Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Sobolewski"

Wpływ porowatości na przewodnictwo cieplne piaskowego betonu komórkowego DOI:10.15199/33.2018.02.09


  Polska jest największym wytwórcą betonu komórkowego w Europie, a jakośćwykonywanychwyrobów dorównuje europejskim standardom [15].Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest materiałem konstrukcyjno- izolacyjnym stosowanym w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i usługowym. Beton komórkowy ma największy udział w rynku krajowym w kategorii materiałów ściennych (40%) [4, 6]. Są towyroby o kapilarno-porowatej strukturze i bardzo dużej porowatości (65 - 90%), produkowane najczęściejwtechnologii piaskowej. Wzwiązku z tym, że gęstość związana jest z porowatością, w procesie produkcyjnym otrzymuje się wyroby z ABK w klasie gęstości od 300 do 800 kg/m3. W betonie komórkowym występują dwa zasadnicze rodzaje porów: powietrzne o wielkości 0,5 ÷ 3 mm i szkieletowe o dużo mniejszej średnicy, rzędu 10 ÷ 120 nm. Te dwa zakresy wielkości porów wykazująwąski imonomodalny rozkład [4, 11]. Ze względu na ograniczenia porozymetrii rtęciowej metodą tą mierzone są pory powietrzne do 1 mm. Pełną charakterystykę struktury porów można otrzymać, stosując uzupełniające techniki instrumentalne. W zależności od metody produkcji i czynnika porotwórczego pory powietrzne stanowią 25 ÷ 70% porowatości całkowitej. Dodatkowe poziome pęknięcia rozprężne występujące w betonie komórkowym łączą pory powietrzne, co powiększa liczbę porów otwartych w strukturze tego materiału. Uznaje się, że dopiero przy gęstości objętościowejwiększej niż 550 kg/m3 możliwa jest zamkniętokomórkowa struktura betonu komórkowego [11]. Rozkład wielkości porów oraz skład mineralny ABK decydują o jego podstawowych właściwościach użytkowych, takich jak wytrzymałość i izolacyjność cieplna. Związek między porowatością a wytrzymałością jest wykładniczy, a porowatość i przewodnictwo cieplne są odwrotnie proporcjonalne. Wartykule przedstawiono strukturę porowatości w powiązaniu z przewodnictwemcieplnymwyrobów zABK jednego z producentów na polskim rynku oraz wartościmierzone [...]

Współczynnik przewodzenia ciepła ziemi ubijanej stabilizowanej cementem DOI:10.15199/33.2015.12.07


  Przedmiotem artykułu jest analiza wyników badań właściwości termicznych monolitycznych ścian konstrukcyjnych wykonanych z ziemi ubijanej stabilizowanej cementem.Badaniom poddano próbki wytworzone w warunkach laboratoryjnych. Parametry wytrzymałościowe kompozytu z ziemi pozwalają na dobór takiego gruntu (dostępnego w warunkach lokalnych w Polsce), który umożliwiawykonanie przegród pionowych pełniących funkcję konstrukcyjną. W klimacie umiarkowanym konieczne jest jednak zastosowanie dodatku stabilizującego, który zapewnia odpowiednią trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. Najczęściej stosowanym stabilizatorem jest cement, którego niewielka ilość gwarantuje odpowiednią trwałość elementu. W artykule zaprezentowanowyniki badańwspółczynnika przewodzenia ciepła próbek ziemi ubijanej stabilizowanej cementem. Próbki wykonane z różnych mieszanek ziemi miały zbliżoną gęstość objętościową. Uzyskane wyniki ukazują zakres zmienności współczynnika przewodzenia ciepła ziemi ubijanej w zależności od uziarnienia mieszanki ziemi. Słowa kluczowe: ziemia ubijana, przewodność cieplna, aparat płytowy HFM.Ziemia ubijana umożliwia wznoszenie monolitycznych ścian nośnych (fotografia 1) z lokalnie dostępnego gruntu, zalegającego pod warstwą humusu. Technologia wznoszenia tego typu ścian polega na ubijaniu warstwami wilgotnej mieszanki ziemi układanej w deskowaniu. Ze względu na trwałośćmateriału, w klimacie umiarkowanym, mieszanka ziemi powinna zawierać dodatek zwiększający odporność na czynniki atmosferyczne. Najczęściej jako stabilizator stosowany jest cement portlandzki. Na wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych na bazie ziemi wpływa wiele właściwości materiału, wśród których największe znaczenie mają jego gęstość objętościowa oraz wilgotność. Relację przewodności cieplnej do gęstości objętościowej w stanie suchym materiałów z ziemi pokazano na rysunku 1. W zależności od zastosowanej technologii zagęszc[...]

 Strona 1