Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Nuckowski"

Wpływ procesu naprzemiennego gięcia na mikrostrukturę i własności stopu CuSn6 DOI:10.15199/28.2015.3.1


  pracy przedstawiono wyniki badań taśm ze stopu CuSn6 poddanych obróbce plastycznej z zastosowaniem procesu naprzemiennego gięcia. Określono wpływ parametrów procesu na strukturę, teksturę oraz właściwości mechaniczne. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla taśm walcowanych klasycznie. Wykazano, że dominującą składową w analizowanych taśmach niezależnie od zastosowanego procesu obróbki jest składowa typu Brass. Badania w wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopie elektronowym potwierdziły wpływ procesu naprzemiennego gięcia na powstanie struktury nanometrycznej w postaci bliźniaków odkształcenia. Wykazano, że po obróbce plastycznej z zastosowaniem procesu naprzemiennego gięcia następuje zwiększenie maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie w porównaniu z wytrzymałością taśm walcowanych klasycznie. Słowa kluczowe: stopy miedzi, odkształcenie plastyczne, naprzemienne gięcie, analiza struktury, STEM, tekstura, XRD.Rosnące wymagania stawiane nowoczesnym materiałom inżynierskim, od których oczekuje się lepszych właściwości przy zachowaniu optymalnego kosztu produkcji powodują wzrost innowacyjności metod ich przetwarzania i obróbki. Zauważalne jest rosnące zainteresowanie masywnymi materiałami o strukturze drobnoziarnistej tzw. UFG (Ultrafine Grain Size) [1, 2]. Do materiałów o strukturze UFG są zaliczane materiały nanometryczne, w których rozmiar ziarna nie przekracza 100 nm oraz materiały submikrometryczne o ziarnistości w granicach 100÷1000 nm. Materiały o takiej strukturze charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami fizycznymi, mechanicznymi i chemicznymi w porównaniu z materiałami polikrystalicznymi o ziarnistości w granicach 10÷300 μm [3]. Do najbardziej efektywnych metod służących do syntezy materiałów o strukturze UFG można zaliczyć metody z grupy metalurgii proszków oraz metody wykorzystujące intensywne odkształcenie plastyczne SPD (Severe Plastic Deformation), takie jak: skręcanie pod wysokim ciśnieniem [...]

 Strona 1