych służących do pozycjonowania suwaka w rozdzielaczu stosowanym w hydraulicznych układach mobilnych. Dla każdego z tych zadajników zbadano charakterystykę rozdzielacza, podstawowe parametry dynamiczne, takie jak odpowiedź na wymuszenie skokowe i sinusoidalne oraz histerezę. Wyniki tych badań zostały porównane z wynikami uzyskanymi podczas sterowania położeniem tłoczyska cylindra hydraulicznego w zamkniętym układzie regulacji. Celem było wyeksponowanie wpływu badanych parametrów na uzyskiwaną jakość regulacji. Słowa kluczowe: hydraulika mobilna, proporcjonalne rozdzielacze hydrauliczne, sterowanie cylindrem hydraulicznym, zadajniki elektrohydrauliczne.Automatyzacja pracy maszyny roboczej (np. koparki [1, 2]) wymaga zastosowania w jej układzie hydraulicznym elementów wykonawczych sterujących pracą cylindrów hydraulicznych w odpowiedzi na sygnał elektroniczny. Takimi elementami są proporcjonalne rozdzielacze hydrauliczne pełniące funkcję serwozaworów, natomiast układ hydrauliczny wraz z układem kontrolno-pomiarowym staje się wtedy serwomechanizmem. Modelowanie serwomechanizmu z cylindrem hydraulicznym i serwozaworem opisano w [3] z założeniem, że właściwości dynamiczne układu pozycjonującego suwak w rozdzielaczu mogą być pominięte. Jednak rozdzielacze różnej klasy i pochodzące od różnych producentów różnią się między sobą parametrami dynamicznymi, które nie zawsze są wystarczające do pracy w tego typu układach. Podstawowe dane techniczne rozdzielaczy hydraulicznych dostępne są w materiałach producentów. Jednak informacje dotyczące konstrukcji i zasady ich funkcjonowania są ograniczone. Nie są też dostępne przykłady praktyczne pozwalające na ocenę, jaka jakość regulacji jest możliwa do uzyskania z zastosowaniem rozdzielaczy danej klasy. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dwóch rodzajów zadajników elektrohydraulicznych o [...]

Modelowanie nieliniowych zjawisk termicznych w układach elektronicznych przy wykorzystaniu programu SPIcE

Czytaj za darmo! »

Rozwiązywanie równania przewodnictwa ciepła jest jedną z najważniejszych metod symulacji i modelowania zjawisk termicznych w układach elektronicznych. Równanie (1), opisujące pole temperatury, jest równaniem różniczkowym cząstkowym i jego rozwiązanie wymaga na ogół zastosowania metod numerycznych lub analityczno-numerycznych. Rozwiązania analityczne są możliwe tylko dla prostych kształtów ge[...]

Badanie wpływu niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego stali dupleks na jej odporność korozyjną po wodorowaniu

Czytaj za darmo! »

Stale austenityczno-ferrytyczne typu dupleks cechują się wyższą wytrzymałością, ciągliwością, odpornością na korozję naprężeniową w porównaniu z konwencjonalnymi stalami austenitycznymi. Liczne zalety tych stali stwarzają szerokie perspektywy zastosowań, np. w przemyśle spożywczym, chemicznym, petrochemicznym i papierniczym. Stale te mogą być używane na elementy pracujące w agresywnych środowiskach, takie jak: kotły ciśnieniowe, zbiorniki na chemikalia, instalacje w przemyśle spożywczym, górniczym, w konstrukcjach rurociągów transportujących gaz ziemny czy ropę naftową, będących w kontakcie z wodą morską. Warunki te mogą sprzyjać wnikaniu wodoru do stali, a w konsekwencji sprzyjać korozji i kruchości wodorowej [1, 2]. Jednym ze sposobów ograniczenia wnikania wodoru do stali może być wytworzenie na jej powierzchni warstw azotowanych [3÷6]. Efekt taki stwierdzono w przypadku warstwy zawierającej austenit azotowy γN (tzw. fazę S) [3]. Wytworzenie faz γN i αN w trakcie azotowania może zwiększyć twardość i odporność na zużycie przez tarcie oraz poprawić odporność stali na korozję wodorową [7]. Obrazy powstających faz γN i αN w procesie niskotemperaturowego azotowania uwidaczniają się na dyfraktogramach jako przesunięcie refleksów dyfrakcyjnych towarzyszących refleksom odpowiednio austenitu i ferrytu w kierunku niższych kątów, a przesunięcie to zależy od zawartości azotu [7]. Celem pracy jest ocena odporności korozyjnej stali typu dupleks po procesie niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w dwóch środowiskach, różniących się rodzajem jonów, tj, Cl- oraz SO4 -2 oraz ocena wpływu katodowego nasycania wodorem próbek na ich odporność korozyjną w tych środowiskach. MA TERIAŁ Materiałem użytym do badań była dwufazowa stal austenityczno- -ferrytyczna X2CrNiMN23-5-3 w postaci prętów o średnicy 20 mm Skład chemiczny badanej stali przedstawiono w tabeli 1. Mikrostrukturę stali wykorzystanej do badań przed pro[...]

ECG signal processing for deceleration capacity assessment


  Sudden Cardiac Death (SCD) is regarded as a very serious sociological concern. It is estimated that every week 30 people per each million of population die from SCD. Clinical states increase the risk of SCD and occur in wide range of patients population [1]. The current ability for proper identification of high-risk group is limited. High prevention efficiency of implantable cardioverterdefibrillator does not translate into general reduction of deaths. Recently in clinical research several markers for SCD risk assessment were proposed, based on data obtained from ECG signal. Among such markers are T-wave alternans (TWA), heart rate variability (HRV), heart rate turbulence (HRT) or Deceleration/Acceleration Capacity (DC/AC). Despite proven usefulness the main problem with the use of those risk markers is lack of uniform and generally available software for their assessment and establishing their mutual correlation. Authors of this paper have so far developed program "Cadio" for ECG signal analysis capable of importing data from Reynolds Medical and DMS Cardioscan commercial system for Holter monitoring. Initially the main goal was to implement software for TWA assessment. However, low ECG signal resolution from the generally available 8-bit Holter monitors allowed only for detecting TWA in range of about 30 μV, which is insufficient for determining absence of TWA in patient’s recording. Difficulties with TWA assessment lead us to implementing another marker of SCD risk. Among the aforementioned known markers the least researched and least practically applied marker in Polish clinical practice seemed to be Deceleration Capacity (DC) [2]. The aim of the research presented in this paper was to implement algorithm for DC assessment with the use of previously designed and implemented methods for ECG signal segmentation and validation for TWA assessment; and to determine the correlation between assessed DC and others SCD [...]

Zastosowanie przekształceń grafiki trójwymiarowej w obrazowej diagnostyce medycznej


  Graficzna reprezentacja wyników analiz medycznych może dostarczyć dużo większą ilość informacji przy zwiększonej czytelności prezentowanych danych, niż analiza wyłącznie tabelarycznych danych tekstowych. Dzięki rozwojowi technik cyfrowych raporty medyczne zmieniły swoją postać z wykazu wartości liczbowych na bardziej wyrafinowane i łatwiejsze w interpretacji formy prezentacji wyników. W okresie ostatnich 30 lat można zauważyć istnienie silnej tendencji w kierunku uproszczenia sposobu wyświetlania danych wynikowych poprzez przedstawianie ich w postaci wykresów, czy prezentacji kolorowych modeli. Współczesne techniki diagnostyki medycznej wymagają, aby dane prezentowane w formie graficznej były dokładne i intuicyjnie interpretowalne, co często wymaga długotrwałego przetwarzania danych zebranych podczas badania. Tego rodzaju analizy wymagają więc od personelu medycznego wydłużonego czasu oczekiwania na wynik w celu podjęcia dalszych kroków diagnostyki i przyjęcia odpowiedniej ścieżki leczenia. Ciągły postęp technologiczny umożliwia obecnie znaczące skrócenia tego czasu przyczyniając się do gwałtownego rozwoju diagnostyki obrazowej. Wykorzystanie techniki CT (ang. Computed Tomography - tomografia komputerowa) dało możliwości reprezentacji wnętrza ludzkiego ciała za pomocą obrazów dwu- i trójwymiarowych (2D/3D). Zastosowanie algorytmów segmentacji obrazu umożliwiło osiągnięcie wysokiej precyzji odwzorowania przy obserwacji pojedynczych organów wewnętrznych. Inne algorytmy, takie jak algorytm Marching Cubes [7], pozwalają na opracowanie z otrzymanych obrazów modeli analizowanych struktur w postaci cyfrowej siatki geometrycznej reprezentującej ich powierzchnię boczną. Implementacja wybranych algorytmów i zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych umożliwiło skrócenie czasu wykonywania tego rodzaju przekształceń graficznych do kilku sekund. To natomiast sprawiło iż kolejne metody przekształceń obrazów medycznych pozwalają na uz[...]

Project of open-source software platform for sudden cardiac death (SCD) risk stratification and advanced ECG analysis

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje główny cel projektu, którym jest opracowanie otwartej platformy do stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o przebiegi EKG z zapisów holterowskich na postawie znanych i zweryfikowanych klinicznie wskaźników: mikrowoltowej naprzemienności załamka T, turbulencji rytmu serca, zmienności rytmu zatokowego i współczynnika akceleracji/deceleracji rytmu serca. (Projekt otwartej platformy do stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o zaawansowaną analizę przebiegów EKG.) Abstract. This paper presents the main goal of the “Sudden Cardiac Death risk stratification based on functional assessment of autonomic nervous system with the use of Holter methods" project, which is development of unified, generally available, extendable, open-source software platform for ECG signal analysis from numerous types of Holter recorders, allowing for high-risk markers assessment. Realization of this project would greatly simplify selection of high-risk patients. Słowa kluczowe: EKG, Holter, Nagły Zgon Sercowy, Alternans Załamka T. Keywords: ECG, Holter, Sudden Cardiac Death. T-Wave Alternans. Introduction Sudden Cardiac Death - SCD is a death from causes attributable to the heart, preceded by a sudden loss of consciousness, which takes place shortly (less than one hour) after appearance of acute symptoms in patients with heart disease. Sudden Cardiac Death (SCD) is currently a considerable social issue. It is estimated that 30 out of 1 million of population die from SCD every week. In Poland, 1200 SCD related deaths are being classified every week. This group accounts for 50% of all deaths caused by cardiovascular system illnesses (Figure 1). According to numerous sources 10 to 32 percent of all natural deaths are sudden deaths, and about 80 to 90 percent of all sudden deaths are classified as SCDs [1, 2]. Clinical conditions that increase the risk of SCD can be found in broad population of patients, theref[...]

 Strona 1