Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Iva PAVLOVA- MARCINIAK"

Rozwój energetyki jądrowej w Polsce- nowe wyzwania

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną przy wprowadzeniu ograniczeń na emisję szkodliwych gazów do atmosfery, głównie CO2 powoduje, że zainteresowanie budową elektrowni jądrowych jest w chwili obecnej coraz większe. Duże awarie jądrowe w marcu 1979 roku w elektrowni atomowej Three Mile Island w Pensylwanii (USA) oraz w kwietniu 1986 roku w Czarnobylu na Białorusi wpłynęły na rozwój tej energetyki nie tylko w wymienionych, ale także w większości państw posiadających takie technologie energetyczne. W Polsce zaniechano budowy elektrowni w Żarnowcu wskutek społecznych protestów, a sprzęt i urządzenia odsprzedano. W pozostałych krajach wstrzymano na długi okres rozpoczęte lub nie zatwierdzano budowy nowych obiektów tego typu. Objęto szczegółową analizą skutki awarii, wyeli[...]

Wpływ warunków techniczno-ekonomicznych na rozwój ekologicznej energetyki

Czytaj za darmo! »

W publikacji przedstawiono analizę rozwoju w Polsce ekologicznych źródeł energii w warunkach światowego kryzysu. Rozwój tych źródeł energii jest niezbędny do realizacji przyjętych przez UE założeń programu 3x20 oraz Pakietu Klimatycznego. Rozwój zielonej energetyki umożliwia także osiągnięcie długoterminowego celu - obniżenia do roku 2050 emisji CO2 o 80%. Jest on wyznaczony w dokumencie UE nazwanym "Mapą drogową konkurencyjnej gospodarki niskowęglowej". Abstract. The analysis of ecological energy sources development in Poland in the conditions of the world crisis is presented in the paper. The development of these sources is essential to fulfill the assumptions of the 3x20 Program and the Climatic Packet accepted by EU. The development of green power engineering enables also to reach the long - term target - 80% reduction of CO2 emission until 2050. That target is stated in the EU document called "The road map of competitive low - carbon economy". (The influence of techno-economic conditions on ecological power engineering development). Słowa kluczowe: Odnawialne źródła energii (OZE), Pakiet Klimatyczny, ekologiczne czysta energia, gospodarka niskowęglowa. Keywords: Renewable Energy Sources (RES), Climatic Packet, ecologically clean energetic, a low-carbon economy. Wstęp Wstępne prognozy pokazują, że cena emisji CO2 może się wahać w granicach 30-60 euro/tonę, Oznacza to wzrost ceny energii elektrycznej o ok. 40 euro za każdą megawatogodzinę (MWh). Może to wpłynąć na istotny wzrost ceny dla użytkowników. Dla Polski obniżenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku oznaczałoby dodatkowe inwestycje rzędu 90 mld euro, jak oceniła agencja konsultingowa Mc Kinsey & Company, która ma doświadczenie w robieniu takich analiz. W warunkach kryzysu ekonomiczno-społecznego warto oszacować możliwości uzyskania energii z innych źródeł, które są czystymi i odnawialnymi źródłami energii elektrycznej (OZE), a równocześnie wpływają na niezależność gospodarki e[...]

Światowe i unijne normatywne dokumenty a rozwój OZE w Polsce DOI:10.12915/pe.2014.07.022

Czytaj za darmo! »

Prognozy cen uprawnień do emisji CO2, sporządzane na okres po 2008 roku, przewidywały, że będą się one wahały w granicach 30-60 euro/tonę, co oznaczało wzrost ceny energii elektrycznej do ok. 40 euro/MWh. Na początku 2009 roku wybuchł światowy kryzys finansowy. Wielkie gospodarki wpadły w recesję i spadło zapotrzebowanie na uprawnienia CO2, a w efekcie ich nadwyżka doprowadziła do gwałtownego spadku cen, z 15 do 4-5 euro/tonę Rys.1. Ceny uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2013 [1] W wyniku załamania się rynku zielonych certyfikatów doszło do zerwania w wielu przypadkach długoterminowych kontraktów na zakup biomasy przez wytwórców energii. W 2012 roku świadectwa pochodzenia kosztowały około 280 zł za jednostkę, a na początku 2013 roku cena oscyluje na poziomie około 100 zł. Z tego powodu KE podjęła decyzję o wycofaniu części nowych uprawnień z rynku w latach 2013-15 nawet o jedną czwartą lub zupełne unieważnienie ich nadwyżki w celu poprawy notowań na giełdach. Przedstawiony przez KE w marcu 2011 roku dokument pod nazwą "Mapa drogowa konkurencyjnej gospodarki niskowęglowej" obejmuje długoterminowy plan ograniczenia emisji dwutlenku węgla, szczególne po roku 2020, aż do roku 2050 o 80% . Dokument ten zawiera zapisy, według których może być przeprowadzona reforma w przypadku niskich cen na uprawnienia. W dniu 14 marca 2013 roku Parlament Europejski przegłosował i zatwierdził taką reformę, która w praktyce oznacza wycofanie 900 mln uprawnień i utratę ok. 1 mld euro przychodów budżetowych dla Polski [1]. Chociaż PE w swoim głosowaniu dnia 16 kwietnia odrzucił propozycję tzw. backloadingu, na forum w lipcu 2013 r. KE uzyskała poparcie europosłów i propozycja została przyjęta, co wpłynęło na wzrost ceny uprawnień do ok.6,50 euro/tonę. Szczyty ONZ a Protokół z Kioto Pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, dotyczącym ograniczenia gazów cieplarnianych i ochrony klimatu jest Protokół z Kioto, podpisany w 1997 roku[...]

Anti-smog solutions and renewable energy resources development as a way to achieve low - carbon economy DOI:10.15199/48.2019.08.01

Czytaj za darmo! »

Introduction At the beginning of the Match 2011 the European Commission presented a document titled: “A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050". It contains a long - term plan for carbon dioxide emission reduction. When implemented it is expected to cause 80% reduction in greenhouse gases emission by 2050. A vast group of scientists claims that that way the worst consequences of the global warming could be avoided. The Kioto Protocol originally expired in 2012. However all attempts to sign a new agreement have been failing from COP 14 (Poznan, Poland, 2008), to COP 17 (Durban, RSA, 2011). After long negotiations on COP 17 the new agreement term was set for 2015 and Kioto Protocol extended to 2020. In Warsaw, November 2013, another United Nations Climate Change conference, COP 19, took place. It was participated by representatives from about 200 countries. Each of them was given a task to develop a plan for achieving a low carbon economy according to the European Commission Roadmap. The plans were presented on the following COP 20 (Lima, Peru, 2014) and the foundation for the new agreement was made. In Paris, December 12th 2015, on COP 21 in Paris the new climate agreement, called The Paris Agreement was made. The main goal was set to keep the global warming below 2°C, and preferable 1.5°C [1] (see figure 1). The participant countries would aim to balance the CO2 and other greenhouse gases emissions emissions with their removal, including forest absorption in the second half of the 21st century. The reduction of the CO2 content via forest absorption leads to other positive side - effects, such as the improval of the water and soil quality as well as saving the biodiversity and wildlife migration prevention. The Paris Agreement is the first in the history document that obligates all the countries among the world to aim for the climate protection. The Polish Prime Minister Beata Szydło submitt[...]

Nuclear power plants application in Poland - a way to meet the requirements of the Paris Agreement DOI:10.15199/48.2019.08.02

Czytaj za darmo! »

The atmosphere pollution resulting from industrial development, especially in the second half of the foregone century, led to the series of greenhouse gas emission reduction agreements in the second half of the 90s, including the Kioto Protocol, December 1997. However the protocol came into power after its approval by 55 countries, including Poland, that is on February 16th 2005. It was never approved by China and USA, world’s largest polluters. The Kioto Protocol was valid until 2012. Despite that no subsequent agreement was made on any of the UN COPs (United Nations Conference of Parties) preceding the expiration date: from UN COP 14 (Poznan, Poland, 2008) to COP 17 (Durban, RSA, 2011) [1]. Conferences of Parties (COPs) On December 12th, 2015, on COP 21 in Paris the world climate agreement was established by the representatives of almost 200 countries. Its main target is to stop the global warming way below 2°C, preferably 1.5°C [2]. The Paris Agreement gives the world a chance for a balanced development. In contrast to the Kioto Protocol the efforts for CO2 and other greenhouse gases content reduction is done simultaneously in two ways: by the reduction of their emission due to new technologies as well as their capture by forests. The Paris Agreement is the first international agreement that obliges all countries among the world to act for climate protection. Polish prime minister, Beata Szydlo, signed the agreement on October 7th, 2016. By the time of the next COP 22 the agreement was adopted by: China, USA, Brazil, Canada, Mexico, and following EU countries: Poland, Austria, France, Germany, Hungary, Malta, Portugal and Slovakia. The fact that Poland was among few EU countries that adopted the act allowed for its standalone representation on COP 22 that took place in Marrakesh (Morocco), October 7th-18th 2016. Poland actively participated in the Parties to the Paris Agreement (CMA) negotiations. It especially p[...]

 Strona 1