Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Golimowski"

The effect of pressing conditions and cooling dynamics of rapeseed oil as biofuel on its acid number Wpływ warunków tłoczenia i dynamiki schładzania oleju rzepakowego jako biopaliwa na jego liczbę kwasową DOI:10.15199/62.2015.8.33


  Samples of cold (19.5°C) and hot (120°C) pressed rapeseed oils were cooled by atm. air (natural cooling) and by water jacket cylinder (forced cooling) with the registration of the cooling rate. The cooled samples were analyzed for acid nos. The samples of cold pressed oil showed the acid nos. 0.43-0.71 mg/g regardless of the cooling method. The hot pressed oil showed acid nos. 1.12-1.51 mg/g after water cooling or 2.12-2.36 after air cooling. Jednym z istotnych parametrów surowych olejów roślinnych, stanowiących paliwo do silników z zapłonem samoczynnym, jest liczba kwasowa, od której zależy ich trwałość i okres przydatności. Przedstawiono wpływ dynamiki schładzania oleju rzepakowego na jego liczbę kwasową. Badano olej rzepakowy otrzymywany z przemysłowych nasion rzepaku w zimno- -gorącej technologii tłoczenia. Schładzaniu poddawano olej bezpośrednio z tłoczenia na zimno, na gorąco oraz olej po filtracji. Liczbę kwasową oleju rzepakowego określano metodą miareczkowania wodorotlenkiem potasu. Stwierdzono, że szczególnie uzasadnione jest schładzanie oleju tłoczonego na gorąco. Wytwarzanie w gospodarstwach rolnych surowych olejów roślinnych jako biopaliw do zasilania siników Diesla niesie za sobą korzyści dla środowiska i chroni nieodnawialne zasoby paliw kopalnych1). Surowy olej roślinny może być paliwem do zasilania odpowiednio dostosowanych silników z zapłonem samoczynnym (ZS)2, 3). W gospodarstwie rolnym można wykorzystać urządzenia lub instalacje do wytwarzania surowego oleju na potrzeby własne4-6). Olej rzepakowy można uznać za biopaliwo pod warunkiem zgodności jego parametrów z niemiecką normą DIN 516057). Zawartość określonych substancji w surowym oleju roślinnym wpływa na jego jakość i przydatność jako biopaliwa. Jedną z istotnych właściwości olejów roślinnych przy wykorzystaniu ich w silnikach ZS jest zawartość wolnych kwasów tłuszczowych (WKT). Parametr ten wyznacza się na podstawie liczby kwasowej (LK), która ok[...]

Wpływ wybranych parametrów ziaren na jakość wytłoczonego oleju DOI:10.15199/62.2019.1.11


  w produkcji oleju1). Jakość wytłoczonego oleju zależy od rodzaju surowca, sposobu jego uprawy i zabiegów agrotechnicznych jakim był poddawany1, 2). Klasa surowca wynikająca ze stopnia zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz wilgotności i dojrzałości nasion określa jakość uzyskanego oleju3, 4). Nasiona o nadmiernej wilgotności, spleśniałe, zanieczyszczone i uszkodzone nie są przydatne w produkcji oleju5) i w procesie wytwórczym nie powinny być wykorzystywane. Oleje wytwarzane z rzepaku, soi i słonecznika, rzadziej z lnianki, są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz do produkcji żywności ze względu na źródło naturalnych mikroskładników, takich jak tokoferole, karotenoidy, fitosterole i związki fenolowe6). W Europie rośliną bazową do produkcji oleju jest rzepak, a na świecie soja. Średni plon rzepaku szacowany jest na poziomie 32,7 dt/ha, a lnianki na 15 dt/ha7-9). W celu uzyskania oleju jadalnego stosowane są dwa sposoby przetwarzania nasion roślin oleistych. Wyróżnia się przy tym tłoczenie oleju na zimno i na gorąco z ekstrakcją rozpuszczalnikiem reszty tłuszczu z wytłoku i oczyszczaniem oleju w procesie rafinacji chemicznej4). Tłoczenie oleju na zimno stanowi najstarszą metodę jego produkcji, bazującą na mechanicznym procesie. Początkowo tłoczenie oleju było procesem periodycznym bez automatyzacji, z wykorzystaniem pras hydraulicznych, a obecnie z zastosowaniem pras ślimakowych z układem chłodzącym. Ze względu na brak konieczności stosowania chemicznych substancji do rafinacji jest to metoda ekologiczna o wysokiej jakości wytłoczonego oleju oraz stosunkowo prosta i nie wymagająca dużych nakładów inwestycyjnych10). Olej wytłoczony na zimno zawiera triacyloglicerole (ok. 95%) oraz niewielką ilość diacylogliceroli, monoacylogliceroli i wolnych kwasów tłuszczowych11). Olej tłoczony na zimno w odniesieniu do oleju rafinowanego ma lepsze właściwości odżywcze. Wyprodukowany z rzepaku i słonecznika eterycznego wykazu[...]

Wpływ jakości surowca na właściwości odżywcze wybranych olejów jadalnych DOI:10.15199/62.2019.3.3


  Rosnąca świadomość na temat żywienia kieruje wybory konsumentów ku produktom, w tym olejom roślinnym, charakteryzującym się niskim stopniem przetworzenia, zawierającym minimalną ilość substancji dodawanych do żywności podczas jej produkcji i wykazującym się maksymalną jakością1). Parametrami fizykochemicznymi wpływającymi na jakość oleju są liczba jodowa, liczba zmydlania, gęstość, lepkość, liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, stabilność oksydacyjna, a także profil kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy2, 3). Wraz ze wzrostem jakości oleju jadalnego wzrastają również jego właściwości prozdrowotne, dlatego tak ważne jest spożywanie tłuszczów o możliwie największej stabilności oksydacyjnej oraz najmniejszej zawartości wtórnych produktów utleniania4). Najbardziej niekorzystny jest proces oksydacji tłuszczów roślinnych zapoczątkowany już podczas procesu produkcji5). Z uwagi na wysokie wymagania konsumentów co do jakości oleju, a także trudności w ich produkcji, takie jak utlenianie tłuszczów, producenci starają się dobierać najodpowiedniejsze metody pozyskiwania olejów roślinnych. Najbardziej popularny sposób otrzymywania oleju to dwuetapowe tłoczenie, najpierw na gorąco, a kolejno poprzez ekstrakcję reszty tłuszczu z wytłoku za pomocą rozpuszczalnika i jego oczyszczanie z wykorzystaniem rafinacji chemicznej6). Metodą bardziej ekonomiczną, która nie wymaga rozbudowanego parku maszynowego i kosztownych związków chemicznych stosowanych w procesie rafinacji, jest tłoczenie na zimno. Olej zimno tłoczony charakteryzuje się dobrą jakością i walorami prozdrowotnymi. W ostatnich czasach wzrasta popularność oleju tłoczonego na zimno, ze względu na przekonanie konsumentów o jego lepszych właściwościach żywieniowych, przewyższających właściwości olejów rafinowanych, a także przekonanie, że są pozyskiwane naturalnymi i ekologicznymi metodami7). Jednakże olej tłoczony drugą metodą również ulega procesom utleniania podczas przechowywania i prod[...]

Wpływ wybranych depresatorów na temperaturę zablokowania zimnego filtra dla estrów metylowych z procesów transestryfikacji odpadowych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych DOI:10.15199/62.2017.9.22


  Ważnym aspektem zasad zrównoważonego rozwoju jest dywersyfikacja paliw silnikowych oraz innowacje i wdrożenia w tworzeniu przyjaznych dla środowiska technologii, uwzględniających ekonomiczne i klimatyczne uwarunkowania. W te zasady wpisują się odnawialne źródła energii, w których technologie produkcji biopaliw stanowią znaczny udział. Biodiesel, czyli estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych otrzymuje się przez transestryfikację tłuszczów krótkołańcuchowym alkoholem monohydroksylowym (np. CH3OH lub C2H5OH). Reakcja przebiega najczęściej w obecności katalizatora homogenicznego (KOH, NaOH, CH3OK, CH3ONa)1), jednak prowadzone są również badania nad możliwością zastosowania katalizatorów heterogenicznych, takich jak np. tlenki metali, krzemionka lub zeolity2-4). Zaletą procesów heterogenicznych jest możliwość wielokrotnego wykorzystania katalizatorów, co wpływa na znaczne ograniczenie ilości odpadów5). Główną wadą jest jednak zdecydowanie niższa szybkość konwersji w porównaniu z procesami homogenicznymi. Niezależnie od doboru katalizatora, w wyniku transestryfikacji otrzymuje się biodiesel, którego właściwości fizykochemiczne w dużym stopniu zależą od jakości wykorzystanego surowca. Biodiesel można otrzymać z tłuszczów różnego pochodzenia, olejów roślinnych Damian Marcinkowskia, Beata Rukowiczb, Wojciech Golimowskia, Mirosław Czechlowskic, Paweł Krzaczekd,*, Wiesław Piekarskid 1928 96/9(2017) Dr inż. Mirosław CZECHLOWSKI w roku 1998 ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, kierunek mechanika. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Specjalność - badania z zakresu zastosowania biopaliw do zasilania silników maszyn rolniczych oraz wykorzystania spektrometrii bliskiej podczerwieni do oceny jakości biopaliw, surowców do produkcji biopaliw, a także płodów rolnych. Dr hab. inż. Wojciech GOLIMOWSKI, prof. ITP, w roku 2006 ukończył studi[...]

Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni DOI:10.15199/62.2017.12.26


  Obecnie zalecane jest pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł (energia słoneczna, wodna i wiatrowa, biomasa, geotermia), które nie powodują zanieczyszczenia środowiska i są powszechnie dostępne1). Bioolej napędowy (biodiesel) jest ciekłym paliwem, które może być produkowane z surowych olejów roślinnych (np. olej rzepakowy), olejów posmażalniczych2) i tłuszczów zwierzęcych. Tego typu biopaliwa charakteryzują się wieloma zaletami, do których można zaliczyć nietoksyczność i biodegradowalność oraz to, że w wyniku ich spalania do atmosfery emituje się mniejsze ilości związków siarki, węglowodorów oraz przede wszystkim tlenków węgla. Babcock1) przeprowadził analizę czasu życia LCA (life cycle analysis) biopaliw, która potwierdziła, że ich spalanie daje o 78% mniejszą emisję ditlenku węgla niż ma to miejsce podczas spalania oleju napędowego. Zastosowanie olejów spożywczych do produkcji oleju napędowego ma bezpośredni wpływ na wzrost cen tego rodzaju surowca na rynku światowym3). Oleje posmażalnicze i tłuszcze zwierzęce stanowią atrakcyjną alternatywę dla olejów spożywczych i również nie degradują środowiska naturalnego4-6). W Brazylii tłuszcz wołowy stanowi już 17% surowców wykorzystywanych w produkcji biodiesla7). Tłuszcze odpadowe pochodzą z rynku surowców wtórnych, co oznacza, że ich ilość jest ograniczona a skład niejednorodny. Konieczna jest zatem ciągła weryfikacja jakości surowca i produktu podczas a Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; bInstytut Technologiczno-Przyrodniczy, Poznań; cUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; dUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Determination of methyl palmitate content in fatty acid methyl esters by near infrared spectroscopy Oznaczanie zawartości palmitynianu metylu w estrach metylowych kwasów tłuszczowych z wykorzystaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni DOI: 10.15199/62.2017.12.26 Dr hab. inż. Wojciech GOLIMOWSKI, prof. ITP - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 9/20[...]

 Strona 1