Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Romaszkiewicz"

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zadaszeń stadionów


  WXX wieku wraz z rozwojemtechnologii pojawiły się możliwości realizacji zadaszeń o dużych niepodpartych powierzchniach bez elementówograniczających widoczność z trybun. Zauważono, że spektakularne konstrukcje zadaszeń stadionówi hal sportowych nie tylko spełniają funkcję użytkową, ale również nadają symbolikę budowli i stanowią element charakterystyczny otoczenia. Wszystko to stało sięmożliwe dzięki rozwojowi teorii konstrukcji, inżynierii materiałowej i myśli architektonicznej. Hale sportowe i stadiony stały się polem rywalizacji dla konstruktorów i architektów. Oprócz estetyki i funkcjonalności brana jest pod uwagę technologiczność konstrukcji i ekonomia. Podstawową funkcją zadaszenia jest osłona ludzi przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Z uwagi na gabaryty i funkcjonalność trybun, rozpiętość przekryć sięga kilkudziesięciu metrów. Ze względów technicznych i ekonomicznych główne elementy tych konstrukcji wykonuje się najczęściej ze stali. Rzadkością są zadaszenia żelbetowe. Dobrym przykładem jest pionierska konstrukcja Hali Ludowej we Wrocławiu wybudowanej w 1912 r. (fotografia 1). Natomiast złą sławą okrył się stadion olimpijski w Montrealu zrealizowany w 1976 r. Problemy z uzyskaniem odpowiedniej nośności pojawiły się już na etapie budowy, a najpoważniejsza katastrofa nastąpiła w 1991 r. - kiedy spadł żelbetowy fragment dachu omasie 55 t, nis[...]

Nośność konstrukcji gruntowo-łukowej prefabrykowanego wiaduktu w świetle obliczeń numerycznych i badań "in situ" DOI:10.15199/33.2015.02.01


  Wartykule przedstawiono analizy przeprowadzone dla wiaduktu WK-15 Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wykonanegowtechnologii łukówprefabrykowanych przykrytych gruntem (system TechSpan). W celu weryfikacji obliczeń numerycznych wykonano próbne obciążenie konstrukcji. Przedstawiono wyniki pomiarów naprężeń i przemieszczeń konstrukcji. Odniesiono się krytycznie do zastosowanego modelu obliczeniowego. Słowa kluczowe: wiadukt kolejowy, betonowo-gruntowa konstrukcja łukowa.Obiekty mostowe typu Tech- Span należą do sklepionych mostów łukowych całkowicie zasypanych gruntem. Ich głównymi elementami są sztywne prefabrykaty żelbetowe oparte na niezależnych ławach bądź wspólnej płycie fundamentowej, połączone ze sobą w kluczu, odzwierciedlające schemat statyczny łuku dwu- lub trójprzegubowego. Kształt sklepienia może być kołowy lub paraboliczny i każdorazowo jest optymalizowany w zakresie skrajni ruchu, rozpiętości, wyniosłości oraz wymaganych obciążeń (fotografia 1). Idea rozwiązania nawiązuje do powszechnie stosowanych na świecie i w Polsce obiektów w konstrukcji gruntowo-powłokowej z blach falistych [1, 2], ale ze względu na znacznie większą sztywność charakteryzują się one mniejszą podatnością. W związku z tym, że z natury łuki są wrażliwe na zmienne obciążenia ruchome, istotna jest zgodność krzywizny łuku z tzw. linią ciśnień w rdzeniu przekroju. Taki układ powoduje, iż w przekroju dominują siły osiowe. Osiągnięcie takiego efektu jest oczywiście możliwe pod ściśle zdefiniowanym ciężarem stałym. Obiekty mostowe podlegają zmiennym obciążeniom ruchomym i dlatego wystąpienie zginania jest nieuniknione. Charakterystyka obiektu W ciągu linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku zrealizowano cztert obiekty typu T[...]

Analiza statyczna i wytrzymałościowa konstrukcji wiszącej zadaszenia Stadionu Śląskiego DOI:10.15199/33.2015.06.02


  W artykule scharakteryzowano konstrukcję nośną zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie, system statyczny i przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono poziom wytężenia kluczowych elementów oraz wytyczne dotyczące wzmocnienia. Analizy przeprowadzono w ramach audytu dokumentacji projektowej wykonanego na zlecenie inwestora. Słowa kluczowe: zadaszenie stadionu, model MES, konstrukcje cięgnowe, imperfekcje, wzmocnienie.Stadion Śląski w Chorzowie to wielofunkcyjny obiekt sportowy nieużytkowany od 2009 r. ze względu na prowadzone prace modernizacyjne [1], które wstrzymano w lipcu 2011 r. z powodu awarii [2]. W trakcie podnoszenia linowej konstrukcji dachu pękły dwa z 40 zastosowanych "krokodyli", tzw. łączników lin promieniowych dachu z wewnętrznym pierścieniem. Wkonsekwencji przeprowadzono wiele analiz dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji zadaszenia. W artykule zaprezentowaliśmy trzy rodzaje analiz, jakie przeprowadziliśmy w ramach audytu dokumentacji projektowej Stadionu Śląskiego w Chorzowie [3 ÷ 6]. Pierwsza dotyczy obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji oraz stanów wyjątkowych związanych z błędami montażu czy napinania lin mogącymi wystąpić podczas wznoszenia, a druga to analizy dotyczące uszkodzenia kluczowych elementów konstrukcji zadaszenia, jakimi są lina nośna, lina napinająca czy cały wiązar linowy. Natomiast trzecia analiza dotyczyła nośności najważniejszych blachownicowych detali konstrukcyjnych, do których należą pierścienie ściskane, łączniki lin radialnych i obwodowych oraz uszy mocujące cięgna główne. Konstrukcja zadaszenia ZadaszenieStadionuŚląskiego nawiązuje ideowo do konstrukcji koła rowerowego [1]. Składa się z dwóch zewnętrznych pierścieni ściskanych (górny i dolny), radialnych wiązarów linowych i rozciąganego linowego pierścienia wewnętrznego (rysunek 1). Geometria pierścieni w rzucie oparta jest na łuku o trzech promieniach, przy czym promienie pierścienia górnego są większe od promien[...]

 Strona 1